Not 5 Rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur företagets högste verkställande beslutsfattare, dvs koncernledningen, följer verksamheten.

Koncernen rapporteras i de fyra affärsområdena Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, har från och med 2018 ersatt tidigare standarder relaterade till intäktsredovisning såsom IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet. Inga väsentliga effekter identifierades vid övergången. För Peabs entreprenadverksamhet inom affärsområde Bygg och Anläggning innebar IFRS 15 ingen väsentlig förändring i när eller till vilket belopp intäkten redovisas. Affärsområde Industri redovisar intäkter enligt både IFRS 15 och IFRS 16 (IAS 17) men övergången till IFRS 15 innebar inte någon väsentlig förändring i sättet att redovisa intäkter. Affärsområde Projektutveckling redovisar merparten av intäkterna över tid. Svenska bostadsrättsprojekt redovisas som tidigare med intäkt över tid medan egna hemsprojekt i Sverige har övergått till att redovisa enligt intäkt över tid vid införandet av IFRS 15. För bostadsprojekt i Norge och Finland har inte IFRS 15 lett till någon förändring av redovisningen jämfört med tidigare tillämpning, eftersom vinstavräkning sker först vid överlämnandet av bostaden till köparen. Vid införandet av IFRS 15 speglar segmentsredovisningen för koncernen den legala redovisningen. För mer information avseende redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar, se not 1 och not 3.

I affärsområde Bygg redovisas omsättning och resultat hänförligt till entreprenaddelen i egenutvecklade bostadsprojekt, i hyresrättsprojekt samt i övriga fastighetsprojekt till affärsområde Projektutveckling. Redovisningen sker över tid i takt med att projekten färdigställs. I affärsområde Projektutveckling redovisas omsättning för både entreprenaddelen och byggherredelen i egenutvecklade bostadsprojekt. Redovisat resultat utgörs av resultatet i byggherredelen redovisad över tid. För fastighetsprojekt i egen balansräkning som redovisas som projekt- och exploateringsfastigheter och som säljs i bolagsform via aktier redovisas underliggande försäljningsvärde på fastigheten som omsättning och bokfört värde i balansräkningen som kostnad. Vid försäljning av fastighetsprojekt som redovisas som driftsfastigheter eller förvaltningsfastigheter redovisas resultateffekten netto som övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. Intern omsättning avseende entreprenadkostnaden för egenutvecklade bostadsprojekt mellan affärsområde Bygg och Projektutveckling elimineras på koncernnivå. Omsättning och resultat för entreprenaddelen avseende fastighetsprojekt i egen balansräkning elimineras på koncernnivå. Internvinsten återläggs vid avyttring.

Koncernens interna rapportering är uppbyggd så att koncernledningen följer varje affärsområde t o m rörelseresultatet och rörelsemarginalen. För affärsområde Industri och Projektutveckling följer ledningen även upp utvecklingen på sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital för affärsområdena utgörs av affärsområdets balansomslutning reducerat med uppskjutna skattefordringar och interna fordringar gentemot internbanken Peab Finans med avdrag för ej räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder.

Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” d v s mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs.

I segmentens rörelseresultat har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av finansiella intäkter och kostnader samt skatter.

Rörelsesegment

Koncernen består av följande rörelsesegment:

  • Bygg: Affärsområde Bygg omfattar koncernens resurser avseende byggrelaterade tjänster. Bygg utför entreprenader åt externa kunder såväl som till interna kunder, främst till affärsområde Projektutveckling. Verksamheten bedrivs genom elva regioner i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Specialiserade bostadsproducerande enheter finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten är en rikstäckande region i Sverige med fokus på storstadsområdena. Övriga regioner bedriver alla typer av byggprojekt inom sitt geografiska område.
  • Anläggning: Affärsområde Anläggning utför uppdrag som byggnation av större infrastrukturprojekt och anläggningsarbeten samt mindre projekt på lokal marknad. Anläggning utför även drift och underhåll av vägar och kommunala anläggningar. Verksamheten bedrivs genom geografiskt indelade regioner i Sverige, Norge och Finland. Beställare är Trafikverket, kommuner och lokalt näringsliv.

