Affärsområde industri

Fortsatt tillväxt och fokus på hållbarhet

Nyckeltal

2019 2018 2017
2019 2018 2017
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 13 339 13 284 12 761
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 938 977 867
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 7,0 7,4 6,8
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 6 174 5 111 5 152
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 2 548 2 246 2 533
Capital employed on 31 December, MSEK Sysselsatt kapital per 31 december, Mkr 6 897 6 432 5 781
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 3 482 3 484 3 452
Concrete, thousands of m3 1) Betong, tusentals m3 1) 1 344 1 294 1 221
Asphalt, thousands of tons 1) Asfalt, tusentals ton 1) 2 718 2 706 2 619
Gravel and Rock, thousands of tons 1) Grus och Berg, tusentals ton 1) 15 755 14 681 14 799
1) Avser såld mängd

Affärsområde Industri är en totalleverantör av produkter och tjänster som behövs för ett hållbart och kostnadseffektivt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt på den nordiska marknaden. I affärsområdets erbjudande ingår allt från grus- och bergmaterial, betong, asfaltering och tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområdet bistår även med uthyrning av kranar och maskiner, distribution av bindemedel till betongindustrin, transporter samt återvinner byggavfall och schaktmassor.

Genom organisk tillväxt, kompletterat med strategiska förvärv, har affärsområde Industri byggt upp starka varumärken som kompletterar varumärket Peab. Bland dessa återfinns Lambertsson, Swerock, Cliffton, Swecem, Skandinaviska Byggelement, Glacell, Rådasand, Utform, ATS Kraftservice, Lättklinkerbetong, Smidmek, Virtanen och Kranor.

Med lokal förankring utför bolagen uppdrag i både liten och stor skala. Affärsområdet bedrivs genom sex produktområden; Asfalt, Betong, Grus och Berg, Transport och Maskin, Uthyrning samt Byggsystem.

Verksamheten 2019

Aktiviteten på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden har varit hög under året. Peab annonserade under sommaren intentionerna att förvärva YITs ballast- och beläggningsverksamhet. Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggning i Danmark. Verksamheten omfattar cirka 1 700 medarbetare, 200 strategiskt placerade täkter och 63 asfaltverk i Norden. Detta skapar även förutsättningar för vidare expansion och utveckling av bland annat Recycling och Betong. Transaktionen var villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheter samt uppfyllandet av vissa sedvanliga avtalsvillkor. I slutet av mars 2020 erhölls godkännande från konkurrensmyndigheten och förvärvet slutfördes den 1 april 2020.

Fortsatt offensiv utveckling för Peab Asfalt

Peab Asfalt har under året haft nya rekordvolymer. Marknadspositionen är fortsatt stark med ett växande antal kommunkontrakt och bibehållen andel hos Trafikverket och Swedavia. Den 1 april förvärvades resterande aktier i den fräsverksamhet som tidigare bedrivits i Peabs delägda bolag Svenska Fräs och Asfaltsåtervinning AB, SFA. Genom införlivandet av ytterligare ett specialområde stärks och breddas asfaltsverksamheten.

Konceptet ECO-Asfalt® som lanserades 2015 är väletablerat. Vidareutveckling sker nu genom ökad inblandning av återvunnen asfalt vilket ger en positiv påverkan på miljömålen inom såväl klimat som materialeffektivitet. Läs mer om ECO-Asfalt® under avsnitt Miljö.

Swerock satsar på klimatförbättrad ECO-Betong™

Betongproduktionen har varit hög under året. En viss omställning från bostadsprojekt till anläggningsprojekt har gjorts i storstadsområdena. Investeringar har gjorts i en betongfabrik i Ylöjärvi i Finland, en betongfabrik i Önnestad i Sverige samt i Sveriges största betongpump med en mastlängd på 63 meter. Under året har ECO-Betong™ lanserats, en klimatförbättrad betong där en del av cementen ersätts med slagg, en biprodukt från stålindustrin. Peab samarbetar med SSAB och satsar på egen tillverkning i en ny fabrik i Oxelösund. Investeringen, som har fått stöd från Naturvårdsverket, bidrar till att minska koldioxidutsläppen från Swerocks betongproduktion med 50 000 ton per år. Det motsvarar över en halv miljon bilresor mellan Göteborg och Stockholm.

Inom Grus och Berg fortskrider arbetet att säkerställa tillgången på råmaterial. Mervärdet att sametablera betongfabrik, asfaltverk samt recylingverksamhet med tillgång till grus- och bergmaterial är stort. Recyclingverksamheten, som skapar nya hållbara material genom att tillvarata restprodukter från bygg- och anläggningsverksamheterna, har under året utökats med en ny våtsikt i Sundsvall.

Fokus på hållbarhet och utveckling inom Byggsystem

Byggsystem har under året koncentrerat verksamheten till färre produktionsenheter. Nya produkter inom prefabricerade lätta ytterväggar har utvecklats i Hallstahammar.

Smidmek, som levererar totallösningar inom stom-, smides- och tunnplåtskonstruktioner samt kompletta betongstommar, har sedan förvärvet av 60 procent av aktierna 2017 utvecklats positivt och tillfört viktig kompetens inom området. Resterande 40 procent av aktierna förvärvades hösten 2019.

Uthyrning med större krav från omvärlden

Kranverksamheten i Sverige (Lambertsson), Norge (Kranor), och Finland (Virtanen) har haft en god utveckling under 2019. I Sverige har Lambertsson utökat verksamheten med nya depåer i Sundsvall, Umeå, Luleå och Sälen. Investeringar i fossilfria maskiner, så kallade gröna maskiner, fortsätter. Det växande gröna sortimentet möjliggör för allt fler användare att göra hållbara val.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 13 339 Mkr (13 284). Även justerat för förvärvade och avyttrade enheter var omsättningen oförändrad jämfört med föregående år. I nettoomsättningen är det ökningar i alla produktområdena förutom Byggsystem som hade en lägre nettoomsättning.

Rörelseresultatet för året uppgick till 938 Mkr (977) och rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (7,4). Den lägre rörelsemarginalen förklaras av att Uthyrning har haft högre kostnader till följd av vissa kompletterande etableringar för att öka den lokala närvaron, som ännu inte genererat fulla intäkter. Därutöver har tredje kvartalet belastats av kostnader för förvärv avseende YIT’s beläggnings-​​ och ballastverksamhet om 40 Mkr samt förvärv av resterande 40 procent av aktierna i AB Smidmek Eslöv om 47 Mkr i fjärde kvartalet. Priset på resterande aktier har grundats på företagets utveckling och intjäningsförmåga och då företaget utvecklats bättre än bedömt innebar det ett högre pris på de resterande aktierna, vilket medförde en resultateffekt.

Sysselsatt kapital i Industri uppgick vid årets slut till 6 897 Mkr jämfört med 6 432 Mkr vid utgången av föregående år. Ökningen förklaras främst av ökade maskininvesteringar. Effekter av tillkommande IFRS 16, Leasingavtal påverkade med 98 Mkr per 31 december 2019.

Orderingång och orderstock

Orderingången under 2019 uppgick till 6 174 Mkr (5 111). Ökningen är främst relaterad till Asfalt. Orderstocken uppgick per 31 december 2019 till 2 548 Mkr (2 246).

Nettoomsättning

Per produktområde, 2019
Per geografisk marknad, 2019
Andelar av nettoomsättningen, 2019

Rörelseresultat och marginal

Sysselsatt kapital per produktområde, 31 december 2019