Peabs aktiva medlemskap 2019

ACHILLES

Peab är medlem i organisationen Achilles som samlar in och validerar leverantörsdata och reducerar global risk. Denna datadrivna insikt bygger leverantörskedjor som är säkrare, hållbarare och som presterar bättre. Achilles hjälper inköpare att hitta rätt leverantörer, att administrera relationerna och få ökad insyn i och kontroll över hela leverantörskedjan.

BASTA

BASTA är ett branschgemensamt system som syftar till att fasa ut särskilt farliga ämnen.
Peab deltar i BASTAs vetenskapliga råd och marknadsråd.

BEAST

BEAst står för Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard och har i dagsläget drygt 90 medlemmar. Det är en mötesplats för allt som rör e-handel B2B, webblösningar och e-kommunikation i branschen. En representant från Peab är styrelseordförande i BEAst.

BIM ALLIANCE

BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM (Building Information Modeling) – digital strukturerad informationshantering – genom att skapa nätverk och sprida information samt utveckla verktyg och stöd. Medlemmarna består av en rad olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, där Peab ingår.

BRAINS & BRICKS

Brains & Bricks – B2 – är en centrumbildning som fokuserar på material- och informationsflöden samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch. Det är en gemensam satsning som initierats av Peab, Linköpings universitet och Katrineholms kommun.

BUILDING SMART FINLAND

Building Smart Finland är ett forum för samverkan, grundat av finska fastighetsägarna, A/E konsulter, mjukvaruförsäljana och byggföretagen. Detta forum syftar till att sprida information om BIM och att stötta medlemsföretagens arbete med att implementera BIM-baserade processer. Peab är medlem.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN (BVB)

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information och dokument om hållbarhetsbedömda byggprodukter. Peab deltar i BVB:s grupper som utvecklar systemet och dess kriterier för innehåll och social hållbarhet. Peab är också representerat genom en ledamot i styrelsen.

CENTRE FOR MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT (CMB)

CMB bildades som ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn och är nu Sveriges största forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. Peab är medlem i flera av CMB:s utskott. En representant från Peab är ledamot i BIM Management-gruppen.

COBUILDER, PRODUCTXCHANGE

Cobuilder erbjuder digitala lösningar för distribution av produkt- och projektdata mellan aktörerna i bygg- och anläggningsbranschen. ProductXchange ger entreprenörer, byggherrar och fastighetsförvaltare möjlighet att hämta ut produktdata och fördela denna vidare som strukturerad data som kan användas i till exempel BIM. Peab är betalande medlem.

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF NEARLY ZERO-ENERGY MUNICIPAL SERVICE BUILDINGS (COMBI)

I Finland deltar Peab i forskningsprojektet COMBI i syfte att bidra till utvecklingen av nära-nollenergihus för kommunala servicebyggnader. Projektet leds av Tampere University of Technology. Ett flertal universitet och kommuner deltar i arbetet, som är ett led i att uppnå EU:s energieffektiviseringskrav till 2020.

FN GLOBAL COMPACT

Peab undertecknade FN Global Compact under 2012 och arbetar strategiskt med de tio principerna för hållbart företagande inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

FOSSILFRITT SVERIGE

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer, med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Peab anslöt sig till initiativet under första kvartalet 2018.

GALAXEN BYGG

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Galaxen driver även, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, ett projekt för att nyanlända snabbt ska få jobb inom bygg- och anläggningssektorn. Peab är representerat i Galaxens styrelse, Galaxenrådet Öst samt i Galaxens skolgrupp. Ett nationellt samarbete har påbörjats när det gäller att anställa och integrera nyanlända.

GRØNN BYGGALLIANSE OG BREEAM-NOR

Grønn Byggallianse är en non-profit medlemsförening för verksamheter från hela bygg- och fastighetssektorn. BREEAM-NOR är en norsk anpassning av BREEAM och därmed Norges enda metod för att certifiera hållbara byggnader. Peab är betalande medlem.

GRØNT PUNKT

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar Peab ansvar för alla emballagetyper genom retursystem som godkänts av Miljødirektoratet. Grønt Punkt Norge etablerades 1997 för att effektivisera betalningen från kund till materialleverantör. Grønt Punkt Norge driver i dag också returanordningar för plastemballage, kartong och dryckeskartong (Plastretur AS och Norsk Returkartong AS).

HÅLL NOLLAN

Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Med byggbranschen avses inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Peab är medlem och en av de 13 aktörer som var med och startade Håll Nollan och sitter i dag i styrelsen.

