Mariehöjd

Umeå

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i Peab AB (publ) org.nr 556061-4330 avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning för 2019 uppgick till 54 008 Mkr (52 233), vilket var en ökning med tre procent. Även justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med tre procent.

Affärsområde Bygg ökade nettoomsättningen med fyra procent med ökningar i alla tre länderna. I nettoomsättningen är det en ökad andel övrigt husbyggande. I affärsområde Anläggning minskade nettoomsättningen med tre procent. Inom Lokal marknad ökade nettoomsättning medan omsättningen minskade inom Drift och underhåll samt Infrastruktur, som hade fler större projekt i full produktion under 2018. Affärsområde Industri hade en relativt oförändrad nettoomsättning där samtliga produktområden ökade nettoomsättningen förutom Byggsystem, som hade en lägre nettoomsättning. Affärsområde Projektutveckling minskade nettoomsättningen något, vilket är hänförbart till Bostadsutveckling.

Av årets nettoomsättning avsåg 9 888 Mkr (10 297) försäljning och produktion utförd utanför Sverige.

RESULTAT

Rörelseresultatet för 2019 uppgick till 2 568 Mkr (2 573) och rörelsemarginalen till 4,8 procent (4,9). Effekten av tillkommande IFRS 16, Leasingavtal påverkade rörelseresultatet positivt under året med 23 Mkr.

I affärsområde Bygg uppgick rörelsemarginalen för 2019 till 2,4 procent, vilket var oförändrat jämfört med 2018. Affärsområde Anläggning har uppvisat en lägre intjäning under året och rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (3,0). Lönsamheten inom Drift och Underhåll är på en lägre nivå jämfört med tidigare år. Affärsområde Industri uppvisade en rörelsemarginal om 7,0 procent (7,4). Den lägre rörelsemarginalen förklaras till viss del av att Uthyrning haft högre kostnader till följd av vissa kompletterande etableringar för att öka den lokala närvaron, som ännu inte genererat fulla intäkter. Därutöver har affärsområdet belastats av förvärvskostnader i tredje kvartalet avseende YIT’s beläggnings-​​ och ballastverksamhet om 40 Mkr samt förvärv av resterande 40 procent av aktierna i AB Smidmek Eslöv om 47 Mkr i fjärde kvartalet. I affärsområde Projektutveckling förbättrades rörelsemarginalen till 12,4 procent jämfört med 10,0 procent föregående år. Rörelseresultatet i Bostadsutveckling ökade något under året där Sverige hade ett något lägre rörelseresultat vilket uppvägdes av fler överlämnade projekt i Norge och Finland. Rörelsemarginalen i Bostadsutveckling uppgick till 9,4 procent (8,7). I Fastighetsutveckling har Peabs delägda bolag Acturum under andra kvartalet avyttrat ett antal fastigheter. Försäljningarna medförde en positiv effekt om 170 Mkr i resultatbidrag från delägda bolag. Därutöver har inga större fastighetstransaktioner skett under året.

Elimineringar och upplösningar av internvinster i projekt i egen regi har påverkat rörelseresultatet med netto -142 Mkr (0). Till följd av ökad uppbyggnad av fastigheter i egen balansräkning, inkluderande bostadsprojekt i Norge och Finland, hyresrätter i Sverige, Peabs egna kontor samt andra kommersiella fastigheter, har ett större resultat än föregående år eliminerats. Elimineringen återläggs i samband med extern försäljning av projekten.

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick under året till -1 260 Mkr (-1 024). Effekter av tillkommande IFRS 16, Leasingavtal påverkade avskrivningarna med -166 Mkr under året.

Finansnettot uppgick till -58 Mkr (-55), varav räntenettot uppgick till -99 Mkr (-48). Effekter av tillkommande IFRS 16, Leasingavtal påverkade räntenettot med -27 Mkr under året. I finansnettot ingick positiva effekter av bland annat utdelningar och aktiverade räntor.

Resultat före skatt uppgick till 2 510 Mkr (2 518). Årets skatt uppgick till -418 Mkr (-418), vilket motsvarar en skatt om 17 procent (17).

Årets resultat uppgick till 2 092 Mkr (2 100).

FINANSIELL STÄLLNING

Ifrs 16 leasingavtal

IFRS 16, Leasingavtal ersatte IAS 17, Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Peab har valt att vid övergången tillämpa övergångsmetoden som medför att jämförelseperioder inte räknas om. Tillkommande leasingavtal omfattar främst kontors-​ och lokalhyror, tomträtter, markarrenden och fordon. Vid övergången den 1 januari 2019 har balansomslutningen och nettoskulden påverkats med 850 Mkr. IFRS 16, Leasingavtal tillämpas även i segmentsredovisningen. För ytterligare information se not 2.

