Risker och riskhantering

Förmågan att systematiskt kunna identifiera, bedöma och hantera risk är avgörande för Peabs lönsamhet. God riskhantering skapar också möjligheter att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår. Förändringar i till exempel omvärld, konjunktur och kundernas preferenser och investeringsbehov kräver ständig bevakning och förmåga till anpassning.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Peabs verksamhet är utsatt för såväl operativa som finansiella risker. Riskernas påverkan på Peabs resultat och ställning avgörs till stor del av hur väl den dagliga verksamheten sköts i företaget. Därutöver är Peab som bygg- och anläggningsföretag utsatt för omvärldsrisker som till exempel konjunkturutveckling, klimatpåverkan, förändrade förutsättningar i form av ändringar av lagar och regelverk och andra politiska beslut.

Under 2019 blev tecknen på konjunkturavmattning tydligare och prognoserna pekar på fortsatt fallande bostadspriser, även om skillnaderna i efterfrågan varierar stort beroende på geografi och produkt. Bredden i Peabs verksamhet har inneburit att nedgångar inom vissa produktområden har kunnat mötas med uppgångar inom andra. Under inledningen av 2020 spred sig coronaviruset över stora delar av världen. I skrivande stund inför länder olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen, till exempel genom inrese-​ och karantänsbestämmelser. Börserna världen över har fallit kraftigt under mars månad. Regeringar och riksbanker inför olika former av krispaket för att dämpa de negativa effekterna i ekonomin. Hela världsekonomin påverkas, men hur djupgående och långvariga effekterna blir är svårt att bedöma. Peab är en stor arbetsgivare med många anställda och många människor som befinner sig på våra arbetsplatser. Vår främsta uppgift är att i alla lägen hålla igång verksamheten, men vi bevakar utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer i respektive land när det gäller coronavirusets fortsatta spridning och anpassar oss efter dessa. Coronavirusets effekter på Peabs verksamhet är i det korta perspektivet begränsade, men hur vi påverkas på längre sikt och vilka finansiella effekter coronapandemin för med sig är för tidigt att uttala sig om vid tidpunkten för publiceringen av denna års- och hållbarhetsredovisning.

Den 13 december 2019 ansökte Peabs leverantör Nynas AB om företagsrekonstruktion och den 12 mars 2020 ansökte Nynas AB om ytterligare förlängning i tre månader vilken beviljades. Nynas AB är en viktig leverantör av bitumen, som används som bindemedel i tillverkning av asfalt. I det fall Nynas AB inte kommer att kunna fullgöra sina åtaganden kommer det att innebära stora störningar på den nordiska beläggningsmarknaden och påverka samtliga bolag verksamma inom asfaltbeläggning inklusive Peab som är en stor aktör. Peab har valt att komplettera med andra leverantörer för att säkra leveranser av bitumen. Produktionen är begränsad under vinterperioden varför några störningar ännu inte har märkts av.

Se även Omvärld och marknad för beskrivning av konjunkturutvecklingen på Peabs marknader. Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet nedan.

Verksamheten i Peab är till stor del projektrelaterad och berörs av en mängd olika kontraktsformer där risknivån varierar beroende på kontraktstyp. Oavsett kontraktsform kan oklarheter kring avtalsvillkor leda till gränsdragningsfrågor följt av tvist med beställare. Avseende risk relaterade till entreprenaden Mall of Scandinavia se not 3.

RISKHANTERING

Hanteringen av de operativa riskerna är en ständigt pågående process med tanke på verksamhetens stora antal projekt som påbörjas, genomförs och avslutas. De operativa riskerna hanteras i linjeorganisationen inom respektive affärsområde med utgångspunkt i fastställda rutiner, processer och styrsystem. De finansiella riskerna är främst kopplade till verksamhetens kapitalbehov, kapitalbindning och tillgång till finansiering.

Operativa risker Beskrivning Hantering
Entreprenadrisker Peabs verksamhet är till stor del projektrelaterad, där varje projekt är unikt utifrån utformning och förutsättningar i övrigt.

