Kassaflödesanalys – Koncernen

MSEK Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Current operations Den löpande verksamheten 43 43
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 510 2 518
Adjustments for non-cash items Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 980 961
Income tax paid Betald skatt -338 -785
Cash flow from current operations before working capital changes Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 3 152 2 694
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-) /Decrease (+) project and development properties Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter -1 661 -2 068
Increase (-) /Decrease (+) inventories Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -89 -39
Increase (-) /Decrease (+) current receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 367 -1 921
Increase (+) /Decrease (-) current liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 717 1 084
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -3 100 -2 944
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 -250
Investment operations Investeringsverksamheten
Acquisition of subsidiaries/businesses, net effect on liquid funds Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -22 -23
Sale of subsidiaries/businesses, net effect on liquid funds Avyttring av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel 163 15
Acquisition of intangible assets Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -124 -100
Acquisition of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 330 -1 285
Sale of tangible assets Avyttring av materiella anläggningstillgångar 186 455
Acquisition of investment property Förvärv av förvaltningsfastigheter -62 -249
Sale of investment property Avyttring av förvaltningsfastigheter 180 597
Acquisition of financial assets Förvärv av finansiella tillgångar -409 -456
Sale of financial assets Avyttring av finansiella tillgångar 815 275
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -603 -771
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -551 -1 021
Financing operations Finansieringsverksamheten
Raised loans Upptagna lån 2 087 2 127
Loan amortization Amortering av lån -1 532 -1 062
Raised bonds Upptagna obligationslån 200 1 698
Bond amortization Amortering obligationslån -200 -100
Leasing liabilities amortization Amortering av leasingskuld -408 -243
Change in issued commercial papers Förändring av emitterade företagscertifikat 629 530
Dividend distributed to shareholders in parent company Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -1 239 -1 180
Shareholder contribution holding with non-controlling interest Aktieägartillskott innehav utan bestämmande inflytande 1
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten -462 1 770
Cash flow for the year Årets kassaflöde -1 013 749
Cash at the beginning of the year Likvida medel vid årets början 1 376 595
Exchange rate differences in cash Valutakursdifferens i likvida medel 10 32
Cash at year-end Likvida medel vid årets slut 373 1 376