En samhällsbyggare som tar långsiktigt ansvar

I Peab arbetar vi hållbart. Det betyder att vi ska eliminera risk och skapa så mycket värde som möjligt i det samhälle där vi verkar. För att uppnå detta bedriver vi ett långsiktigt, ansvarsfullt företagande med utgångspunkt i våra kärnvärden, vår affärsidé, vår vision, våra strategiska målsättningar och vår uppförandekod. Det innebär också att vi följer FN:s Global Compact. Hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär är tydligt integrerade i koncernens fokusområden och affärsplanemål och hjälper oss att hela tiden styra mot hållbara metoder och arbetssätt. Vi är lokalt förankrade och eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande. Ett ansvarsfullt företagande ska genomsyra hela Peab.

Peab är Nordens Samhällsbyggare och det är så vi vill uppfattas av våra intressenter. Vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling innebär till exempel att vi bygger hus eller att vi anlägger en modern infrastruktur, men det innebär också att vi bidrar till bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna som vi planerar, bygger och anlägger. Minst lika viktigt är det för oss att säkerställa sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser för våra medarbetare. Som stor men ändå lokal arbetsgivare är det centralt för oss att genom samverkan och dialog skapa god förståelse för behoven i lokalsamhället. Vår ambition är att omsätta denna förståelse i ett konkret och närproducerat samhällsengagemang där vi på riktigt kan göra nytta för människorna omkring oss.

Peab är en stor koncern som kan göra mycket på egen hand men bäst blir det när vi kan samverka med andra kring de kritiska hållbarhetsfrågorna. Peab är Sveriges största byggföretag och en betydande aktör i Norge och Finland. Vi tar ett stort ansvar för att forma en hållbar bransch som kan bidra positivt till samhällsutvecklingen. Genom att vi arbetar hållbart, transparent, etiskt och långsiktigt skapas värde såväl för oss som för våra intressenter och övriga samhället.

Intressentdialogen är ständigt pågående

Peabs prioriteringar och agerande påverkas i mycket hög grad av de behov och krav som våra intressenter ger uttryck för. Genom att bedriva en omfattande och öppen intressentdialog får vi god förståelse för vilka frågor som är viktigast för respektive grupp. I en föränderlig omvärld med ständigt skiftande behov är en löpande intressentdialog central för att snabbt fånga upp nya behov och försöka möta dem. Dialogen sker i vardagliga möten med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter, men också mer strukturerat till exempel i samband med leverantörsrevisioner, politikermöten, investerardialoger och workshops på högskolor. Intressentdialogens sammanvägda resultat utgör grunden till väsentlighetsanalysen och utgångspunkten för våra prioriteringar för hållbarhetsarbetet. Under 2019 genomfördes ett stort antal intressentdialoger vilka gav oss värdefull vägledning kring beslut och åtgärder till exempel rörande våra miljömål, vår hållbara leverantörskedja, vårt likabehandlingsarbete och vår strävan efter en säker arbetsmiljö.

Peabs definition av hållbarhet

För Peab innebär hållbarhet ansvarsfullt företagande. Det vi gör ska vara etiskt och långsiktigt hållbart för Människa, Miljö och Affär.

