The Gate

Malmö

Säkra affärer genom ansvar, uppföljning och samverkan

Med uppförandekoden som utgångspunkt

I Peab bygger vi vårt hållbara arbete på en väl förankrad uppförandekod, vilken i sin tur bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact. Koden tar sin utgångspunkt i Peabs kärnvärden och omfattar affärsetik, affärsprinciper, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, klimat och miljö. Uppförandekoden, som beslutas av Peabs styrelse, gäller alla i Peabkoncernen och anger principerna för hur vi ska agera i olika situationer och gentemot varandra. Vi kräver också att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners och av alla som vistas på våra arbetsplatser.

Fortsatt strävan efter att ha Nordens nöjdaste kunder

I de årliga undersökningar som görs enligt Nöjd-Kund-Index (NKI) deltar externa och interna företagskunder samt privata bostadskunder. Mätningarna syftar till att skapa förståelse för kundernas behov och önskemål samt att bygga långvariga kundrelationer. För 2019 var det sammanvägda NKI­-värdet för Peabkoncernen 78 (75) på skalan 1-100. Peabs finska verksamhet uppnådde NKI-värdet 80, med värdet 82,5 för kundlojalitet, och placerade sig för tredje året i rad högst av alla byggbolag i kvalitetsratingen EPSI. Enligt Prognoscentret är de tre områdena företagsetik, inkluderande miljö och arbetsmiljö (Peabs notering 83/100), pålitlighet (83/100) och kvalitet i produkter och tjänster (82/100) fortsatt prioriterade områden där våra kunder har höga förväntningar på oss.

Sociala krav i affären ger oss möjlighet att göra skillnad

Ett av de områden som ökar snabbast när det gäller kundens krav vid upphandling är socialt ansvar i affären. Det handlar framför allt om krav på att vi som företag ska bidra med att skapa sysselsättning lokalt för ungdomar, nyanlända eller personer med funktionsnedsättningar i samband med genomförandet av ett uppdrag. I Peab välkomnar vi varje upphandling som omfattar sociala hänsyn som ytterligare en möjlighet för oss att få göra skillnad. Dessa krav är mycket väl förenliga med hur vi redan idag arbetar för att underlätta integration, bidra till utbildning och till ungas sysselsättning. Allra bäst blir det när vi får komma in tidigt i projekten och planera tillsammans med våra beställare, till exempel genom partnering. För att kunna möta sociala upphandlingskrav i ännu högre utsträckning än tidigare formades under 2019 konceptet Peab Life, se vidare avsnitt ”Människa”.

Kvalitetssäkrad leverantörskedja genom uppföljning och dialog

Peabkoncernens fyra affärsområden är beroende av en mängd leverantörer och underentreprenörer. Inköpen i Peab motsvarar mer än 70 procent av omsättningen och involverar drygt 40 000 leverantörer. Arbetet med en hållbar leverantörskedja är därmed kritiskt för en säker affär. Under de senaste åren har Peab tagit stora steg i arbetet med att forma ett kvalitetssäkrat inköpsarbete. En avgörande del av detta är arbetet med att säkra leverantörskedjan; här finns några av våra största risker men också stor utvecklingspotential.

I Peab ställer vi samma höga krav på våra affärspartners som vi ställer på oss själva. Det handlar till exempel om att kräva och kontrollera att både vi själva och de som vi arbetar med upprätthåller kraven på mänskliga rättigheter inom områden som exempelvis barnarbete, tvångsarbete och föreningsfrihet. Peabs uppförandekod gäller på alla våra egna arbetsplatser men är också en obligatorisk bilaga i alla skriftliga avtal med leverantörer, vilket innebär att ett signerat avtal innebär ett åtagande att följa uppförandekoden. Peab vill vara en föregångare och har sedan lång tid följt den överenskommelse inom Svenskt Näringsliv som anger 30 dagar betalningsvillkor mot alla leverantörer. För oss är det en viktig del av ett ansvarsfullt inköpsarbete.

Samtliga leverantörer i Peabs leverantörsregister genomgår en daglig systematisk kontroll mot fördefinierade parametrar. Dessa parametrar berör ekonomisk status och risk för oegentligheter men även kontroll av att leverantören uppfyller samhällskrav såsom inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och godkända arbetsrättsliga villkor, till exempel UE2015. Resultatet synliggörs i koncernens leverantörsregister. Detta stöd kommer att utökas till att även omfatta relevanta parametrar för leverantörskedjan hos våra underentreprenörer. Under 2019 har Peab möjliggjort att 66 (67) procent av köpen som gjorts inom affärsområde Bygg kan synliggöras via systemstöd där uppförandekoden ingår. Under 2020 fortsätter arbetet med att implementera systemstöd för leverantörskontroll i hela koncernen. Peabs långsiktiga målsättning är att även kunna genomföra screening av leverantörer utifrån sociala och miljörelaterade kriterier. Dock är detta en komplex process som kommer att ta tid att etablera.

