Not 4 Intäkter

Group 2019‚ MSEK Construction Civil Engineering Industry Project Development Group
functions
Eliminations Group
Koncernen 2019, Mkr Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-
gemensamt
Eliminering Koncernen
Allocation per internal/external customer Fördelning av intäkter – externt/internt
External sales Extern försäljning 24 265 12 141 9 784 7 726 92 54 008
Internal sales Intern försäljning 5 151 1 198 3 555 58 1 084 -11 046
Total Summa 29 416 13 339 13 339 7 784 1 176 -11 046 54 008
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 22 349 12 063 11 712 6 011 993 -9 008 44 120
Norway Norge 3 604 1 144 1 003 429 116 -784 5 512
Finland Finland 3 463 132 608 1 344 67 -1 254 4 360
Other Övrigt 16 16
Total Summa 29 416 13 339 13 339 7 784 1 176 -11 046 54 008
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 8 457 6 782 3 085 98 18 422
Private customers Privata kunder 15 808 5 359 6 699 7 628 92 35 586
Internal customers Interna kunder 5 151 1 198 3 555 58 1 084 -11 046
Total Summa 29 416 13 339 13 339 7 784 1 176 -11 046 54 008
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 62 37 5 746 2 033 66 -1 517 6 427
Over time Över tid 29 350 13 259 5 651 5 557 965 -8 082 46 700
Rent revenue 1) Hyresintäkter 1) 4 43 1 942 194 145 -1 447 881
Total Summa 29 416 13 339 13 339 7 784 1 176 -11 046 54 008
Allocation per type of revenue Fördelning typ av intäkt
Construction contracts Entreprenaduppdrag 29 350 13 259 5 651 5 549 39 -7 202 46 646
Sales of goods Försäljning av varor 3 3 665 -749 2 919
Sales of property projects Försäljning av fastighetsprojekt 1 866 1 866
Transportation services Transporttjänster 1 893 -659 1 234
Administrative services Administrativa tjänster 8 926 -880 54
Rent revenue Hyresintäkter 4 43 1 942 194 145 -1 447 881
Other Övrigt 59 37 188 167 66 -109 408
Total Summa 29 416 13 339 13 339 7 784 1 176 -11 046 54 008
1) Hyresintäkter redovisas enligt IFRS 16
Group 2018‚ MSEK Construction Civil Engineering Industry Project Development Group
functions
Eliminations Group
Koncernen 2018, Mkr Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-
gemensamt
Eliminering Koncernen
Allocation per internal/external customer Fördelning av intäkter – externt/internt
External sales Extern försäljning 22 850 12 032 9 474 7 775 102 52 233
Internal sales Intern försäljning 5 490 1 713 3 810 69 941 -12 023
Total Summa 28 340 13 745 13 284 7 844 1 043 -12 023 52 233
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 21 578 11 878 11 791 5 949 889 -10 149 41 936
Norway Norge 3 389 1 712 935 494 91 -741 5 880
Finland Finland 3 368 155 539 1 401 63 -1 128 4 398
Other Övrigt 5 19 -5 19
Total Summa 28 340 13 745 13 284 7 844 1 043 -12 023 52 233
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 10 178 7 958 2 727 119 88 21 070
Private customers Privata kunder 12 672 4 074 6 747 7 656 14 31 163
Internal customers Interna kunder 5 490 1 713 3 810 69 941 -12 023
Total Summa 28 340 13 745 13 284 7 844 1 043 -12 023 52 233
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 67 32 5 652 2 361 121 -1 593 6 640
Over time Över tid 28 269 13 706 5 663 5 256 810 -9 056 44 648
Rent revenue 1) Hyresintäkter 1) 4 7 1 969 227 112 -1 374 945
Total Summa 28 340 13 745 13 284 7 844 1 043 -12 023 52 233
Allocation per type of revenue Fördelning typ av intäkt
Construction contracts Entreprenaduppdrag 28 262 13 706 5 663 5 254 -8 240 44 645
Sales of goods Försäljning av varor 5 3 545 -822 2 728
Sales of property projects Försäljning av fastighetsprojekt 2 188 2 188
Transportation services Transporttjänster 1 1 901 -672 1 230
Administrative services Administrativa tjänster 7 2 810 -816 3
Rent revenue Hyresintäkter 4 7 1 969 227 112 -1 374 945
Other Övrigt 62 31 206 173 121 -99 494
Total Summa 28 340 13 745 13 284 7 844 1 043 -12 023 52 233
1) Hyresintäkter redovisas enligt IAS 17

Peab redovisar en intäkt när koncernen uppfyller ett prestationsåtagande, vilket är då en utlovad vara eller tjänst levereras till kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller tjänsten. Kontroll av ett prestationsåtagande kan överföras över tid eller vid en tidpunkt. Peabkoncernens intäkter utgörs huvudsakligen av följande intäktsströmmar: Entreprenaduppdrag, Försäljning av varor, Försäljning av fastighetsprojekt, Transporttjänster, Hyresintäkter samt övriga intäkter.

