Fyra samverkande affärsområden ger långsiktig tillväxt

Efter ett 2019 som präg­lades av sta­bil ut­veck­ling gick vi in i 2020 med en väl­fylld or­der­stock upp­gå­en­de till 42,5 mil­jar­der kro­nor (45,8) och fort­satt stark fi­nan­si­ell ställ­ning. Med tanke på den dra­ma­tis­ka star­ten på 2020 som en följd av coronavirusets spridning är det viktigt att understryka att vår lång­sik­ti­ga sta­bi­li­tet byg­ger på en af­färsmo­dell där våra fyra af­färs­om­rå­den kom­plet­te­rar va­rand­ra, ska­par bredd och spri­der ris­ker. Det ger oss unika för­ut­sätt­ning­ar som bor­gar för lång­sik­tig till­växt.

Vi kan se till­ba­ka på ett 2019 där vi ökade vår om­sätt­ning med tre pro­cent till 54 mil­jar­der kro­nor. Rö­rel­se­re­sul­ta­tet var oför­änd­rat på 2,6 mil­jar­der kro­nor med en rö­rel­se­mar­gi­nal på 4,8 pro­cent jäm­fört med 4,9 pro­cent för 2018. Våra af­färs­om­rå­den hade en sta­bil ut­veck­ling under året och ju­ste­rar vi för kost­na­der för för­värv inom af­färs­om­rå­de In­du­stri samt eli­mi­ne­ring­ar upp­vi­sa­de vi en för­stärkt lön­sam­het. Den ökade upp­bygg­na­den av fas­tig­he­ter i egen ba­lans­räk­ning och i joint ven­tu­res samt våra sats­ning­ar inom In­du­stri i ma­ski­ner och verk­sam­he­ter, på­ver­kade ka­pi­tal­bind­ning, kassa­flö­de och net­toskuld. Vi fort­satte att un­der­byg­ga våra stra­te­gis­ka sats­ning­ar med en hög so­li­di­tet upp­gå­en­de till 31,7 pro­cent, en bra bit över målet på 25 procent. Styrelsen föreslog en oförändrad ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie samt en extrautdelning av samtliga aktier i ett fastighetsbolag, Annehem Fastigheter, i enlighet med Lex Asea. Extrautdelningen av Annehem Fastigheter ska ses som ett kvitto på Peabs förmåga att genom fyra samverkande affärsområden skapa betydande värden för våra ägare. Men till följd av den osäkerhet som coronapandemin förde med sig när den slog till under första kvartalet 2020, valde styrelsen att dra tillbaka utdelningsförslagen och senarelägga extrautdelningen av Annehem Fastigheter tills osäkerheten har minskat och förutsättningarna förbättrats. Peab gör dock fortsatt bedömningen att en utdelning av fastigheterna är det vägval som över tid ger mest värde åt aktieägarna. Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontant utdelning som tidpunkt för utdelning av Annehem Fastigheter.

Svårtolkade marknadsutsikter och ökad beredskap

Generellt mattades den ekonomiska utvecklingen av i Norden under 2019 men fortsatt låga räntor och ett stort underliggande behov ger ett bra fundament för byggmarknaden över tid. Coronavirusets spridning i världen förändrade dock läget i ett slag. Effekterna på människor, företag och samhällen är omfattande och regeringar världen över har satt in åtgärdspaket för att motverka de negativa effekterna av kraftigt minskad konsumtion. I skrivande stund är osäkerheten stor kring konjunkturutvecklingen, även om en avsevärt svagare konjunktur är att vänta de närmaste åren. Hur djupgående och långvariga effekterna blir i världen beror på hur snabbt länderna kan begränsa viruset och samtidigt mildra de negativa följderna på samhällsekonomierna.