Under 2019 utvecklades en koncerngemensam metod för systematiska leverantörsrevisioner, både i form av självskattningar och genom revisioner på plats. Interna revisorer utbildades och revisionsteam formerades utifrån leverantörskategori och kompetensområde. Leverantörerna prioriterades utifrån definierade kriterier vilka omfattade exempelvis grad av risk och inköpsvolym. Utgångspunkten för samtliga revisioner är ömsesidig utveckling och lärande dialog. Det är Peabs förhållningssätt oavsett om det är vi som granskar eller om det är vi som blir granskade. Huvudsyftet är att genom samverkan kunna forma långsiktiga samarbeten där beställare och leverantör tillsammans värnar kvalitet, etik och säkerhet och driver hållbar innovation av metoder och produkter. Under 2019 genomfördes nio leverantörsrevisioner.

Inköpsstyrning minskar risk och säkerställer hållbara arbetssätt

Under 2018-2019 har Peab drivit ett internt utvecklingsarbete avseende inköpsstyrning, både i syfte att säkerställa kostnadseffektivitet och för att säkerställa hållbara arbetssätt. Segmentering har varit en nyckel, utifrån nivåerna Godkänd, Kontroll eller Avslag. Varje månad skapas, till respektive affärsansvarig chef, omkring tusen mottagaranpassade, autogenererade rapporter som fångar eventuella avvikelser och följer upp inköpsbeteenden. Syftet är att utveckla samarbetet med de leverantörer som skapar störst värde samt att ha bevakning på de leverantörskategorier som kan utgöra en potentiell risk.

Etik och antikorruption berör alla

Ett av Peabs mest prioriterade områden är arbetet mot korruption. Det råder en uttalad nolltolerans mot allvarliga former av etiska övertramp i koncernen och vi engagerar oss aktivt i branschsamverkan rörande korruptionsbekämpning. Peab är en av parterna i Överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK), som arbetar för att gemensamt motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn, och är representerat i styrelsen för Samhällsbyggnadssektorns etiska råd. Peabs arbete med etiska frågor och mot korruption är långsiktigt, systematiskt och riktar sig till alla medarbetare. Vi arbetar med tydliga konsekvenser, men också med kunskap och verktyg. Bland annat genomför alla medarbetare med affärsansvar e-utbildningar i såväl etik och antikorruption som konkurrensrätt och som komplement har en anpassad e-utbildning tagits fram för medarbetare utan affärsansvar. Under 2019 utbildades 1 208 (3 689) medarbetare i etik och/eller antikorruption.

Peabs Etiska råd säkerställer att incidenter i koncernen, såsom överträdelser av lagar och uppförandekod, behandlas konsekvent, oavsett verksamhet och befattning.

Vem som helst kan visselblåsa

För Peab är transparens och öppenhet ledord i arbetet med att utveckla affärs- och arbetsklimatet. Medarbetarna har en viktig roll i att uppmärksamma eventuella lagöverträdelser och allvarliga övertramp. I första hand förespråkas en öppen rapportering men som komplement finns ett webbaserat visselblåsarsystem som garanterar anonymitet för anmälaren. Visselblåsarfunktionen är även tillgänglig för externa anmälare. Läs mer om vår visselblåsarfunktion under Styrning

Händelser under året

Under 2019 uppdagades, i enlighet med GRI 2015 Antikorruption, 0 (0) bekräftade fall av konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelser av konkurrenslagstiftningen eller monopolbeteenden som lett till rättsliga åtgärder. Under 2019 uppdagades 1 (2) fall av misstänkt korruption och 4 (6) interna händelser av misstänkta ekonomiska oegentligheter. Ärendena hanterades av ansvarig chef med stöd av Etiska rådet. Samtliga ärenden renderade i arbetsrättsliga åtgärder.

En hållbar bransch växer fram i samverkan

För Peab som samhällsbyggare är det självklart att genom samverkan bidra till utveckling av människans villkor i en sund, säker och attraktiv bygg- och anläggningsbransch. Under 2019 fortsatte vi engagera oss bland annat i branschens mångfaldsarbete, i den branschgemensamma säkerhetsparken, i arbetet med inpasseringskontroller och ett säkrare ID06, i samverkansprojekt för en mer attraktiv och inkluderande yrkesutbildning samt i arbetet för sund konkurrens och tydliga spelregler för alla aktörer. Vi prioriterar alltid samverkan och ser fram emot att under 2020 både få dela med oss och få lära av andra.

Hållbarhetsaspekter

  • Kund­ och leverantörssamverkan
  • Ansvar i leverantörskedjan
  • Etik och antikorruption

Antal medarbetare som utbildats i etik

Antal medarbetare uppdelat på kön

I statistiken för etikutbildningen ingår e-utbildning i etik, likabehandlingsutbildning samt Att leda Peab.

Under 2019 utvecklades en koncerngemensam metod för leverantörsrevision: interna revisorer utbildades och revisionsteam formades.

Kommunikation och utbildning avseende antikorruption

GRI 205-2

Styrelse och ledning

Informerade om antikorruptionspolicyn*
Utbildade i antikorruption

Samtliga i koncernledningen genomförde Peabs nya e-utbildning i etik och antikorruption 2019. Under 2020 genomför hela styrelsen denna.

Samtliga medarbetare

Informerade om antikorruptionspolicyn*
Utbildade i antikorruption

Under 2019 etablerades en ny form av etikutbildning i syfte att nå samtliga medarbetare. Från och med 2019 är det genomförande av denna som mäts och rapporteras.

*Peabs antikorruptionspolicy är integrerad i vår uppförandekod