Bristfälliga kalkyler kan innebära att felaktiga anbud lämnas. Detta kan leda till projektförluster oavsett hur väl projekten genomförs på arbetsplatsen. Det finns en mängd olika kontraktsformer där risknivån varierar beroende på kontraktstyp. Oavsett kontraktsform kan oklarheter kring avtalsvillkor leda till gränsdragningsfrågor följt av tvist med beställare. Vid tvister för både pågående och avslutade projekt kan projektets resultat bli svårt att bedöma.

Peabs verksamhet är utsatt för marknadsrisker, såsom prisrisker, vilket kan avse till exempel oförutsedda kostnadsökningar för material, underentreprenörer eller personalens löner. Risken varierar beroende på kontraktsform.

En strukturerad riskbedömning är avgörande i verksamheten för att säkerställa att risker är identifierade och prissätts rätt i det anbud som lämnas och i de kalkyler som upprättas. Med rätt resurser i projekten säkerställs att de genomförs enligt fastlagda processer samt med rätt produkter och metodval.

Sedan ett antal år tillbaka har Peab etablerat ett Anbudsråd, ett beslutande organ med avsikt att medverka till väl genomarbetade kalkyler och anbud för projekt över en viss storlek. Syftet är att nå ökade möjligheter och reducerat risktagande för Peab. Rådet kan även konsulteras för projekt av mindre storlek men där komplexiteten är sådan att ett behov finns.

Prisrisker hanteras genom effektiva inköpsprocesser med rätt leverantörer som till stor del upphandlas via centrala avtal.

Risker relaterade till leverantörer och underentreprenörer (UE) Leverantörer/UE som agerar i strid med gällande lagar, konventioner och Peabs avtal och regelverk kan leda till överträdelser relaterade till miljö, etik, mänskliga rättigheter, likabehandling och arbetsmiljö. Felval i fråga om leverantör/UE kan även leda till kvalitetsbrister, leveransförseningar eller utebliven leverans vid konkurs.

Även inköp utanför Peabs ramavtal kan innebära stor risk. Såväl överträdelser som brister och förseningar, som orsakats av leverantörer/UE, kan ha negativ påverkan på Peabs lönsamhet och varumärke. Underlåtenhet att säkerställa att information om Peabs regelverk går vidare till varje individ som vistas på Peabs arbetsplatser innebär också risk. Brister i leverantörskedjan eller i hanteringen av UE är en av Peabs allra största hållbarhetsrisker, vilket också våra beställare noterat. Bristande leverantörsuppföljning eller brister i kartläggning och analys innan avtal ingås är båda riskfaktorer.

Samtliga avtal som Peab tecknar med leverantörer/UE anger vilka regler och krav som gäller för det specifika projektet liksom för att göra affärer med Peab. Uppförandekoden och en etikklausul för leverantörer biläggs alla avtal. Dessa tydliggör bland annat förväntningarna och konsekvenserna om man inte lever upp till Uppförandekoden, krav avseende arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och skyddsregler på arbetsplatsen.

Peab har under året vidareutvecklat rutiner och metoder inom en rad hållbarhetsområden, med särskild tonvikt vid arbetsmiljö, arbetsvillkor, säkra leverantörskedjor och miljö. Bland annat nyttjas ett spärrsystem som möjliggör att oseriösa leverantörer och UE stoppas och genom systemet Peab Ease kan samtliga aktörer som vistas på ett projekt kontrolleras. Under året implementerades Peabs metodik för leverantörsrevisioner.

Kompetensförsörjningsrisker Peab är beroende av att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare för att kunna leverera och leva upp till kundernas förväntningar. Konkurrensen är hård om den kompetens Peab söker, vilket gör arbetet med kompetensförsörjning högt prioriterat. Risken är stor att Peab inte får relevant kompetens i tillräcklig utsträckning; dels på grund av att utbudet idag är litet och konkurrensen stor, dels på grund av att alltför få unga söker sig till branschen samt på grund av branschens bristande mångfald.