För Peab är de kortsiktiga effekterna av coronaviruset begränsade, men hur påverkan blir i ett längre perspektiv är svårtolkat. Peab har fram tills idag påverkats relativt lite av denna utveckling och merparten av produktionen är i gång. Vi förbereder oss dock för att kunna möta ett betydligt svagare marknadsläge och planerar för olika typer av åtgärder för att anpassa kostnadsläget samtidigt som vi säkerställer produktionskapaciteten och därmed vår konkurrenskraft på den nordiska byggmarknaden. Exempel på åtgärder är korttidspermitteringar och utbildningsinsatser. Samtidigt vet vi att det på lång sikt kommer att behöva anläggas och byggas i våra nordiska länder. För oss är det dessutom en styrka att vi är det lokala företaget med det stora bolagets resurser. Med våra fyra affärsområden kan vi samverka på lokal nivå samt få tillgång till en stor andel egna insatsvaror och egen personal. Det ger oss god kontroll över byggprocessen och gör oss mindre sårbara för produktionsstörningar.

Ett hållbart arbetssätt är utgångspunkten

För Peab innebär ett ansvarsfullt företagande ett hållbart arbetssätt. Vårt hållbara arbete har sin utgångspunkt i FN:s Global Compact (som vi stödjer och avser att fortsätta stödja), de globala målen för hållbar utveckling, våra kärnvärden, vår affärsidé, vår vision, våra strategiska mål och vår uppförandekod. Under beaktande av hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär har vi fastställt fokusområden och affärsplanemål för perioden 2018-2020. Vi har också identifierat och analyserat risker inom varje hållbarhetsaspekt; ett förebyggande arbete som vi fortsatte att utveckla under 2019. Våra fokusområden och affärsplanemål ger oss vägledning när vi implementerar och konkretiserar vårt hållbara arbete så att varje medarbetare kan omsätta det i sin roll och sin vardag. För att möjliggöra ett hållbart arbetssätt har vi under året fortsatt genomföra omfattande kompetenshöjande insatser inom hållbarhetsområden som etik, miljö, inköp, arbetsmiljö och likabehandling. Varje medarbetare i Peab ska ha kunskap och verktyg för att kunna göra rätt.

Ett närproducerat samhällsbygge

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora företagets resurser. Vi har en unik affärsmodell, där 14 000 medarbetare som delar samma kärnvärden förenas i fyra affärsområden och tillsammans skapar helhetslösningar för våra kunder i Sverige, Norge och Finland. Det som är unikt med Peabs verksamhet är att den är så lokal. Vi kallar den till och med närproducerad. Det innebär att vi, genom affärsområdenas samverkan, kan ta vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och lokala underentreprenörer för att skapa en så lokal och hållbar affär som möjligt.

Peabs närproducerade samhällsbygge bidrar till hållbara lösningar för både människa och miljö. Med vår egen ECO-Betong™ eller vår ECO-Asfalt® kan vi erbjuda innovativa, mer hållbara material som vi själva producerat och genom återvinning och återbruk i anslutning till de lokala projekten kan vi bidra till att våra miljömål uppnås. Genom vårt lokala, sociala koncept Peab Life tar vi vårt närproducerade samhällsbygge till nästa nivå. Genom lokalt samhällsansvar skapar vi möjligheter för unga att sommarjobba, praktisera eller få tillgång till aktivitet och gemenskap i det lokala föreningslivet. Vår egen skola, Peabskolan, har efter snart 14 år levererat fler än 1 200 yrkesutbildade ungdomar ut i vuxen- och arbetslivet och via våra olika integrationsprojekt har hundratals nyanlända fått praktik eller arbete på någon av alla de orter där Peab finns.

