Not 39 Disposition av bolagets vinst

UTDELNINGSFÖRSLAG

Peabs sty­rel­se fö­reslog i feb­ru­a­ri 2020 dels en or­di­na­rie ut­del­ning på 4,20 kro­nor per aktie och dels en extra ut­del­ning av samt­li­ga ak­ti­er i ett ny­bil­dat bolag, An­ne­hem Fas­tig­he­ter, in­ne­hål­lan­de Peabs heläg­da fär­dig­ställ­da kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter. Till följd av co­ro­na­vi­ru­sets sprid­ning och dess ef­fek­ter i om­värl­den och på de fi­nan­si­el­la mark­na­der­na be­slöt Peabs sty­rel­se att dra till­ba­ka för­sla­gen till års­stäm­man. Sty­rel­sens am­bi­tion är att lö­pan­de ut­vär­de­ra ut­del­nings­ka­pa­ci­te­ten och be­ro­en­de av ut­veck­ling­en kunna fatta be­slut om såväl kon­tant ut­del­ning som tid­punkt för ut­del­ning av samt­li­ga ak­ti­er i An­ne­hem Fas­tig­he­ter.

Förslag till disposition av bolagets vinst

The following amounts in SEK are at the disposal of the Annual General Meeting;
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor;
Share premium reserve Överkursfond 2 308 208 948
Profit brought forward Balanserat resultat 3 584 566 148
Profit for the year Årets resultat 1 262 600 780
Total Summa 7 155 375 876
The Board of Directors propose the following appropriation of disposable profit and non-restricted reserves;
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande;
Carried forward 1) Balanseras i ny räkning 1) 7 155 375 876
Total Summa 7 155 375 876
1) of which to share premium reserve 1) Varav till överkursfond 2 308 208 948