Not 18 Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter består av ägda och leasade tillgångar.

Group, MSEK Note 2019
Koncernen, Mkr Not 2019
Investment properties – owned 
Förvaltningsfastigheter – ägda 500
Rights of use – leased with Nyttjanderätter – leasade 36 36 58
Total Summa 558
Group 2019‚ MSEK Investment property Construction in progress Total
Koncernen 2019, Mkr Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 380 260 640
Purchases Inköp 62 62
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -143 -143
Reclassification Omklassificering 266 -266
Exchange rate differences Valutakursdifferens -4 7 3
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 561 1 562
Opening depreciation Ingående avskrivningar -41 -41
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 3 3
Depreciation Avskrivningar -14 -14
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -52 -52
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -10 -10
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 -10
Closing recognized value Utgående redovisat värde 499 1 500

 

Utöver ägda förvaltningsfastigheter finns nyttjanderätter av tomträtter med 58 Mkr vid utgången av år 2019. Vid införandet av IFRS 16 Leasingavtal den 1 januari 2019 uppgick redovisat värde till 53 Mkr. Förändringen under året avser enbart index- och valutakursförändringar.

Group 2018‚ MSEK Investment property Construction in progress Total
Koncernen 2018, Mkr Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 819 117 936
Purchases Inköp 59 190 249
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -588 -16 -604
Reclassification Omklassificering 90 -31 59
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 380 260 640
Opening depreciation Ingående avskrivningar -55 -55
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 24 24
Depreciation Avskrivningar  -20 -20
Reclassification Omklassificering 10 10
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -41 -41
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -10 -10
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 10 10
Reclassification Omklassificering -10 -10
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 -10
Closing recognized value Utgående redovisat värde 329 260 589

 

Under året har låneutgifter aktiverats med 0 Mkr (4).

Ackumulerade verkliga värden

Vid årets slut uppgick det verkliga värdet till 603 Mkr jämfört med bokfört värde om 500 Mkr. Vid utgången av 2018 uppgick det verkliga värdet till 707 Mkr jämfört med bokfört värde om 589 Mkr. Verkligt värde på nyttjanderätterna (tomträtter), utöver redovisat värde, är inte väsentligt.

Värderingsteknik, hierarki och väsentliga icke observerbar indata

Värderingen av ovanstående verkliga värden är för samtliga förvaltningsfastigheter klassificerade i nivå 3 i verkligt värde hierarkin. Värderingen bygger på en intern värderingsmodell. Som ett komplement till denna värdering inhämtas även årliga externa marknadsvärderingar för ett antal av objekten. Verkliga värden har fastställts med en kombination av tillämpning av ortsprismetod, utifrån redovisade jämförelseköp och avkastningsmetod.

Påverkan på årets resultat

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Rental revenue Hyresintäkter 61 53
Direct costs for investment property that generated rent during the year (operational and maintenance  costs, property tax and ground rent) Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden (drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld) -29 -21
Direct costs for investment property that did not generate rent during the year (operational and maintenance  costs, property tax and ground rent) Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden (drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld) -6 -4