Rapport över totalresultat – Koncernen

MSEK Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Profit for the year Årets resultat 2 092 2 100
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have been reclassified or can be reclassified to profit for the year Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Translation differences when translating foreign operations for the year Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 49 86
Change for the year in fair value of cash flow hedges Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 13 23
Change in fair value of cash flow hedges carried over to profit for the year Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat -4 -3
Shares in joint ventures’ other comprehensive income Andelar i joint ventures övrigt totalresultat 0 0
Tax referring to items that have been reclassified or can be reclassified to profit for the year Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat 15 15 6 -3
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat 64 103
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 2 156 2 203
Total comprehensive income for the year attributable to: Årets totalresultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 2 156 2 203
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 2 156 2 203