Not 37 Investeringsåtaganden

Under 2019 har koncernen slutit avtal om att förvärva materiella anläggningstillgångar uppgående till 185 Mkr (101). Därutöver har koncernen tagit beslut om att uppföra byggnader (kontor) där de återstående investeringarna uppgår till 105 Mkr (255).

Koncernen hade inga åtaganden vid utgången av 2019 eller 2018 att investera i samarbetsarrangemang.

Företag klassificerade som samarbetsarrangemang har åtagit sig investeringar om 1 434 Mkr (1 571). Merparten av investeringarna avser byggnation av hyresfastigheter och andra kommersiella fastigheter och förväntas bli reglerade under de kommande räkenskapsåren.

Moderbolaget har inte slutit några avtal om att förvärva materiella anläggningstillgångar.