Innehållsförteckning enligt GRI Standards

GRI 102: Allmänna standardupplysningar (2016)

Innehållsförteckning enligt GRI Upplysning Sida Kommentar

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn Start – Omslag
102-2 Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Peab i korhet – Utvik, Affärsområdesöversikt – sida 10-11
102-3 Platsen för huvudkontoret Not 44 Uppgifter om moderbolaget – sida 125
102-4 Platser där verksamhet finns Peab i korhet – Utvik, Affärsområdesöversikt – sida 10-11
102-5 Ägarstruktur och legal företagsform Bolagsstyrningsrapport – sida 132
102-6 Marknader där organisationen är verksam Peab i korhet – Utvik, Affärsområdesöversikt – sida 10-11
102-7 Organisationens storlek Peab i korhet – Utvik, 2019 i korthet – sida 1
102-8 Information om anställda och andra arbetstagare Människa – GRI sida 5
102-9 Leverantörskedja Affär – sida 34
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och i leverantörskedjan 2019 i korthet – sida 1, Koncernchefen har ordet – sida 2-4, Affär – sida 34
102-11 Försiktighetsprincipen eller annat tillvägagångssätt Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21 Försiktighetsprincipen ligger till grund för hur miljöarbetet har utformats.
102-12 Externa initiativ Koncernchefen har ordet – sida 3, Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20
102-13 Medlemskap i organisationer Peabs aktiva medlemskap – GRI sida 3-4

Strategi

102-14 Uttalande från vd Koncernchefen har ordet – sida 2-4

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer, standarder och normer för beteende Koncernchefen har ordet – sida 2-4, Mål och strategi – sida 14, Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18

Bolagsstyrning

102-18 Struktur för bolagsstyrningen Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22, Bolagsstyrningsrapport – sida 132-135

Intressentrelationer

102-40 Intressentgrupper Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 19
102-41 Kollektivavtal 100 procent omfattas av kollektivavtal.
102-42 Identifiering och urval av intressenter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18
102-43 Strategi för kommunikation med intressenter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18-19
102-44 Nyckelområden och frågor som lyfts Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18-19

Rapportprofil

102-45 Enheter som omfattas av koncernredovisningen Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2, Not 5 Rörelsesegment – sida 87-88, Not 41 Koncernföretag – sida 122-124
102-46 Process för definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20
102-47 Identifierade väsentliga aspekter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20
102-48 Förändringar i informationen, effekt och orsak

2019 i korthet – sida 1,
Koncernchefen har ordet – sida 2, Extra utdelning av fastighetsbolag – sida 6-7

102-49 Förändringar i redovisningen vad gäller omfattning och topics avgränsningar Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-50 Redovisningsperiod Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-51 Publiceringsdatum för den senaste redovisningen Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-52 Redovisningscykel Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-53 Kontaktuppgifter för frågor angående redovisningen Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Standards Innehållsförteckning enligt GRI Standards – GRI sida 13-16
102-56 Externt bestyrkande Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

Väsentliga hållbarhetsområden

Innehållsförteckning enligt GRI Upplysning Sida Kommentar

Ekonomi

Antikorruption 2016

GRI 103: Management approach

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Affär – sida 35
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3 Uppföljning och utvärdering Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

GRI 205: Antikorruption

205-2 Kommunikation kring och utbildning i antikorruptionspolicyer och -rutiner Affär – sida 35, GRI sida 12 Region ej applicerbar för ledning och styrelse. Uppgift saknas avseende region och personalkategori för medarbetare. Utvecklingsarbete för att säkerställa data pågår och beräknas vara färdigt 2021. Uppgift saknas avseende affärspartners. Långsiktigt arbete pågår för att säkerställa data genom Peabs inköpsavdelning.
205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Affär – sida 35

Miljö

Energi 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentligt och dess avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Miljö – sida 28
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

GRI 302: Energi

302-1 Energianvändning i organisationen Miljö – sida 30, GRI sida 10

Utsläpp 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentligt och dess avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Miljö – sida 28

103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

GRI 305: Utsläpp

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Miljö – sida 28-30, GRI sida 11
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Miljö – sida 28-30, GRI sida 11
305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Miljö – sida 28-30, GRI sida 11 Scope 3 är begränsat till flygresor, tågresor och utsläpp från genererat avfall. Under 2020-2021 avser Peab att fortsätta vidareutveckla datainsamlingsprocessen.

Avloppsvatten och avfall 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentligt och dess avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Miljö – sida 28
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

GRI 306: Avloppsvatten och avfall

306-2
Avfall per typ och hanteringsmetod
Miljö – GRI sida 9

Social

Hälsa och säkerhet i arbetet 2018

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentligt och dess avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Människa – sida 23
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet

403-8
Arbetstagare som omfattas av ett hälso- och säkerhetshanteringssystem
Människa – sida 24 Hälso- och säkerhetshanteringssystemet omfattar även 100 procent av de icke-anställda medarbetare som vistas på arbetsplatsen men information inte tillgänglig avseende antal för denna kategori.

Utbildning 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentligt och dess avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Människa – sida 23
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

GRI 404: Utbildning

404-1
Genomsnittligt antal timmar utbildning per år och medarbetare
Människa – GRI sida 7
404-3
Procentandel av medarbetarna som regelbundet genomgår resultat- och karriärutvecklingssamtal
Människa – sida 26 Uppgifterna inkluderar personalkategorierna chefer och övriga tjänstemän då enbart dessa inkluderas i koncernens nya system för registrering av utvecklingssamtal. Utvecklingsarbete pågår för att säkerställa att samtliga personalkategorier omfattas.

Mångfald och lika möjligheter 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentligt och dess avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Människa – sida 23
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter

405-1
Mångfald i styrelse och ledning och bland de anställda
Människa – GRI sida 6

Sektorspecifik aspekt

Hållbarhetscertifieringar

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentligt och dess avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, Miljö – sida 28
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22

G4 CRE: Hållbarhetscertifieringar

CRE8
Typ och antal av certifieringar, rankningar och märkningar för nybyggnation,
förvaltning, drift och ombyggnation.
Miljö – sida 30,32, GRI sida 8

Peabs egna upplysningar

GRI 103: Management approach

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar r syn på en hållbar verksamhet – sida 20
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
103-3 Uppföljning och utvärdering Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21-22
Egen upplysning; Ungas utbildning Antal elever som tar studenten årligen Människa – sida 27
Egen upplysning; Mentorskap Antal medarbetare som är mentorer årligen Människa – sida 26
Egen upplysning; Peab Life Antal Peab Life-projekt årligen Människa – sida 27
Egen upplysning; Kund- och leverantörssamverkan Resultat från Nöjd Kund Index (NKI) Affär – sida 33
Egen upplysning; Ansvar i leverantörskedjan Andel (%) köp som genomförts med signerad Uppförandekod Affär – sida 34 Delvis uppfylld 2019 på grund av nyligen införd process. Uppgifterna inkluderar enbart Sverige och Finland och då med begränsad data från Affärsområde Anläggning och Industri. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2020.