Not 25 Varulager

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Raw materials and consumables Råvaror och förnödenheter 163 133
Products in progress Varor under tillverkning 3 3
Finished products and goods for resale Färdiga varor och handelsvaror 367 305
Total Summa 533 441