 

Peab arbetar strategiskt med kort- och långsiktig kompetensförsörjning men också med konkreta åtgärder så som att etablera nya försörjningsvägar i samverkan med utbildningsväsendet, ett aktivt integrationsarbete, omfattande intern kompetensutveckling samt genom att driva en egen gymnasieutbildning, Peabskolan.

En karriärkarta har lanserats i syfte att synlig- och möjliggöra utvecklingsvägar för alla medarbetare, oavsett roll eller bakgrund. Medarbetarnas kompetensutveckling planeras och dokumenteras med hjälp av en kompetensplattform. Peabs målinriktade arbete med mångfald och likabehandling är en del i arbetet med att hantera riskerna kopplat till kompetensförsörjning vilket också bidrar till ökad mångfald. Det är dessutom en viktig attraktionsfaktor.

Projektutvecklingsrisker För Peabs projektutveckling av bostäder påverkas lönsamheten av, förutom risken kopplat till produktionen, omvärldsfaktorer såsom konjunktur, ränteläge, kundernas köpvilja samt andra marknadsförutsättningar. Peabs kommersiella fastighetsutveckling har en liknande riskbild där även investerarmarknadens köpvilja påverkar förutsättningarna för fastighetsförsäljningar. Gemensamt för utvecklingsverksamheten är dessutom risken i planarbetet för exploateringsmark där myndighetsbeslut kan få stor påverkan på markvärden och därmed framtida projekts lönsamhet. Genom fastställda krav på förhandsförsäljning före produktionsstart av bostadsprojekt minskar försäljningsrisken. Motsvarande riskhantering för kommersiell fastighetsutveckling är krav på uthyrningsgrad före byggstart. Ur risksynpunkt är det även viktigt att korta ledtiderna från markförvärv till färdigt projekt utifrån risk för förändrade marknadsförutsättningar.
Arbetsmiljörisker Arbetsmiljöolyckor på Peabs arbetsplatser kan leda till att medarbetare, praktikanter eller leverantörer/UE skadas eller i värsta fall förolyckas. Detta kan, förutom skada för individ, leda till böter, juridiska sanktioner och skadat varumärke. Ett viktigt riskområde är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilken bland annat omfattar risker som rör stress och kränkande särbehandling. Hanteringen av minderåriga på arbetsplatserna är ett annat viktigt riskområde.

 

För att förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatserna utvecklar Peab kvalitetssäkrade arbetsmetoder och utbildar kontinuerligt medarbetarna. Fokus ligger på planering och riskbedömning i tidigt skede samt lärande från inrapporterade riskobservationer, tillbud och olyckor. Satsningen på att öka antalet riskobservationer har haft mycket god effekt och antalet observationer har mångdubblats. Detta skapar ett viktigt organisatoriskt lärande kring var, när och varför risk uppstår. Peab utbildar medarbetare i likabehandling för att förebygga diskriminering och kränkningar och för att främja likabehandling. De handledare som vägleder praktikanter och minderåriga i produktionen genomgår en särskild utbildning, godkänd av Skolverket.

 

Etiska risker Etiska risker kan innebära att medarbetare i Peab inte agerar i enlighet med Peabs Uppförandekod och att de är involverade i oegentligheter, mutor eller korruption. Etiska risker kan också vara förknippade med överträdelser av mänskliga rättigheter i det egna företaget eller i leverantörskedjan (se även ovan). Detta kan leda till böter, juridiska sanktioner, skadat varumärke och att Peab utesluts från upphandlingar. Det finns även etiska aspekter av brister som rör diskriminering och kränkande särbehandling

 