FINANSIELL STÄLLNING

Soliditeten uppgick den 31 december 2019 till 31,7 procent jämfört med 30,4 procent vid föregående årsskifte. Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten den 31 december 2019 till 32,3 procent. Räntebärande nettoskuld uppgick till 7 507 Mkr jämfört med 3 551 Mkr vid föregående årsskifte. Exkluderat tillkommande IFRS 16 Leasingavtal uppgick nettoskulden per den 31 december 2019 till 6 743 Mkr. Den ökade nettoskulden förklaras av uppbyggnad av fastigheter i egen balansräkning och i joint ventures, fler egenutvecklade bostadsprojekt i Norge och Finland samt investeringar i Industri. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen, inklusive räntederivat men exklusive tillkommande IFRS 16 Leasingavtal, uppgick den 31 december 2019 till 1,5 procent (1,4).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid periodens slut 5 013 Mkr jämfört med 5 846 Mkr den 31 december 2018.

Koncernens eventualförpliktelser, inklusive solidariskt ansvar i handels-​ och kommanditbolag, uppgick vid årets utgång till 9 217 Mkr jämfört med 10 404 Mkr den 31 december 2018. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar under produktion 6 207 Mkr jämfört med 7 580 Mkr den 31 december 2018.

Nettoskuld

MSEK Dec 31‚ 2019 Dec 31‚ 2018
Mkr 31 dec
2019
31 dec
2018
Bank loans Banklån 4 160 3 383
Commercial papers Företagscertifikat 1 359 730
Bonds Obligationer 2 248 2 248
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder 579 593
Additional leasing liabilities according to IFRS 16 Tillkommande leasingskulder enligt IFRS 16 764
Other interest-bearing liabilities Övriga räntebärande skulder 0 58
Interest-bearing receivables Räntebärande fordringar -1 230 -2 085
Liquid funds Likvida medel -373 -1 376
Net debt Nettoskuld 7 507 3 551

INVESTERINGAR OCH AVYTTRINGAR

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under 2019 nettoinvesterats med 1 676 Mkr (1 021). Investeringarna förklaras likt föregående år främst av uppbyggnad av kontorsfastigheter samt maskininvesteringar. Under fjärde kvartalet föregående år avyttrades fastigheten Ångkraftverket 2 i Västerås, innehållande hotell, och Kokpunkten Actionbad, till ett värde om cirka 800 Mkr.

Projekt-​ och exploateringsfastigheter har under 2019 nettoinvesterats med 1 549 Mkr (2 103). Merparten av investeringarna är hänförbara till pågående bostadsprojekt i Finland och Norge samt till hyresrättsprojekt i egen regi inom Projektutveckling i Sverige.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52 Mkr (-250), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -3 100 Mkr (-2 944). I förändringen av rörelsekapital ingick bland annat investeringar i projekt-​ och exploateringsfastigheter, uppbyggnad av bostadsprojekt i Finland och Norge och i hyresrättsprojekt i egen regi i Sverige samt minskade rörelseskulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -603 Mkr (-771) och förklaras likt föregående år till största delen av maskininvesteringar samt investeringar i driftsfastigheter. I beloppet ingick försäljning av anläggningstillgångar till ett värde om 1 181 Mkr (1 327), som bland annat bestod av försäljning av förvaltningsfastigheter och maskiner samt återbetalning av lån från delägda bolag. Under föregående år ingick bland annat försäljningen av fastigheten Ångkraftverket 2 i Västerås, innehållande hotell och Kokpunkten Actionbad, med cirka 800 Mkr.

Kassaflödet före finansiering uppgick till -551 Mkr (-1 021).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -462 Mkr (1 770) varav betald utdelning uppgick till -1 239 Mkr (-1 180) och förändring av lån uppgick till 776 Mkr (2 950).

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

ORDERLÄGE

Orderingången för 2019 uppgick till 44 130 Mkr jämfört med 51 087 Mkr föregående år. Inom affärsområdena Bygg, Anläggning och Projektutveckling har orderingången minskat. I jämförelseåret för affärsområde Bygg ingick bland annat kontorsprojektet Platinan i Göteborg till Vasakronan om 2 100 Mkr samt för affärsområde Anläggning utbyggnad av västsvenska järnvägssystemet Olskroken i Göteborg åt Trafikverket om 2 900 Mkr, vilka har en lång produktionstid.

Utifrån det höga orderläget vid utgången av föregående år med flera större projekt har orderingången under 2019 präglats av en ökad andel mindre och medelstora projekt. Affärsområde Industri uppvisade en ökad orderingång, främst relaterad till Asfalt. I koncernens orderingång för året är det stor spridning inom såväl produktsegment som geografi.

