Not 40 Närstående

Koncernen står under ett betydande inflytande från Mats Paulsson, Fredrik Paulsson och Anita Paulsson tillsammans med familjer, barn och bolag. Som ett led i en generationsväxling sammanförde familjerna Paulsson under våren 2017 merparten av sina indirekta innehav i ett holdingbolag, Ekhaga Utveckling AB, som kontrolleras av Mats Paulssons son Fredrik Paulsson. Ekhaga Utveckling AB har 48,2 procent av rösterna. Peabs styrelseordförande Göran Grosskopf är styrelseledamot i Ekhaga Utveckling AB. Det samlade ägandet kopplat till familjerna Paulsson uppgår totalt till 25,7 procent av kapitalet och 57,7 procent av rösterna vid utgången av 2019.

Skistar

Skistarkoncernen står under betydande inflytande från Mats Paulsson tillsammans med familjer, barn och bolag genom deras ägande i företaget. Fredrik Paulsson är styrelseledamot i Skistar från december 2017.

Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten

Ekhaga Utveckling står under betydande inflytande från Mats och Fredrik Paulsson med familjer och bolag genom deras ägande i företaget. Kranpunkten har i juni 2018 sålts till bolaget Ekhaga Utveckling AB och ingår därmed i Ekhagas koncernstruktur. Fredrik Paulsson är verkställande direktör i Ekhaga Utveckling och Kranpunkten.

AB Axel Granlund/Volito

Karl-Axel Granlund är styrelseledamot i Peab och har tillsammans med familjer, barn och bolag haft bestämmande inflytande i AB Axel Granlund/Volito fram till och med juni 2017. Efter ett generationsskifte i AB Axel Granlund övergick aktiemajoriteten i bolaget till hans tre söner. Karl-Axel Granlund kvarstår som styrelseordförande i Volito AB, som ingår i AB Axel Granlund koncernen.

Samarbetsarrangemang

Utöver de närståenderelationer som anges ovan har koncernen en närståenderelation med sina samarbetsarrangemang, se not 19 och 20.

Dotterföretag

Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen ovan har moderbolaget en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 41.

Sammanställning över närståendetransaktioner

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Transactions with joint arrangements Transaktioner med samarbetsarrangemang
Sales to joint arrangements 1) Försäljning till samarbetsarrangemang 1) 1 566 1 631
Purchases from joint arrangements Inköp från samarbetsarrangemang 13 116
Interest revenue from joint arrangements Ränteintäkter från samarbetsarrangemang 48 47
Receivables from joint arrangements Fordran på samarbetsarrangemang 1 375 2 022
Liabilities to joint arrangements Skuld till samarbetsarrangemang 2 44
Dividends from joint arrangements Utdelning från samarbetsarrangemang 48 94
Capital contributions to joint arrangements Kapitaltillskott till samarbetsarrangemang 567 81
Guarantee liabilities for the benefit of joint arrangements Borgensförbindelser till förmån för samarbetsarrangemang 2 914 2 722
Transactions with Skistar Transaktioner med Skistar
Sales to Skistar Försäljning till Skistar 232 57
Purchases from Skistar Inköp från Skistar 2 2
Transactions with Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten Transaktioner med Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten
Sales to Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten Försäljning till Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten 51 47
Purchases from Ekhaga Utveckling AB/Kranpunken Inköp från Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten 73 67
Receivables from Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten Fordran på Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten 5 8
Liabilities to Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten Skuld till Ekhaga Utvecking AB/Kranpunkten 10 15
Dividends to Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten Utdelning till Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten 259 245
Transactions with AB Axel Granlund/Volito Transaktioner med AB Axel Granlund/Volito
Sales to AB Axel Granlund/Volito Försäljning till AB Axel Granlund/Volito 8 23
Receivables from AB Axel Granlund/Volito Fordran på AB Axel Granlund/Volito 2
Dividends to AB Axel Granlund/Volito Utdelning till AB Axel Granlund/Volito 82 78
1) Under 2018 avyttrades fastigheten Ångkraftverket 2 i Västerås, innehållande hotell och Kokpunkten Actionbad. Fastigheten avyttrades till Fastighets AB Centur till ett värde om cirka 800 Mkr. Transaktionen redovisades netto i resultaträkningen och hade ingen påverkan på rörelseresultatet.

Sammanställning över närståendetransaktioner

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Transactions with subsidiaries Transaktioner med dotterföretag
Sales to subsidiaries Försäljning till dotterföretag 338 286
Purchases from subsidiaries Inköp från dotterföretag 79 72
Interest costs to subsidiaries Räntekostnader till dotterföretag 69 92
Receivables from subsidiaries Fordran på dotterföretag 2 479 2 736
Liabilities to subsidiaries Skuld till dotterföretag 3 195 3 943
Capital contributions to subsidiaries Kapitaltillskott till dotterföretag 98 51
Transactions with AB Axel Granlund/Volito Transaktioner med AB Axel Granlund/Volito
Dividends to AB Axel Granlund/Volito Utdelning till AB Axel Granlund/Volito 82 78
Transactions with Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten Transaktioner med Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten
Dividends to Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten Utdelning till Ekhaga Utveckling AB/Kranpunkten
259 245

Ledande befattningshavare

Vad gäller styrelsens, VDs och övriga ledande befattningshavares löner och andra ersättningar, kostnader som avser pensioner och liknande förmåner samt avtal avseende avgångsvederlag, se not 10.

Transaktionsvillkor

Transaktioner med närstående bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor.