Not 8 Övriga rörelsekostnader

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Loss from sales of fixed assets Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar -7 -5
Exchange loss from receivables/liabilities relating to operations Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -9 -9
Costs for acquisitions Kostnader för förvärv -87
Other Övrigt -4 -33
Total Summa -107 -47