Not 43 Kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning

Group Parent company
MSEK 2019 2018 2019 2018
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2019 2018 2019 2018
Dividends received Erhållen utdelning 103 99 200 1 509
Interest received Erhållna räntor 65 68 1 1
Interest paid Erlagda räntor -167 -132 -68 -92

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Group Parent company
MSEK 2019 2018 2019 2018
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2019 2018 2019 2018
Profit from participation in joint ventures Resultatandel joint ventures -327 -108
Dividends received from joint ventures Erhållen utdelning från joint ventures 47 94
Depreciation and write-downs Av- och nedskrivningar 1 258 1 024 75 125
Unrealised exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser -7 19
Profit/loss on sales of fixed assets Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -142 -86 -1
Profit/loss on sales of subsidiaries/businesses Rearesultat försäljning av dotterföretag/rörelse -67 -6
Provisions Avsättningar 89 81 5 4
Change in fair value of financial instruments Förändring verkligt värde finansiella instrument 40 -11
Other Övrigt 89 -46
Total Summa 980 961 80 128

Transaktioner som inte medför betalningar

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Contingent consideration Villkorad köpeskilling 2
Aquisition of assets by leasing Förvärv av tillgång genom leasing 447
Aquisition of assets by financial leasing Förvärv av tillgång genom finansiell leasing 256

Förvärv av dotterföretag/rörelse

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Acquired assets and liabilities Förvärvade tillgångar och skulder
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 3 16
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 23 30
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 3
Project and development properties and inventories Projekt- och exploateringsfastigheter samt varulager 2 1
Accounts receivable and other receivables Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 8
Liquid funds Likvida medel 0 9
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder -12 -18
Deferred tax liabilities Uppskjutna skatteskulder -5 -3
Accounts payable and other current liabilities Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -4 -9
  10 34
Less: Previous shares in joint ventures Avgår: Tidigare andelsvärde i joint venture 12
Acquired net assets Förvärvade nettotillgångar 22 34
Purchase prices Köpeskilling 22 34
Promissory note and option liability Säljarrevers samt optionsskuld -2
Paid purchase sum Utbetald köpeskilling 22 32
Less: Liquid funds in acquired companies Avgår: Likvida medel i förvärvade företag 0 -9
Effect on liquid funds Påverkan på likvida medel 22 23

Avyttring av dotterföretag/rörelse

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Disposed assets and liabilities Avyttrade tillgångar och skulder
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 50 13
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 1
Project and development properties and inventories Projekt- och exploateringsfastigheter samt varulager 116 1
Accounts receivable and other receivables Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 2 3
Accounts payable and other current liabilities Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -66 -9
102 9
Less: Previous value in joint venture Avgår: Tidigare andelsvärde i joint venture -6
Disposed net assets Avyttrade nettotillgångar 96 9
       
Sales price Försäljningspris 163 15
Purchase price Köpeskilling 163 15
Effect on liquid funds Påverkan på likvida medel 163 15

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Cash and bank Kassa och bank 373 1 376
Total Summa 373 1 376