Redovisning över tid

Intäktsströmmar från Entreprenaduppdrag och vissa övriga intäkter redovisas över tid. Transaktionspriset i respektive avtal med kund utgörs vanligtvis av fasta belopp, rörliga belopp eller en kombination av dessa.

Intäkt i pågående entreprenadprojekt redovisas över tid baserad på projektets färdigställandegrad. Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Projektprognoserna utvärderas regelbundet under respektive projekts löptid och justeras vid behov.

Vissa avtal inkluderar flera olika prestationsåtagande, såsom försäljning av entreprenad och avtal om drift och underhåll. Eftersom drift och underhåll inte är beroende av entreprenaden redovisas denna som ett separat prestationsåtagande. I de fall avtalen innehåller flera prestationsåtaganden, fördelas transaktionspriset till varje separat prestationsåtagande baserat på deras fristående försäljningspriser.

I fastprisavtal betalar kunden det överenskomna priset vid fastställda betalningstidpunkter. Om utlovad vara eller tjänst som Peab levererat överstiger betalningen redovisas en fordran på beställare. Om betalningarna överstiger de levererade tjänsterna redovisas en skuld till beställare.

Ingen finansieringskomponent bedöms föreligga vid faktureringstidpunkten då kredittiden normalt är kort. Betalningsvillkoren utgörs vanligtvis av 30 dagar. Koncernens åtagande för att åtgärda fel och brister avseende avslutade projekt redovisas som avsättning. Garantitiden uppgår normalt till två till fem år.

Redovisning vid en tidpunkt

Intäkter från försäljning av varor, fastigheter, transporter och vissa övriga intäkter redovisas vid en tidpunkt. Försäljningen av varor redovisas som intäkt när kontroll av varorna överförts till kunden, vilket normalt inträffar när varorna levererats.

Vid försäljning av fastigheter redovisas intäkten när kontroll över fastigheten har överförts till kunden, i normalfallet i samband med tillträdet.

Intäkter redovisas baserat på priset i avtalet, vilket normalt är ett fast pris. Rörliga delar, såsom till exempel hyresgaranti, reducerar redovisad intäkt.

Fakturering sker normalt vid leveranstidpunkten och kredittiden är vanligtvis kort, varför ingen finansieringskomponent finns. Betalningsvillkoren utgörs i de allra flesta fall av 30 dagar. Endast i undantagsfall överstiger kredittider 12 månader och då justeras transaktionspriset för effekter av finansieringskomponent.

Koncernens åtagande för att åtgärda fel och brister avseende levererade varor redovisas som avsättning. Dessa är av sedvanlig karaktär och anses inte utgöra separata prestationsåtaganden.

I nedanstående tabeller redovisas återstående prestationsåtaganden, mer benämnd som orderstock.

Group 2019-12-31‚ MSEK Coming financial year Next financial year Thereafter Total
Koncernen 2019-12-31, Mkr Kommande räkenskapsår Nästkommande räkenskapsår Därefter Summa
Construction Bygg 18 948 7 392 588 26 928
Civil Engineering Anläggning 7 946 3 436 2 064 13 446
Industry Industri 2 040 508 0 2 548
Project Development Projektutveckling 4 186 823 18 5 027
Eliminations Elimineringar -3 863 -1 548 -44 -5 455
Total Summa 29 257 10 611 2 626 42 494
Group 2018-12-31‚ MSEK Coming financial year Next financial year Thereafter Total
Koncernen 2018-12-31, Mkr Kommande räkenskapsår Nästkommande räkenskapsår Därefter Summa
Construction Bygg 20 552 7 482 1 742 29 776
Civil Engineering Anläggning 8 385 2 915 2 320 13 620
Industry Industri 1 799 447 0 2 246
Project Development Projektutveckling 4 982 1 875 277 7 134
Eliminations Elimineringar -5 154 -1 667 -136 -6 957
Total Summa 30 564 11 052 4 203 45 819