Resultaträkning – Moderbolaget

MSEK Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Net sales Nettoomsättning 5 5 348 299
Administrative expenses Administrationskostnader 10,11 10,11 -513 -470
Other operating income Övriga rörelseintäkter 5
Operating profit Rörelseresultat -160 -171
Profit/loss from financial investments Resultat från finansiella poster 13 13
Profit/loss from participation in Group companies Resultat från andelar i koncernföretag 130 1 388
Profit/loss from securities and receivables held as fixed assets Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 3
Interest expenses and similar profit/loss items Räntekostnader och liknande resultatposter -68 -92
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster -98 1 128
Appropriations Bokslutsdispositioner 14 14 1 656 2 083
Pre-tax profit Resultat före skatt 1 558 3 211
Tax Skatt 15 15 -295 -402
Profit for the year 1) Årets resultat 1) 1 263 2 809
1) Årets resultat motsvarar årets totaltresultat och därför presenteras endast en resultaträkning utan separat rapport för totalresultat.