Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive kon­cernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Förslöv den 7 april 2020

Göran Grosskopf
Styrelseordförande

Kerstin Lindell
Styrelseledamot

Lars Sköld
Styrelseledamot

Kim Thomsen
Styrelseledamot

Mats Paulsson
Vice styrelseordförande

Fredrik Paulsson
Styrelseledamot

Liselott Kilaas
Styrelseledamot

Egon Waldemarsson
Styrelseledamot

Karl-Axel Granlund
Styrelseledamot

Malin Persson
Styrelseledamot

Patrik Svensson
Styrelseledamot

Jesper Göransson
Verkställande direktör

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och den verkställande direktören den 7 april 2020. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 6 maj 2020.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2020

KPMG AB

Dan Kjellqvist

Auktoriserad revisor