Resultaträkning - Koncernen

MSEK Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Net sales Nettoomsättning 4,5 4,5 54 008 52 233
Production costs Kostnader för produktion 12 12 -48 734 -47 045
Gross profit Bruttoresultat 5 274 5 188
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader 12 12 -2 879 -2 784
Other operating income Övriga rörelseintäkter 7 7 280 216
Other operating costs Övriga rörelsekostnader 8 8 -107 -47
Operating profit Rörelseresultat 5,9,10,11,19,36 5,9,10,11,19,36 2 568 2 573
Financial income Finansiella intäkter 130 100
Financial expenses Finansiella kostnader -188 -155
Net finance Finansnetto 13 13 -58 -55
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 510 2 518
Tax Skatt 15 15 -418 -418
Profit for the year Årets resultat 2 092 2 100
Profit for the year attributable to: Årets resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 2 092 2 100
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Profit for the year Årets resultat 2 092 2 100
Profit per share before and after dilution, SEK Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 7,09 7,12