Flerårsöversikt

Group, MSEK 2019 2018 2017 2016 2015 1)
Koncernen, Mkr 2019 2018 2017 2016 2015 1)
Income statement items Resultatposter
Net sales Nettoomsättning 54 008 52 233 49 981 46 054 44 376
Operating profit Rörelseresultat 2 568 2 573 2 418 2 044 1 009
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 510 2 518 2 458 1 996 906
Profit for the year Årets resultat 2 092 2 100 2 067 1 685 798
Balance sheet items Balansposter
Fixed assets Anläggningstillgångar 12 889 11 317 11 226 9 901 9 323
Current assets Omsättningstillgångar 25 840 25 999 20 899 21 448 18 718
Total assets Summa tillgångar 38 729 37 316 32 125 31 349 28 041
Equity Eget kapital 12 266 11 348 10 332 9 340 8 076
Long-term liabilities Långfristiga skulder 6 779 6 294 3 614 3 864 4 505
Current liabilities Kortfristiga skulder 19 684 19 674 18 179 18 145 15 460
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 38 729 37 316 32 125 31 349 28 041
Key ratios Nyckeltal
Operating margin, percent Rörelsemarginal, procent 4,8 4,9 4,8 4,4 2,3
Equity, average during the year Eget kapital, genomsnitt under året 11 703 10 731 9 705 8 579 8 088
Equity attributable to shareholders in parent company, average during the year Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 11 701 10 730 9 704 8 579 8 088
Return on equity, percent Räntabilitet på eget kapital, procent 17,9 19,6 21,3 19,6 9,9
Capital employed, at year-end 2) Sysselsatt kapital, vid utgången av året 2) 21 376 18 360 14 074 14 362 14 476
Capital employed, average during the year 2) Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 2) 20 633 16 761 13 972 14 122 14 224
Return on capital employed, percent Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 13,1 15,9 18,7 15,9 8,2
Equity/assets ratio, percent 3) Soliditet, procent 3) 31,7 30,4 32,2 29,8 28,8
Net debt 4) Nettoskuld 4) 7 507 3 551 1 216 1 862 3 118
Debt/equity ratio, multiple Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,3 0,1 0,2 0,4
Interest coverage ratio, multiple Räntetäckningsgrad, ggr 15,5 21,6 21,8 12,9 5,5
Capital expenditures Nettoinvesteringar
Goodwill Goodwill 8 23 61 40 -17
Other intangible assets Övriga immateriella tillgångar 127 98 113 34 5
Investment property Förvaltningsfastigheter -70 -262 265
Buildings and land Byggnader och mark 439 -31 181 200 -94
Machinery and equipment Maskiner och inventarier 1 172 1 193 1 292 1 175 627
Shares and participations Aktier och andelar 1 164 169 -563 303 -210
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 1 549 2 103 702 324 291
Orders 5) Order 5)
Orders received Orderingång 44 130 51 087 48 999 41 445 37 812
Order backlog Orderstock 42 494 45 819 40 205 33 572 26 991
Personnel Personal
Number of employees, at year-end Antal anställda, vid utgången av året 14 258 14 614 14 344 13 869 13 300
Average number of employees Medelantalet anställda 14 309 14 661 14 578 13 712 13 036
Data per share Data per aktie
Earnings before and after dilution, SEK Resultat före och efter utspädning, kr 7,09 7,12 7,01 5,71 2,71
Cash flow, SEK Kassaflöde, kr -1,87 -3,46 7,78 8,99 6,06
Equity, SEK Eget kapital, kr 41,58 38,47 35,02 31,67 27,38
Share price at year-end, SEK Börskurs vid årets slut, kr 93,75 72,40 70,60 72,30 64,85
Dividend, SEK 6) Utdelning, kr 6) 4,20 4,00 3,60 2,60
Number of shares at year-end, millions Antal aktier vid årets slut, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
Average number of outstanding shares, millions Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
1) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15.
2) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick sysselsatt kapital till 20 615 Mkr och genomsnittligt sysselsatt kapital till 19 840 Mkr per den 31 december 2019.
3) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent per den 31 december 2019.
4) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 743 Mkr per den 31 december 2019.
5) Från och med 2017 redovisas orderingång och orderstock även för delar av Industri.
6) För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas.