Not 2 Nya IFRS 2019

IFRS 16 Leasingavtal – Koncernen

IFRS 16 Leasingavtal ersatte IAS 17 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. För Peab som leasetagare innebär IFRS 16 att i princip samtliga leasingavtal skall redovisas som tillgångar och skulder i balansräkningen representerande rätten att nyttja den leasade tillgången respektive åtagandet att betala framtida leasingavgifter. För leasingavtal redovisas i resultaträkningen avskrivningar på leasingtillgången och räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Berörda leasingavtal omfattar främst kontors- och lokalhyra, tomträtter, markarrenden och fordon. IFRS 16, Leasingavtal tillämpas även i segmentsredovisningen.

Peab valde vid övergången till den nya standarden att tillämpa den modifierade retroaktiva metoden med alternativet att låta tillgången med nyttjanderätt motsvara skulden vid övergången med justering för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter. Den valda övergångsmetoden medförde att jämförelseperioder inte har räknats om.

Avtal med leasingperiod om 12 månader eller mindre från övergångstidpunkten klassificeras som korttidsavtal och inkluderades därmed inte i de redovisade nyttjanderätterna eller skulderna.

Finansiella leasingavtal tidigare redovisade enligt IAS 17 Leasingavtal är omklassificerade i enlighet med IFRS 16 och redovisade till de belopp de var redovisade till omedelbart dagen före tillämpningen av den nya standarden den 31 december 2018.

En marginell låneränta har fastställts per land, nyttjandeperiod och tillgångsslag per 1 januari 2019. Den vägda genomsnittliga marginella låneränta som användes vid beräkning av leasingskulden uppgick till 3,1 procent.

Skillnaden mellan tillkommande redovisad leasingskuld den 1 januari 2019, 850 Mkr, och summan av framtida icke uppsägningsbara leasingbetalningar som framgick av notupplysningar i årsredovisningen för 2018 uppgående till 746 Mkr, härrör i huvudsak från tillkommande effekter från tomträtter och markarrenden med 342 Mkr samt avgående effekter av korttidsleasar, leasar av lågt värde och diskontering med -238 Mkr.

Effekterna vid övergång till IFRS 16 framgår nedan.

Balansräkning i sammandrag, 2018-12-31 respektive 2019-01-01

Group, MSEK Reported balance sheet 2018-12-31 Adjustment IFRS 16
2019-01-01
Adjusted balance sheet 2019-01-01
Koncernen, Mkr Rapporterad balansräkning 2018-12-31 Justering IFRS 16
2019-01-01
Justerad balansräkning 2019-01-01
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2 250 2 250
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 5 741 618 6 359
Investment property Förvaltningsfastigheter 589 53 642
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1 445 1 445
Other financial fixed assets Övriga finansiella tillgångar 1 292 1 292
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 11 317 671 11 988
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 9 685 206 9 891
Inventories Varulager 441 441
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 640 640
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 13 857 -27 13 830
Liquid funds Likvida medel 1 376 1 376
Total current assets Summa omsättningstillgångar 25 999 179 26 178
Total assets Summa tillgångar 37 316 850 38 166
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 11 348 11 348
Liabilities Skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 5 194 702 5 896
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 123 123
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 977 977
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 6 294 702 6 996
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 1 818 148 1 966
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 17 856 17 856
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 19 674 148 19 822
Total liabilities Summa skulder 25 968 850 26 818
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 37 316 850 38 166

Redovisning av tillkommande leasingavtal enligt IFRS 16

Group, MSEK Jan-Dec 2019
Koncernen, Mkr Jan-dec 2019
Production costs Kostnader för produktion 19
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader 4
Operating profit Rörelseresultat 23
Financial expenses Finansiella kostnader -27
Pre-tax profit Resultat före skatt -4
Tax Skatt 1
Profit for the year Årets resultat -3
Group, MSEK 2019-01-01 2019-12-31
Koncernen, Mkr 2019-01-01 2019-12-31
Fixed assets Materiella anläggningstillgångar 671 627
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 1
Current assets Omsättningstillgångar 179 133
Total assets Summa tillgångar 850 761
Equity Eget kapital -3
Interest-bearing long-term liabilities Långfristiga räntebärande skulder 702 613
Interest-bearing current liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 148 151
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 850 761

IFRS 16 Leasingavtal – moderbolaget

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 Leasingavtal i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare redovisas leasingavgifter som kostnad linjärt över leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasingskulder i balansräkningen. Moderbolaget använder sig endast av leasing i obetydlig omfattning.