Tillsammans för en sund och säker bransch

Genom eget arbete och i samverkan med branschens aktörer arbetar Peab aktivt för att säkerställa att vår bransch präglas av sund konkurrens och humana arbetsvillkor. Arbetsmarknaden blir allt öppnare, konkurrensen om kompetensen är hård och det medför utmaningar som vi tillsammans måste ta ansvar för att hantera. Etiska, sunda förutsättningar skall alltid gälla, oavsett om det rör inhemsk eller utländsk arbetskraft. Gemensamma spelregler, tuffa krav, öppenhet, transparens och systematisk kontroll är viktiga delar av det arbetet. Ett exempel på ett viktigt verktyg för att öka säkerheten är det nya ID06-kortet som krävs för att komma in på samtliga svenska byggarbetsplatser. Syftet med kortet är att motverka oseriösa företag och deras användande av svartarbete. Peab har varit pådrivande för de nya reglerna och är en av initiativtagarna. Krav på ID06 är en självklarhet på våra arbetsplatser.

Branschen ska vara sund och säker. Alla som vistas på våra arbetsplatser ska göra det under trygga, säkra förhållanden. Det gäller den fysiska arbetsmiljön men också den sociala. Vi är engagerade i branschens nya säkerhetspark, vi har arbetsmiljöuppföljning lika högt på agendan som den ekonomiska uppföljningen och vi lägger extra vikt vid det förebyggande, systematiska arbetet. Detta fokus ger resultat. Under 2019 mångdubblade vi antalet viktiga, förebyggande riskobservationer. En risk som åtgärdas innebär en potentiell olycka mindre. Detta arbete har medfört att vi under de senaste åren har halverat antalet allvarliga olyckor, vilket jag är otroligt glad för. Med arbetsmiljön ständigt på ledningens agenda blir varje medarbetare också påmind om att ha arbetsmiljö som sin främsta prioritet. Vi måste varje dag hjälpa varandra att se riskerna i tid och att alltid arbeta säkert. Det är viktigast av allt. Sund konkurrens och säkra arbetsplatser kvarstår som prioriterade områden under 2020.

Nordens samhällsbyggare expanderar genom att vara närproducerande

I juli 2019 tecknade Peab avtal om att förvärva YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden och vi slutförde affären den 1 april 2020. Förvärvet innebär att vi utökar vår närvaro i Sverige, Norge och Finland och att vi etablerar oss inom beläggning i Danmark. Peab får därmed en marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Samtidigt ökar industriverksamhetens betydelse för koncernen och konjunkturkänsligheten minskar, vilket är helt i linje med vår affärsmodell med fyra affärsområden som kompletterar varandra. Expansionen baseras på det faktum att vi genom affären förstärker Peab på lokal marknad i de länder där vi verkar. Det skapar ännu bättre förutsättningar för oss att bedriva ett närproducerat samhällsbygge. Jag är stolt över denna unika satsning och ser fram emot att vi ytterligare förstärker Peabs plats som Nordens samhällsbyggare.

Tillsammans är vi samhällsbyggare

Under året som gick firade vi att Peab byggt samhällen i 60 år. Det blev ett bra tillfälle att blicka tillbaka och känna stolthet över att det lilla familjeföretaget idag, efter förvärvet från YIT, består av cirka 16 000 medarbetare som varje dag går till jobbet för att fortsätta utveckla Peab. Vi har helt otroliga medarbetare, en unik historia och en stark gemensam värdegrund. Vi har gemensamma mål och en affärsmodell som ger långsiktighet.

Mångfald bland våra medarbetare, oavsett om det gäller nationalitet, kön, kompetens eller andra faktorer, är avgörande för vår konkurrenskraft och något som engagerar mig djupt personligen. Med våra kärnvärden som sammanhållande faktor och engagemanget som drivkraft skapar vi fantastiska lag. För mig är det Peab.

54 Mdkr

Nettoomsättningen ökade med tre procent till 54,0 miljarder kronor (52,2).

31,7%

Soliditeten uppgick till 31,7 procent (30,4), en bra bit över målet på 25 procent.

Antalet allvarliga olyckor minskade under 2019 med 45 procent, från 44 till 24.

1 200

Så många yrkesutbildade elever har Peabskolan levererat.

1 700

I och med förvärvet från YIT välkomnar vi 1 700 nya medarbetare i Norden.

Förslöv i april 2020


Jesper Göransson
VD och koncernchef