Kassaflödesanalys – Moderbolaget

MSEK Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Current operations Den löpande verksamheten 43 43
Pre-tax profit Resultat efter finansiella poster -98 1 128
Adjustments for non-cash items Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 80 128
Income tax paid Betald skatt -276 -714
Cash flow from current operations before working capital changes Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -294 542
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-) /Decrease (+) current receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -50 37
Increase (+) /Decrease (-) current liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 22 -27
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -28 10
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten -322 552
Investment operations Investeringsverksamheten
Shareholder contributions Lämnade aktieägartillskott -51 -311
Acquisition of intangible assets Förvärv av immateriella tillgångar -4 -16
Sale of financial assets Avyttring av finansiella tillgångar 22 0
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 -327
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -355 225
Financing operations Finansieringsverksamheten
Received Group contribution Erhållna koncernbidrag 2 699 3 427
Paid Group contribution Lämnade koncernbidrag -1 -8
Loan amortization Amortering av lån -1 104 -2 464
Dividend distributed Utbetald utdelning -1 239 -1 180
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten 355 -225
Cash flow for the year Årets kassaflöde 0 0
Cash at the beginning of the year Likvida medel vid årets början 0 0
Cash at year-end Likvida medel vid årets slut 0 0