Intressent Förväntningar på Peab Exempel på dialogform
Aktieägare Ansvarsfullt etiskt företagande, långsiktig ekonomisk värdeutveckling som skapar årlig utdelning, ansvar längs hela värdekedjan, löpande riskkartläggning och riskhantering, klimatmedvetenhet och åtgärder för minskad miljö- och klimatpåverkan, samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet och fritid Årsstämma, analytikerträffar, enkäter från etik- och miljöfonder, investerarträffar, nationella och internationella skattningar
Medarbetare; befintliga och potentiella Ansvarsfullt etiskt företagande, god arbetsmiljö och hög säkerhet, kompetensutveckling, gott ledarskap, likabehandling, jämställdhet och mångfald, goda och attraktiva arbets­- och anställningsvillkor, klimat- och miljömedvetenhet och åtgärder för minskad klimatpåverkan, samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet, ansvar längs hela värdekedjan Daglig dialog, medarbetarundersökning, arbetsmiljömätning, arbetsmiljödialog, elevundersökning, arbetsplatsmöten, facklig samverkan, internutbildningar, incidentuppföljning, chefsmöten, mål­- och utvecklingssamtal, extern undersökning kring arbetsgivarvarumärke, studentrelationer och samverkan med utbildningsväsendet
Kunder Ansvarsfullt etiskt företagande, professionellt affärsmannaskap, kompetens, resurskapacitet, kvalitet, tillgänglighet, erfarenhets- och kompetensåterföring, goda arbets­- och anställningsvillkor, certifieringar, löpande riskkartläggning och riskhantering, klimat- och miljömedvetenhet och åtgärder för minskad klimat- och miljöpåverkan, samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet, ansvar längs hela värdekedjan Personliga möten, dagliga kontakter, nätverk, samarbetsprojekt, dialogmöten, kundträffar, mässor, kundenkäter, frågeformulär från kunder, upphandlingar och revisioner
Lokalsamhälle Bidrag till lokal samhällsutveckling, kostnadseffektivt byggande och bostäder i olika prisklasser, löpande riskkartläggning och riskhantering, klimat- och miljömedvetenhet och åtgärder för minskad klimat- och miljöpåverkan, engagemang i lokal miljövård, lokalt samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet, sponsring av lokal ungdomsverksamhet, ansvar längs hela värdekedjan Studiebesök, samverkansprojekt, informationsträffar, nätverk, kontakter med länsstyrelser/ kommuner, miljöredovisningar, visionsarbeten, mentorskap, sponsringsprojekt, medborgar- och boendedialog
Leverantörer Ansvarsfullt etiskt företagande, professionellt affärsmannaskap, löpande riskkartläggning och riskhantering, klimat- och miljömedvetenhet och åtgärder för minskad klimat- och miljöpåverkan (gärna i samverkan med leverantören), ansvar längs hela värdekedjan Upphandlingar, leverantörsutvärdering, personliga möten, dagliga kontakter, leverantörsträffar, leverantörsrevisioner, hållbarhetsdialoger och samarbetsprojekt

* (ersätter aspekterna Lokala samhällsbyggarprojekt och Hållbar sponsring, läs mer i avsnittet Människa)

Människa, Miljö och Affär utgör en hållbar helhet

I Peab arbetar vi hållbart och vi behandlar våra prioriterade hållbarhetsaspekter som en helhet, där varje del påverkar och påverkas av de andra. Vårt hållbara arbete formas genom samverkan, internt och externt, inom de tre områdena Människa, Miljö och Affär. Det innebär att bedömningen av de områden som vi sedan tidigare identifierat som de mest relevanta för oss att hantera, följa upp och rapportera kring gäller även för 2019. Under året har arbetet fortsatt med att säkerställa datakvalitet inom samtliga hållbarhetsaspekter – en utmanande process som kommer följa med oss in i 2020.

Peabs väsentliga områden, med tillhörande prioriteringar, är omfattande och komplexa vilket medför att vägen mot målet tar tid samt kräver uthållighet och kontinuitet. Vi är beredda att låta vårt hållbara arbete ta tid, så länge som vi hela tiden fortsätter att se framsteg. Vår löpande intressentdialog säkerställer att vi är kontinuerligt uppdaterade kring vad som påverkar intressenternas beslutsfattande och förväntningar på oss.

De globala målen och Agenda 2030 fortsätter vara vår utgångspunkt

Under 2018 genomförde Peab en analys och ett utvecklingsarbete för att fastställa vilka av FN:s 17 globala mål som vi har bäst förutsättningar att bidra till. Analysen och utvecklingsarbetet skedde i flera steg, i verksamheten men också i styrelse och ledning, där de 17 målen med 169 delmål diskuterades och bearbetades. En slutsats blev att Peabkoncernen mer eller mindre bidrar till och påverkas av samtliga globala mål då de är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. För perioden 2018-2020 bedömdes dock fem av målen som extra prioriterade, då de antingen utgörs av områden som innebär stor potentiell risk eller områden där Peab har stor möjlighet att driva hållbar utveckling. Under 2020 fortsätter vi på samma spår då tidigare identifierade risker och möjligheter har fortsatt stor utvecklingspotential.

Styrningen av Peabs hållbara arbete

Ett hållbart arbetssätt är basen för Peabs ansvarsfulla företagande och därför högt prioriterat i kärnverksamheten. Peabs hållbara arbete handlar i första hand om att identifiera, bedöma och hantera risk, att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och att på ett nyskapande, ansvarsfullt sätt möjliggöra hållbar utveckling såväl internt som genom extern samverkan.

