Not 45 Väsentliga händelser efter balansdagen

Extra utdelning av fastighetsbolag

Peabs styrelse föreslog i februari 2020 utöver ordinarie utdelning en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse den 24 mars 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en extra utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter. Den osäkra situation som råder i omvärlden gör att tidpunkten inte är den rätta att genomföra noteringen av bolaget. Peab gör fortsatt bedömningen att en utdelning av fastigheterna är den lösning som över tid ger mest värde åt aktieägarna. Det operativa arbetet med att bilda och strukturera fastighetsbolaget fortsätter därför utan avbrott. Styrelsens avsikt är att kalla till extra stämma för att besluta om utdelning av Annehem Fastigheter när situationen har stabiliserats och förutsättningarna är gynnsammare.

Annehem Fastigheter äger och förvaltar kommersiella-​, samhälls-​ och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Genom en kundnära förvaltning bygger Annehem Fastigheter långsiktiga relationer och värden. Annehem Fastigheter äger initialt färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 000 Mkr. Därutöver ingår 50 procents ägande i två joint venture-​bolag, Nya Bara Utvecklings AB samt Point Hyllie Holding AB. Annehem Fastigheter har även ingått avtal med Peab om förvärv av tre fastigheter, belägna i Solna, Oslo och Helsingborg, som kommer att tillträdas efter färdigställandet.

När förutsättningarna är de rätta avser styrelsen kalla till en extra stämma och föreslå en utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea. Peabs aktieägare kommer då att erhålla aktier i Annehem Fastigheter utöver sitt befintliga innehav i Peab.

Utdelningen förutsätter medgivande från Peabs långivare och att Annehem Fastigheter erhåller finansiering på marknadsmässiga villkor. Nivån på eget kapital och belåning i Annehem Fastigheter kommer att fastställas i samråd med finansierande banker.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peabs koncernredovisning. I februari 2020 uppgick detta preliminärt till cirka 1 200 Mkr, vilket då motsvarade i huvudsak den minskning av det egna kapitalet i koncernen som extrautdelningen beräknades medföra. Resultateffekten kommer i samband med det framtida utdelningsbeslutet att uppdateras utifrån då rådande förutsättningar.

För mer information se Förvaltningsberättelsen under Övriga upplysningar och vinstdisposition, avsnitt Viktiga händelser efter årets utgång.

Coronavirus

Under inledningen av 2020 spred sig coronaviruset över stora delar av världen. I skrivande stund inför länder olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen, till exempel genom inrese-​​ och karantänsbestämmelser. Börserna världen över har fallit kraftigt under mars månad. Regeringar och riksbanker inför olika former av krispaket för att dämpa de negativa effekterna i ekonomin. Hela världsekonomin påverkas, men hur djupgående och långvariga effekterna blir är svårt att bedöma.

Peab är en stor arbetsgivare med många anställda och många människor som befinner sig på våra arbetsplatser. Vår främsta uppgift är att i alla lägen hålla igång verksamheten, men vi bevakar utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer i respektive land när det gäller coronavirusets fortsatta spridning och anpassar oss efter dessa. Coronavirusets effekter på Peabs verksamhet är i det korta perspektivet begränsade, men hur vi påverkas på längre sikt och vilka finansiella effekter coronapandemin för med sig är för tidigt att uttala sig om vid tidpunkten för publiceringen av denna års- och hållbarhetsredovisning.

Förvärv av YIT’s beläggnings- och ballastverksamhet

Den 4 juli 2019 teck­na­de Peab avtal om att för­vär­va YIT’s beläggnings-​ och bal­last­verk­sam­het i Nor­den. Trans­ak­tio­nen var vill­ko­rad av god­kän­nan­de av kon­kur­rensmyn­dig­he­ten samt upp­fyl­lan­de av sed­van­li­ga av­tals­vill­kor. I slu­tet på mars 2020 er­hölls god­kän­nan­de från kon­kur­rensmyn­dig­he­ten och för­vär­vet slut­för­des den 1 april 2020.

För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion se För­valt­nings­be­rät­tel­sen, av­snit­tet Vik­ti­ga hän­del­ser under året under Öv­ri­ga upp­lys­ning­ar och vinst­dis­po­si­tion.