  • Industri: Verksamheten inom Industri bedrivs genom sex produktområden; Asfalt, Betong, Grus och berg, Transport och Maskin, Uthyrning samt Byggsystem. Samtliga har en inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Kunderna utgörs huvudsakligen av de nordiska bygg- och anläggningsbolagen.

  • Projektutveckling: Affärsområde Projektutveckling omfattar Peabs utveckling av bostäder och fastigheter i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs i två delar, Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling. Bostadsutveckling utvecklar alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform samt småhus. Fastighetsutveckling bedriver verksamhet avseende förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av kommersiella fastigheter. Verksamheten omfattar projekt i helägda och delägda bolag. Delägda bolag består bland annat av Peabs ägande i Fastighets AB Centur (ägande, förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder), Tornet Bostadsproduktion AB (byggnation samt ägande av hyresrätter), Fastighets AB ML4 (ägande och förvaltning av forskningsanläggningen Max IV i Lund) samt Point Hyllie Holding AB (utveckling och ägande av kontorsfastigheten The Point samt ägande och förvaltning av hotellfastigheten Värdshuset 5). Projekt i helägda bolag består av ett större antal innehav av allt ifrån mark för utveckling där detaljplan är under utarbetande till färdigutvecklade projekt färdiga för avyttring. Omsättning och rörelseresultat från verksamheten härrör från drift av helägda fastigheter, av resultatandelar från delägda bolag samt realisationsresultat vid avyttring av färdiga fastigheter och andelar i delägda bolag.

Övrig verksamhet redovisas under benämningen Koncerngemensamt och består av centrala bolag och gemensamma koncernfunktioner.

Group 2019‚ MSEK Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Elimination Group
Koncernen 2019, Mkr Bygg Anläggning Industri Projekt-utveckling Koncern- gemensamt Eliminering Koncernen
External sales Extern försäljning 24 265 12 141 9 784 7 726 92 54 008
Internal sales Intern försäljning 5 151 1 198 3 555 58 1 084 -11 046
Total revenue Summa intäkter 29 416 13 339 13 339 7 784 1 176 -11 046 54 008
Operating costs Rörelsekostnader -28 716 -13 010 -12 458 -6 877 -1 456 10 904 -51 613
Other operating income Övriga rörelseintäkter 16 43 154 61 6 280
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -3 -4 -97 -2 -1 -107
Operating profit Rörelseresultat 713 368 938 966 -275 -142 2 568
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,4 2,8 7,0 12,4 4,8
Financial income Finansiella intäkter 130
Financial expenses Finansiella kostnader -188
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 510
Tax Skatt -418
Profit for the year Årets resultat 2 092
Depreciation Avskrivningar -48 -86 -919 -60 -92 -3 -1 208
Write-downs in operating profit Nedskrivningar inom rörelseresultatet -15 -9 -29 1 -52
Capital gains/losses Realisationsvinster/förluster 2 41 167 114 -2 322
Other significant non-cash items Övriga väsentliga icke kassaflödespåverkande poster 8 -2 55 -287 42 27 -157
Capital employed on 31 December Sysselsatt kapital per 31 december -924 311 6 897 15 964 -872 1) 21 376
1) Ej fördelat sysselsatt kapital.
Group 2018‚ MSEK Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Elimination Group
Koncernen 2018, Mkr Bygg Anläggning Industri Projekt-utveckling Koncern- gemensamt Eliminering Koncernen
External sales Extern försäljning 22 850 12 032 9 474 7 775 102 52 233
Internal sales Intern försäljning 5 490 1 713 3 810 69 941 -12 023
Total revenue Summa intäkter 28 340 13 745 13 284 7 844 1 043 -12 023 52 233
Operating costs Rörelsekostnader -27 680 -13 392 -12 379 -7 069 -1 313 12 004 -49 829
Other operating income Övriga rörelseintäkter 12 68 81 35 1 19 216
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -2 -6 -9 -25 -5 -47
Operating profit Rörelseresultat 670 415 977 785 -274 0 2 573
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,4 3,0 7,4 10,0 4,9
Financial income Finansiella intäkter 100
Financial expenses Finansiella kostnader -155
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 518
Tax Skatt -418
Profit for the year Årets resultat 2 100
Depreciation Avskrivningar -17 -73 -819 -63 -19 1 -990
Write-downs in operating profit Nedskrivningar inom rörelseresultatet -5 -29 -34
Capital gains/losses Realisationsvinster/förluster 1 53 55 131 19 259
Other significant non-cash items Övriga väsentliga icke kassaflödespåverkande poster 9 6 -91 119 12 19 74
Capital employed on 31 December Sysselsatt kapital per 31 december -1 215 192 6 432 12 984 -33 1) 18 360

