Not 9 Statliga stöd

Statliga bidrag relaterade till tillgångar uppgick i koncernen under 2019 till 1 Mkr (2). Bidragen har reducerat tillgångarnas redovisade värden i balansräkningen.

Statliga bidrag som erhållits som ersättningar för kostnader uppgick under 2019 till 4 Mkr (4) och har reducerat kostnaderna i resultaträkningen.