IQ SAMHÄLLSBYGGNAD

IQ Samhällsbyggnad är en nod och katalysator för forskning, innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande. Peab är representerat genom en ledamot i styrelsen.

LIFTUTBILDNINGSRÅDET (LUR)

Peab deltar i LUR som är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP och LUR:s villkor.

MILJØFYRTÅRN

Peab AS har Miljøfyrtårncertifikat. Miljøfyrtårn är en norsk, nationell certifiering som synliggör bevis på miljöengagemang. Målet är att reducera miljöbelastningen genom att systematisera och effektivisera verksamhetens miljöarbete. Certifikatet beaktas av myndigheter vid offentliga inköp.

NORDISKT VÄGFORUM (NVF)

NVF är ett branschsamarbete med medlemmar från både privat och offentlig sektor i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige som ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Peab är representerat genom ordförandeposten i NVF:s svenska utskott för beläggningar.

NÄRINGSLIVETS SÄKERHETSDELEGATION

Näringslivets säkerhetsdelegation är ett nätverk för lönsam riskhantering. Kansliet finns på Svenskt Näringsliv. Peab är medlem och har också föreläst på medlemsträffar.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV (NMC)

NMC är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Föreningen är branschöverskridande och verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter mellan företag och organisationer. Peab är medlem.

NÄTVERKET RENARE MARK

Nätverket Renare Mark är en ideell organisation vars syfte är att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten. Målet är att skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska och europeiska nätverk. Peab är korporativ medlem.

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORNS ETISKA RÅD

Rådet har till uppgift att sätta fokus på etiska frågor i samhällsbyggnadssektorn. Särskilt prioriterade områden är mångfald, antikorruption och sund konkurrens. Peab är representerat i styrelsen, som Byggföretagens representant.

SFS BA

Peabs norska verksamhet är medlem i stiftelsen SfS BA (Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg). Stiftelsens syfte är att arbeta för en säker och skadefri bygg- och anläggningsbransch. Arbetet ska ske genom samarbete och tillit mellan branschens aktörer.

SIS

SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Peab är medlem i flera tekniska kommittéer.

SMART BUILT ENVIRONMENT

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för att utveckla ett billigare, snabbare och hållbarare samhällsbyggande, baserat på de möjligheter som digitaliseringen ger. Peab är medlem.

STARTBANK

Startbank är ett gemensamt register som används av inköpare inom bygg- och anläggning, förvaltning, försäkring och fast egendom i Norge. Genom databasen identifieras leverantörer utifrån en rad kriterier så som geografi, finansiell information, försäkring, kvalitetssystem, referenser med mera. Peab är betalande medlem och del av styrgruppen.

SVEBY

Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. Peab är med som finansiär och sitter i styrgruppen.

SVENSK BETONG

Svensk Betong är branschorganisation för de som tillverkar och bygger med betong. Svensk Betong är en kunskapsförmedlare som argumenterar för fördelarna med betong ur ett livscykelperspektiv. Peab är representerat i styrelsen och utskotten genom dotterbolaget Swerock.

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI (SBMI)

SBMI är branschorganisation för producenter och leverantörer av bergmaterial. SBMI:s uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Peab är representerat i styrelse och utskott genom dotterbolaget Swerock.

SVERIGES BRANSCHFÖRENING FÖR SÄKRARE VÄGARBETSPLATSER (SBSV)

SBSV är en branschförening med cirka 60 medlemmar från privata företag och organisationer som verkar för säkrare vägarbetsplatser för både arbetare och trafikanter. SBSV driver frågor och utför uppgifter fördelat på fem kommittéer: varna och vägleda, värna, utbildning, tillämpning av regelverk samt nationell statistik. Peab är representerat i styrelsen och i kommittéer.

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND (SBUF)

SBUF är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5 000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. Peab representeras i styrelsen genom ordförandeposten, samt i ett par av utskotten.

BYGGFÖRETAGEN*

Byggföretagen är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 3 600 medlemsföretag. Byggföretagens syfte är att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. Peab är representerat i styrelsen i Byggföretagen samt i flera av Byggföretagen:s råd/kommittéer, bland annat energi­ och miljörådet och referensgruppen för arbetsmiljö. I finska byggindustrins motsvarighet RT (Rakennusteollisuus) med cirka 2 700 medlemsföretag är Peab medlem och representerat i olika lokala styrelser, kommittéer och utvecklingsgrupper.

* tidigare Sveriges Byggindustrier

SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL (SGBC)

SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Peab är medlem samt deltar i SGBC:s råd. Peab är även medlem i det norska (NGBC) och det finska (FIGBC) Green Building Council.