Peab bedriver ett systematiskt etikarbete med fokus på förebyggande utbildningar, en tydlig uppförandekod och tydliga konsekvenser vid överträdelser. Leverantörskontroller och revisioner förebygger etisk risk i leverantörskedjan. Ett visselblåsarsystem säkerställer möjligheten att även anonymt påtala etiska risker, både internt och externt. Peabs Etiska rådet säkerställer att överträdelser av Uppförandekod och lagar, samt ärenden som rör diskriminering och kränkande särbehandling, utreds och behandlas konsekvent och opartiskt.
Miljörisker Peab är exponerat för ett stort antal miljörelaterade risker, vilka kan leda till skada för såväl miljö och individ som lönsamhet och varumärke. Bristande omvärldsbevakning och kompetens i kombination med alltför långsam anpassningstakt kan leda till att de produkter och tjänster som Peab erbjuder inte möter kundernas krav och förväntningar, vilket kan medföra betydande risk. Om Peab blir fällt för miljöbrott, genom att inte bedriva verksamhet i linje med gällande lagkrav och tillstånd enligt Miljöbalken, reduceras till exempel möjligheterna att få leverera vid offentlig upphandling.

Bristande riskhantering vid förvärv kan innebära att Peab köper på sig betydande miljöskulder i form av förorenad mark/vatten eller verksamheter som inte kan leverera det som utlovats.

Med utgångspunkt i framtagna klimatscenarier är det sannolikt att den globala uppvärmningen kommer att medföra fysiska risker, så som extremväder, översvämningar, material- och energibrist, vilket kan påverka såväl pågående projekt som egna fastigheter och anläggningar. Klimatförändringarna leder också till omställningsrisker och -möjligheter, så som förändrad efterfrågan, högre råvarupriser och ny lagstiftning, vilket kan påverka verksamhetens förutsättningar.

Anlitande av UE/leverantörer som inte håller tillräcklig standard på miljöområdet, kan leda till såväl miljöskada och ersättningskrav som till skadat varumärke. Användning av förbjudna eller olämpliga material, produkter eller ämnen liksom felaktig användning av material, kan orsaka betydande skada för människors hälsa och miljön samt leda till ersättningskrav och skadat varumärke.

 

Peab bedriver en omfattande omvärldsbevakning, bland annat genom en aktiv och bred intressentdialog. Det interna riskförebyggande arbetet ryms inom koncernens tre prioriterade miljöområden, vilka också omfattas av våra miljömål: klimatpåverkan, resurseffektivitet samt utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Miljöarbetet har en lokal utgångspunkt och verksamheten arbetar systematiskt med miljöfrågorna utifrån övergripande och operativa rutiner i ett verksamhetsledningssystem, som till stora delar är miljöcertifierat. Rutinerna omfattar exempelvis hur lagbevakning och kontroll av lagefterlevnad skall ske men möjliggör också konkret stöd för miljöstyrning i projekt och reglerar miljödelegering i syfte att säkerställa att ansvaret blir tydligt. Vid förvärv genomförs Due Diligence där även miljöområdet omfattas. Peab har dessutom en miljöskadeförsäkring.

För att säkerställa att alla medarbetare har rätt miljökompetens för sina arbetsuppgifter, pågår kontinuerlig kompetensutveckling som en del av Peabs riskhantering.

I förebyggande syfte görs verksamhetsspecifika fördjupade analyser inom ramen för Peabs etablerade, systematiska riskhantering. Peab har redan börjat vidta konkreta åtgärder för att anpassa verksamheten till de förutspådda klimatförändringarna. Ett exempel på detta är arbetet med att ta fram metoder för klimatkalkyler i byggprojekt. Ett annat är att Peab har investerat i en fabrik för alternativt bindemedel i betong, vilket kan reducera användningen av klimatbelastande cement. Peab erbjuder ECO-Betong™ och ECO-Asfalt® med lägre klimatavtryck än konventionella produkter och medverkar utvecklingsprojekt som syftar till att anpassa byggtekniska lösningar till mer extrema väder.

 

IT-risker Peab ökar digitalisering i verksamheterna vilket ställer ökat krav på åtkomst till IT-system. Ett växande identifierat riskområde är IT-attacker som kan leda till direkta driftstopp för verksamheten. Beroendet av IT-system gör att dessa driftstopp kan bli omfattande och drabba stora delar av verksamheten under en längre tid. Detta kan leda till omfattande konsekvenser för det ekonomiska resultatet och företagets varumärke.