Orderstock kvar att producera vid utgången av året uppgick till 42 494 Mkr jämfört med 45 819 Mkr vid utgången av föregående år. Den svenska verksamheten svarade för 80 procent (84) av orderstocken.

Orderingång

MSEK 2019 2018 2017
Mkr 2019 2018 2017
Construction Bygg 26 155 31 007 29 280
Civil Engineering Anläggning 13 108 16 349 14 191
Industry Industri 6 174 5 111 5 152
Project Development Projektutveckling 6 164 6 681 8 496
Eliminations Elimineringar -7 471 -8 061 -8 120
Group Koncernen 44 130 51 087 48 999

Orderstock

MSEK Dec 31‚ 2019 Dec 31‚ 2018 Dec 31‚ 2017
Mkr 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017
Construction Bygg 26 928 29 776 26 805
Civil Engineering Anläggning 13 446 13 620 10 832
Industry Industri 2 548 2 246 2 533
Project Development Projektutveckling 5 027 7 134 8 198
Eliminations Elimineringar -5 455 -6 957 -8 163
Group Koncernen 42 494 45 819 40 205

REDOVISNING I AFFÄRSOMRÅDENA OCH KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER

Peab kännetecknas av en decentraliserad och kostnadseffektiv organisation med fyra kompletterande affärsområden vars verksamhet baseras på lokalt entreprenörskap nära kunden. Peabs affärsmodell med fyra samverkande affärsområden, Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling, skapar möjligheter genom hela värdekedjan i ett byggprojekt. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

Redovisning av interna projekt mellan affärsområdena Bygg och Projektutveckling

I affärsområde Bygg redovisas omsättning och resultat hänförligt till entreprenaddelen i egenutvecklade bostadsprojekt, i hyresrättsprojekt samt i övriga fastighetsprojekt till affärsområde Projektutveckling. Redovisning sker över tid i takt med att projekten färdigställs. I affärsområde Projektutveckling redovisas omsättning för både entreprenaddelen och byggherredelen i egenutvecklade bostadsprojekt. Redovisat resultat utgörs av resultatet i byggherredelen redovisad över tid.

Redovisning av fastighetsprojekt i egen balansräkning

För fastighetsprojekt i egen balansräkning som redovisas som projekt- och exploateringsfastigheter och som säljs i bolagsform via aktier redovisas underliggande försäljningsvärde på fastigheten som omsättning och bokfört värde i balansräkningen som kostnad. Vid försäljning av fastighetsprojekt som redovisas som driftsfastigheter eller förvaltningsfastigheter redovisas resultateffekten netto som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. Redovisning sker vid en tidpunkt.

Koncerngemensamma funktioner

Utöver affärsområdena redovisas som Koncerngemensamt centrala företag, vissa dotterföretag samt övriga innehav. Centrala företag består framför allt av moderbolaget Peab AB, Peab Finans AB samt Peab Support (Shared Service Center). Peab ABs verksamhet består av koncernledning och koncerngemensamma funktioner. Inom internbanken Peab Finans AB hanteras koncernens likviditets- och skuldförvaltning samt finansiella riskexponeringar. Företaget är även en servicefunktion åt koncernens dotterföretag och utarbetar lösningar avseende lån och placeringar, projektrelaterade finansieringar samt valutasäkringar. Peab Support levererar tjänster inom de processorienterade personal- och systemintensiva verksamhetsområdena Ekonomi, Lön/System och IT till koncernens samtliga verksamheter.

Rörelseresultatet för Koncerngemensamt uppgick under året till -275 Mkr (-274).

Mer om Peabs affärsområden återfinns här.

Nettoomsättning
* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15
Nettoomsättning per kundtyp, 2019
Rörelseresultat och rörelsemarginal
* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15
Nettoskuld och skuldsättningsgrad
* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15
Nettoinvesteringar 1)
1) Inkl projekt- och exploateringsfastigheter samt aktier och andelar
Kassaflöde före finansiering
Projektfördelning orderstock, 31 dec 2019
Orderstock fördelad över tiden

Det pågår stora satsningar och exploateringar i Sälenfjällen. Under 2019 färdigställdes Scandinavian Mountains Airport, den första flygplats som byggts i Sverige på 20 år. Peab skrev under året kontrakt på att bygga SkiStar Lodge Hundfjället, ett hotell med 157 lägenheter, garage, restaurang och skiduthyrning nära skidbacken i Hundfjället, Sälen.

Antal anställda per affärsområde vid utgången av året