Peabs styrelse prioriterar hållbarhetsfrågorna och har ålagt koncernledningen det övergripande ansvaret för styrning och uppföljning av integreringen av ett hållbart arbetssätt i hela verksamheten. Att arbeta hållbart är för Peab en avgörande strategisk fråga, som i praktiken alltid ska omsättas lokalt och vardagsnära. Peabs hållbarhetschef, som rapporterar till koncernledningen, genom COO, är ansvarig för att strategiskt driva och samordna hållbarhetsarbetet. Hållbarhetschefen har tillsammans med affärsområdenas chefer och ett stort antal funktionsspecialister ansvar för integrering av ett hållbart arbetssätt i verksamhetens alla delar. För Peab är det självklart att inkludera medarbetarna genom transparens och genom att sprida kunskap om grundläggande hållbarhetsfaktorer. Koncernen bedriver därför ett omfattande kompetenshöjande arbete på alla nivåer i företaget inom frågor som arbetsmiljö och hälsa, miljö, likabehandling, ledarskap, etik och antikorruption.

Centrala regelverk och ledningssystem för styrning

I Peab ska varje del av organisationen följa internationella konventioner och nationella lagar. Det mest centrala interna styrdokumentet, Peabs uppförandekod, bygger på FN:s Global Compacts principer som inkluderar försiktighetsprincipen. Peab undertecknade Global Compact 2012 och års- och hållbarhetsredovisningen utgör koncernens Communication on Progress, den årliga redogörelsen till Global Compact. Peab avser att fortsätta följa Global Compact enligt beslut från VD och koncernchef.

VD och koncernchef har det yttersta ansvaret för att Peabs uppförandekod efterlevs och kommuniceras. Detta ansvar följer därefter ned genom chefsleden. Varje medarbetare ansvarar i sin tur för att ta del av och följa uppförandekoden. Leverantörsuppföljning utifrån vad uppförandekoden föreskriver åligger inköpsfunktionen. För den som vill uppmärksamma Peab på att allvarliga avvikelser mot uppförandekoden eller att andra oegentligheter sker i verksamheten finns en visselblåsarfunktion för såväl medarbetare som externa intressenter. Funktionen, som finns tillgänglig på såväl hemsida som intranät, hanteras av Peabs etiska råd. Visselblåsaren har möjlighet att vara anonym. Peabs uppförandekod kompletteras av fyra policyer; Miljöpolicy, Kvalitetspolicy, Informationssäkerhetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Dessa kompletteras i sin tur av ett antal stödjande dokument, exempelvis koncernens likabehandlingsplan.

Styrning inom området Människa

Peabs uppförandekod reglerar flera delar inom området Människa, så som mänskliga rättigheter, föreningsfrihet, förbud mot tvångs- och barnarbete och förbud mot diskriminering. Uppförandekoden med tillhörande policydokument uppfyller även kraven i svenska Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1. I Norge arbetar Peab enligt arbetsmiljölagen samt gällande föreskrifter för bygg- och anläggningsbranschen. Den finska verksamheten är certifierad enligt OHSAS 18001 och kommer att certifieras enligt ISO45001 under 2020.

Peabs arbete inom ramen för området Människa har framför allt påverkan på de egna medarbetarna och inom den egna organisationen men det sociala ansvaret som sträcker sig utanför företagets gränser tar allt större plats som en del av Peabs samhällsansvar. För oss som samhällsbyggare ser vi det som en naturlig utveckling, helt i linje med omvärldens krav.

Det strategiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på koncern- och affärsområdesnivå, tillsammans med relevant kompetens på samtliga nivåer i organisationen som ansvarar för att omsätta strategin till verklighet. Våra prioriteringar inom arbetsmiljö är desamma i alla tre länderna, dock med hänsyn till nationella juridiska skillnader. Arbetsmiljöarbetet är helt integrerat med koncernens arbete mot diskriminering och för likabehandling. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos våra chefer, vilka i sin tur har stöd av specialister. I Peabkoncernen arbetar, utöver våra chefer, 129 (163) medarbetare specifikt med arbetsmiljöfrågor. Därtill finns 730 (668) skyddsombud vilka alla är utsedda av och företräder medarbetarna. I Peab finns också 84 (127) handläggare i arbetsmiljöfrågor (HAMare) som arbetar på fackligt uppdrag. Tillsammans utgör de som arbetar med arbetsmiljöfrågor 6,6 procent (6,5) av medarbetarna i Peab.

Peabs COO har det övergripande ansvaret för att verksamhetsnära stödsystem för HR-processerna finns på plats. De system som rör ekonomi och finans samt löne- och ersättningsfrågor ansvarar CFO för. Linjechefer med stöd av specialistfunktioner har det operativa ansvaret för att såväl säkerhet, kompetensutveckling, mångfald och arbetsvillkor upprätthålls i verksamheten, som att Uppförandekoden efterlevs.

