Välkommen till Peabs årsstämma

Tid och plats

Årsstämman i Peab AB äger rum onsdagen den 6 maj 2020 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast onsdagen den 29 april 2020 klockan 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon 0431-893 50, per post till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via hemsidan under adress www.peab.se. För rätt att deltaga i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 29 april 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning för år 2019 lämnas.