Not 14 Bokslutsdispositioner

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Change in additional depreciation, intangible assets Förändring i avskrivningar utöver plan, immateriella tillgångar -4 -3
Change in additional depreciation, machinery and equipment Förändring i avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier 0 0
Transfer to tax allocation reserve Avsättning periodiseringsfond -470 -612
Received Group contribution Erhållna koncernbidrag 2 423 2 699
Paid Group contribution Lämnade koncernbidrag -293 -1
Total Summa 1 656 2 083