I händelse av en allvarlig olycka aktiveras Peabs krisorganisation, som utgörs av 108 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Peabs sponsringsarbete styrs av riktlinjer för sponsring. Koncernens sponsringsengagemang ska ske med lokal utgångspunkt och med krav på att varje sponsrad verksamhet ska generera någon form av motprestation tillbaka till samhället. Ett koncernövergripande sponsringsråd sammanträder en gång per månad för att ta ställning till sponsringsförfrågningar. Peab Life utgör en del av Peabs mer omfattande sponsring av det lokala föreningslivet (läs mer här)

Styrning inom området Miljö

Peabs miljöarbete är konkret och verksamhetsnära, med mycket stark koppling till affär och varumärke. Utgångspunkten är koncernens prioriterade hållbarhetsaspekter inom miljöområdet. De gemensamma miljöfrågorna samordnas och drivs av koncernens miljöchef, i nära samverkan med affärsområdenas miljöchefer och specialister. Koncernen har tre övergripande miljömål beslutade av koncernledningen och förankrade i styrelsen (läs mer här). Arbetet med de omfattande, långsiktiga målen formas i ett koncerngemensamt utvecklingsprojekt; Vägen mot miljömålen. Projektet, som avslutas under 2020, syftar till att forma ett koncerngemensamt ramverk genom att definiera gränssnitt, nyckeltal, mätmetoder, risker och strategiska förbättringsområden avseende Peabs fortsatta miljöarbete. Därefter bryts de gemensamma målen ner i lokala delmål och konkretiseras i de olika verksamheterna utifrån affärsområdenas unika förutsättningar och utmaningar så att varje del av Peab kan driva ett verksamhetsanpassat förbättringsarbete utifrån de tre miljömålen.

Huvuddelen av Peabs verksamhet arbetar inom ramen för ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet är integrerat i verksamhetsledningssystemet vilket omfattar Peabs Miljöpolicy.

Peabs fyra affärsområden ansvarar för att upprätta processer och handlingsplaner som gör att ledningssystem och policy implementeras och efterlevs i det dagliga operativa arbetet.

Peabs hållbara arbete inom ramen för området Miljö påverkar den egna verksamheten men har ännu större påverkan på den omgivande miljön, inte minst med tanke på den stora andel av globala utsläpp av växthusgaser som bygg- och anläggningsbranschen står för. Därför prioriterar Peab att engagera sig i olika former av extern samverkan, forskning och innovationsprojekt som ska påskynda framtagandet av klimatneutrala material och metoder.

Styrning inom området Affär

Peabs koncernledning har ansvar för inköpsstyrning och styrning av arbetet med etik och antikorruption. Det centrala styrdokumentet för dessa områden utgörs av uppförandekoden. För den operativa styrningen har koncernens etiska råd en viktig roll för att hantera och följa upp arbetet med etik och antikorruption, kompletterat av ett visselblåsarsystem som är ett viktigt verktyg för att uppmärksamma avvikelser från uppförandekod och gällande lagstiftning. Det etiska rådet, som består av chefsjurist, säkerhetschef samt HR-chefer från samtliga affärsområden, sammanträder 10 gånger årligen. Peab prioriterar dessutom en omfattande, målgruppsanpassad kompetenshöjning inom etik och antikorruption för att säkerställa att alla medarbetare har förutsättningar att agera korrekt i varje given situation.

Koncernens inköpschef är högst ansvarig för inköp i Peab. Koncernens regelverk och processer för inköp är tydligt kommunicerade i verksamheten. En viktig del är de grundläggande krav som anges i Peabs skriftliga avtal, så som exempelvis undertecknande och efterlevnad av uppförandekoden. Koncernens inköpsfunktion ansvarar bland annat för uppföljning, kontroll och utveckling av Peabs prioriterade områden, kopplade till leverantörer, arbetsmiljö och hållbarhet. Till exempel görs dagliga kontroller av leverantörsbasen främst baserat på ekonomiska parametrar och halvårsvisa uppföljningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Peab har identifierat ett antal riskkategorier som påverkar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö och affärsetik. För dessa kategorier bedrivs ett speciellt arbete med inriktade insatser och inköpsfunktionen ansvarar för leverantörsuppföljning utifrån uppförandekoden.

Peabs arbete inom ramen för området Affär har stor påverkan på den egna verksamheten men bidrar också starkt till sunda och säkra villkor i resten av bygg- och anläggningsbranschen; för aktörerna men också för de individer, organisationer och samhällen som påverkas i leverantörskedjan.