Not 13 Finansnetto

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Interest income 1) Ränteintäkter 1) 74 73
Dividends received related to financial assets valued at fair value via profit/loss Utdelningar på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 55 3
Change in value of financial assets valued at fair value via profit/loss: Värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet:
Unlisted shares Onoterade aktier 11
Unlisted funds Onoterade fonder 11
Other items Övriga poster 1 2
Financial income Finansiella intäkter 130 100
Interest expenses 2) Räntekostnader 2) -128 -88
Net exchange rate fluctuation Netto valutakursförändringar -2 -35
Change in value currency swaps (trading) Värdeförändring valutaswappar (trading) -4 -17
Increase in discounted amounts during the year in provisions for restoration costs Ökning under året av diskonterade belopp på avsättning för återställningskostnader -1 -1
Change in value of financial assets valued at fair value via profit/loss: Värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet:
Unlisted funds Onoterade fonder -39
Other items Övriga poster -14 -14
Financial expenses Finansiella kostnader -188 -155
Net financial income/expenses Finansnetto -58 -55
1) Avser poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.
2) Avser poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde förutom löpande räntenettot från räntekupongdel i ränteswappar -6 Mkr (-29). För år 2019 ingår räntekostnader för tillkommande IFRS 16 leasing med -27 Mkr.

Resultat från andelar i koncernföretag

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Dividends Utdelningar 200 1 509
Write-downs 1) Nedskrivningar 1) -71 -122
Liquidation result Resultat vid likvidation 1 1
Total Summa 130 1 388
1) För mer information om nedskrivningar, se not 41.

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Interest income, external Ränteintäkter, externa 0 1
Other items Övriga poster 0 2
Total Summa 0 3

Räntekostnader och liknande resultatposter

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Interest expenses, Group 1) Räntekostnader, koncernen 1) -68 -92
Total Summa -68 -92
1) Räntekostnader avser ränta från poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.