Not 26 Kundfordringar

Totala kundfordringar uppgick till 9 285 Mkr (10 166). Affärsområde Bygg, Industri och Projektutveckling har minskat kundfordringarna medan affärsområde Anläggning har ökat kundfordringarna i jämförelse med 2018. För mer information om kundfordringar se not 35.

Kundfordringar är nedskrivna i resultaträkningen med konstaterade och befarade kundförluster om totalt 10 Mkr (11). Konstaterade kundförluster uppgick till 29 Mkr (22) i koncernen, varav 25 Mkr var nedskrivna 2018. Förlusterna har uppstått i samband med konkurs hos några av företagets kunder. Merparten av förlusterna är hänförliga till affärsområde Industri. I moderbolaget finns inga kundförluster.