 

Peabs IT-funktion bedriver systematiskt tillsammans med externa experter IT-säkerhetsarbete med att kartlägga IT-risker utifrån insamlad information, uppföljning enligt revisionsplan och kontinuitetsplanering. Fokus ligger kring förebyggande aktiviteter för att säkerställa tillgång till information och IT-verktyg från interna och externa leveranser. Omvärldsbevakning analyseras löpande och prioriteras för att möta nya hotbilder och krav.

 

Finansiella risker och risker kopplade till finansiell rapportering Beskrivning Hantering
Finansiellt risktagande Det finansiella risktagandet är kopplat till verksamhetens kapital- och investeringsbehov. Kapitalbehovet ser olika ut i Peabs fyra affärsområden. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning har i normalfallet ett positivt rörelsekapital vilket bidrar till finansiering av övriga verksamheter. Industri binder kapital i anläggningstillgångar med ett löpande investeringsbehov. Projektutveckling binder kapital från investering i mark och byggrätter fram till försäljning. Peabs finansiella mål om en soliditet överstigande 25 procent utgör det koncernövergripande styrmedlet för finansiellt risktagande. För affärsområdena Industri och Projektutveckling styrs kapitalbindning utifrån fastställda ramar. Investeringar i Peab hanteras i fastställd investeringsrutin där en investeringsgrupp är beslutande i samtliga investeringar. Affärsområdena Bygg och Anläggnings kapitalbindning styrs på krav på betalsaldo.
Finansiella risker Koncernen är exponerad för finansiella risker, såsom ränterisker, likviditetsrisker, refinansieringsrisker, råvarurisker, valutarisker samt kreditrisker. För mer information om finansiella risker se not 35.
Risker kopplade till finansiell rapportering Eftersom Peab tillämpar redovisning över tid i takt med att projekten färdigställs för merparten av pågående projekt kan felaktiga projektprognoser innebära att redovisning och uppföljning blir missvisande.

Ett antal balansposter, däribland projekt- och exploateringsfastigheter, värderas baserat på bedömningar och uppskattningar. Värdet kan påverkas av exempelvis rådande marknadsläge, ränteläge och kundernas preferenser, vilket kan leda till nedskrivningsbehov.

En förutsättning för en korrekt redovisning över tid är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en väl utvecklad process och systemstöd för uppföljning och prognoser för varje enskilt projekt.

Redovisat värde för projekt- och exploateringsfastigheter har bedömts till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde baserat på rådande prisnivå på respektive ort. Peab testar löpande värdena av projekt-​ och exploateringsfastigheter utifrån en intern värderingsmodell. Som ett komplement till denna värdering inhämtas även årliga externa marknadsvärderingar för ett antal av objekten.

 

Känslighetsanalys

 

Peabs operativa verksamhet är känslig för förändringar i bland annat volym och marginal. I känslighetsanalysen nedan beskrivs hur resultatet före skatt påverkas vid förändringar i några för koncernen viktiga variabler.

Känslighetsanalys

MSEK Calculation basis Change Pre-tax profit effect
Mkr Beräkningsbas Förändring Resultateffekt (före skatt)
Operative Operativt
Volume (operating margin constant) Volym (rörelsemarginal konstant) 54 008 +/- 10% +/- 10% +/- 259
Operating margin (volume constant) Rörelsemarginal (volym konstant) 4,8% +/- 1 percentage +/- 1 procentenhet +/- 540
Production costs Produktionskostnader 37 798 +/- 1% +/- 1% +/- 378
Financial Finansiellt
Net debt excluding additional IFRS 16 (interest rate constant) Nettoskuld exklusive tillkommande IFRS 16 (räntan konstant) 6 743 +/- 10% +/- 10% +/- 10
Average effective interest rate 1) (net debt constant) Genomsnittlig effektivränta 1)(nettoskuld konstant) 1,5% +/- 1 percentage +/- 1 procentenhet +/- 70
1) Beräkningen grundas på antagandet att av den räntebärande nettoskulden har 6 971 Mkr en räntebindningstid som är kortare än 1 år och som således relativt omgående påverkas av en förändring i marknadsräntorna.