Peab Center Solna

Solna

Extra utdelning av fastighetsbolag

Peabs styrelse föreslog i februari 2020 utöver ordinarie utdelning en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse den 24 mars 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en extra utdelning av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget. Den osäkra situation som råder i omvärlden gör att tidpunkten inte är den rätta att genomföra noteringen av bolaget. Peab gör fortsatt bedömningen att en utdelning av fastigheterna är den lösning som över tid ger mest värde åt aktieägarna. Det operativa arbetet med att bilda och strukturera fastighetsbolaget fortsätter därför utan avbrott. Styrelsens avsikt är att kalla till extra stämma för att besluta om utdelning av fastighetsbolaget när situationen har stabiliserats och förutsättningarna är gynnsammare.

Peab består av våra fyra samverkande affärsområden Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling, vart och ett viktiga beståndsdelar i koncernen. Under de senaste åren har Peab satsat betydande resurser på uppbyggnad inom de kapitaltunga affärsområdena Industri och Projektutveckling, en strategi som kommer att gälla även framöver.

Projektutvecklingsverksamheten omfattar såväl utveckling av bostäder som kommersiella projekt och bedrivs huvudsakligen i helägd form men också i vissa fall genom delägda verksamheter. I syfte att erhålla värdestegring har färdigställda fastigheter behållits primärt i delägda verksamheter men också i Peabs balansräkning. För att skapa rätt förutsättningar framöver utifrån operativ styrning, kapitalbindning samt resultatavräkning av projektutvecklingsverksamheten, har olika alternativ analyserats. Styrelsen och ledningen har därför under inledningen av 2020 utvärderat den framtida inriktningen avseende helägda färdigställda kommersiella fastigheter.

Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att det för Peabs aktieägares bästa alternativet för en långsiktig värdetillväxt är att bilda ett separat fastighetsbolag, Annehem Fastigheter, innehållande helägda färdigställda kommersiella fastigheter och bostäder, som delas ut till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea och börsnoteras. På så vis kan Peab fokusera sin verksamhet på att bygga och utveckla medan Annehem Fastigheter kan fokusera sin verksamhet på att äga och förvalta färdigställda fastigheter.

Annehem Fastigheter äger och förvaltar kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Genom en kundnära förvaltning bygger Annehem Fastigheter långsiktiga relationer och värden. Annehem Fastigheter äger initialt färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 000 Mkr. Därutöver ingår 50 procents ägande i två joint venture-bolag, Nya Bara Utvecklings AB samt Point Hyllie Holding AB. Annehem Fastigheter har även ingått avtal med Peab om förvärv av tre fastigheter, belägna i Solna, Oslo och Helsingborg, som kommer att tillträdas efter färdigställandet.

Peabs projektutvecklingsverksamhet kommer efter utdelningen att bestå av helägda byggrätter för bostäder och kommersiella projekt, projekt under uppförande samt ägandet i de väsentliga joint venture som innehåller färdigställda fastigheter men också stora andelar framtida projektutveckling. Primärt är detta Peabs 50 procent i Fastighets AB Centur och 33 procent i Tornet Bostadsproduktion AB.

Styrelsen i Annehem Fastigheter består av Göran Grosskopf, Pia Andersson, Jesper Göransson och Anders Hylén. Göran Grosskopf har utsetts till styrelsens ordförande. Inför börsnoteringen kommer Annehem Fastigheters styrelse att utökas med ytterligare ledamöter. Vidare har Jörgen Lundgren utsetts till verkställande direktör och Jan Egenäs till CFO för Annehem Fastigheter. Jörgen Lundgren kommer närmast från Solnaberg Property AB (publ) där han var vd. Tidigare har Jörgen bland annat varit vd och koncernchef för Fastighetsaktiebolaget Norrporten och är idag bland annat styrelseledamot i Aros Bostäder och vice ordförande för Mäklarhuset.

När förutsättningarna är de rätta avser styrelsen kalla till en extra stämma och föreslå en utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea. Peabs aktieägare kommer då att erhålla aktier i Annehem Fastigheter utöver sitt befintliga innehav i Peab.

Utdelningen förutsätter medgivande från Peabs långivare och att Annehem Fastigheter erhåller finansiering på marknadsmässiga villkor. Nivån på eget kapital och belåning i Annehem Fastigheter kommer att fastställas i samråd med finansierande banker.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peabs koncernredovisning. I februari 2020 uppgick detta preliminärt till cirka 1 200 Mkr, vilket då motsvarade i huvudsak den minskning av det egna kapitalet i koncernen som extrautdelningen beräknades medföra. Resultateffekten kommer i samband med det framtida utdelningsbeslutet att uppdateras utifrån då rådande förutsättningar.

Ytterligare information till Peabs aktieägare avseende förslaget till utdelning av Annehem Fastigheter, i form av en informationsbroschyr, kommer att publiceras på Peabs hemsida i anslutning till att kallelsen till en extra stämma publiceras.

Annehem Fastigheter äger 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB innehållande Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, Malmö.

I Annehem Fastigheter ingår 50 procents ägande i Nya Bara Utvecklings AB, ett joint venture som ägs tillsammans med Volito.