Om hållbarhetsredovisningen

Detta appendix kompletterar Peabs hållbarhetsredovisning 2019, som omfattar perioden 1 januari till 31 december 2019, med hållbarhetsdata och GRI-index. Det är Peabs nionde hållbarhetsredovisning och den är upprättad i enlighet med GRI Standards: nivå ”Core”. Hållbarhetsredovisningen är ej granskad av tredje part. Peabs hållbarhetsredovisning publiceras en gång per år och den senaste publicerades den 9 april 2019.

Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL 6 kap 11§.

Hållbarhetsredovisningens omfattning

Redovisningen omfattar koncernens verksamhet i Sverige, Norge och Finland, och samtliga bolag där Peab har operationell kontroll. Med utgångspunkt i väsentlighetsanalysen säkerställs att redovisningen fokuserar på de frågor som fångar verksamhetens mest betydande och direkta påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förändringar i redovisningen

Under 2019 utökades omfattningen generellt avseende tillgänglig data, till exempel genom att den norska och finska verksamheten kunnat bidra med data i högre utsträckning än tidigare och genom att fler leverantörer inkluderats. Detta har viss inverkan på jämförbarheten avseende ett antal indikatorer; där vi föregående år enbart redovisade data för Sverige redovisar vi idag siffror för samtliga tre verksamhetsländer. Den utökade omfattningen är resultatet av ett pågående kvalitetssäkringsarbete, något som fortsätter under 2020.

Under året beslöts att indikatorerna Nya leverantörer som screenats rörande miljökriterier ( 308-1) och Nya leverantörer som screenats rörande sociala kriterier ( 414-1) ska utgå. Orsaken är att utvecklingsarbetet för att nå kvalitetssäkrad data avseende dessa är i ett alltför tidigt skede.

Den egna indikatorn Antal genomförda hållbara sponsrings- och lokala samhällsbyggnadsprojekt har under året bytt namn till Peab Life vilket utgör Peabs nya koncept för sociala samhällsprojekt. Siffrorna kommer dock vara jämförbara med tidigare redovisade uppgifter.

Mer information om Peab finns på www.peab.se.

För information om Peabs hållbarhetsarbete hänvisas till: Maria Hernroth, Hållbarhetschef, maria.hernroth@peab.se