Kommentarer till tabellerna

Koncernens nettoomsättning för 2019 ökade med tre procent till 54 008 Mkr (52 233). Även justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med tre procent. I affärsområde Bygg ökade nettoomsättningen med fyra procent med stabil rörelsemarginal på 2,4 procent, vilket var oförändrat jämfört med 2018. Affärsområde Anläggning hade en något lägre nettoomsättning och har uppvisat en lägre intjäning under året. Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (3,0) och minskningen förklaras främst av att lönsamheten inom Drift och Underhåll är på en lägre nivå jämfört med tidigare år. Affärsområde Industri uppvisade en omsättning i nivå med 2018 med en rörelsemarginal om 7,0 procent (7,4). Den lägre rörelsemarginalen förklaras till viss del av att Uthyrning haft högre kostnader till följd av vissa kompletterande etableringar för att öka den lokala närvaron, som ännu inte genererat fulla intäkter. Därutöver har affärsområdet belastats av förvärvskostnader i tredje kvartalet avseende YIT’s beläggnings-​​​ och ballastverksamhet om 40 Mkr samt förvärv av resterande 40 procent av aktierna i AB Smidmek Eslöv om 47 Mkr i fjärde kvartalet. Affärsområde Projektutveckling minskade nettoomsättningen något, vilket är hänförbart till Bostadsutveckling, medan rörelsemarginalen förbättrades till 12,4 procent (10,0). Rörelseresultatet i Bostadsutveckling ökade något under året där Sverige hade ett något lägre rörelseresultat vilket uppvägdes av fler överlämnade projekt i Norge och Finland. Rörelsemarginalen i Bostadsutveckling uppgick till 9,4 procent (8,7). I Fastighetsutveckling har Peabs delägda bolag Acturum under andra kvartalet avyttrat ett antal fastigheter. Försäljningarna medförde en positiv effekt om 170 Mkr i resultatbidrag från delägda bolag. Därutöver har inga större fastighetstransaktioner skett under året.

Geografiska områden

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter där kunderna är lokaliserade. Informationen avseende immateriella och materiella anläggningstillgångarnas fördelning är baserade på de länder där tillgångarna är lokaliserade.

Sweden Norway Finland Other markets Total
Group, MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Sverige Norge Finland Övriga marknader Summa
Koncernen, Mkr 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
External sales Extern försäljning 44 120 41 936 5 512 5 880 4 360 4 398 16 19 54 008 52 233
Intangible and tangible assets and investment property Immateriella- och materiella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter 8 104 7 046 604 594 995 939 0 1 9 703 8 580
Sweden Norway Finland Total 1)
Parent company, MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Sverige Norge Finland Summa 1)
Moderbolaget, Mkr 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Net sales Nettoomsättning 308 267 21 17 19 15 348 299
1) Inkluderat i Koncerngemensamt.