Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Production costs 1) Produktionskostnader 1) 37 798 36 471
Personnel expenses Personalkostnader 11 743 11 479
Depreciation 2) Avskrivningar 2) 1 208 990
Write-downs Nedskrivningar 52 34
Other operating costs Andra rörelsekostnader 812 855
Total Summa 51 613 49 829
1) I produktionskostnader ingår bland annat inköpt material, underentreprenörer, kostnad för fastighetsprojekt samt övriga produktionskostnader.
2) Effekter av tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick till 166 Mkr.