Not 15 Skatter

Redovisade i resultaträkningen

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Current tax expenses/income Aktuell skattekostnad/skatteintäkt
Tax expenses for the year Årets skattekostnad -392 -451
Adjustment of tax attributable to previous years Justering av skatt hänförlig till tidigare år -12 -2
-404 -453
Deferred tax expenses/income Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt
Temporary differences Temporära skillnader -61 7
Capitalized tax value of loss carry-forwards during the year Under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 1 4
Utilisation of capitalized tax value of loss carry-forwards Utnyttjande av aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -37 -75
Changed tax rates Förändrade skattesatser -38
Revaluation of recognized deferred tax values Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter 83 137
-14 35
Total recognized tax expenses in the Group Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -418 -418

 

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Current tax expenses/income Aktuell skattekostnad/skatteintäkt
Tax expenses for the year Årets skattekostnad -303 -404
Adjustment of tax attributable to previous years Justering av skatt hänförlig till tidigare år 1
-303 -403
Deferred tax expenses/income Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt
Temporary differences Temporära skillnader 8 8
Changed tax rates Förändrade skattesatser -7
8 1
Total recognized tax expenses in the parent company Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget -295 -402

Avstämning av effektiv skatt

Group, MSEK 2019 2019 (%) 2018 2018 (%)
Koncernen, Mkr 2019 2019 (%) 2018 2018 (%)
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 510 2 518
Tax in accordance with tax rate for the parent company Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -537 21,4 -554 22,0
Effect of other tax rates for foreign subsidiaries Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 2 -0,1 4 -0,2
Non-deductible expenses Ej avdragsgilla kostnader -79 3,2 -52 2,1
Tax exempt income Ej skattepliktiga intäkter 45 -1,8 51 -2,0
Deductible non profit-influencing items Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster 23 -0,9 6 -0,2
Revaluation of reported deferred tax values Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter 83 -3,3 137 -5,5
Utilized non-capitalized loss carry-forwards Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag 0 0,0 8 -0,3
Tax attributable to previous years Skatt hänförlig till tidigare år -12 0,5 -2 0,1
Changed tax rates Förändrade skattesatser -38 1,5
Increase in loss carry-forwards without corresponding capitalization of deferred tax Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -15 0,6 -3 0,1
Effect net profit of joint ventures Effekt nettoresultat joint ventures 72 -2,9 25 -1,0
Recognized effective tax Redovisad effektiv skatt -418 16,7 -418 16,6

 

Parent company, MSEK 2019 2019 (%) 2018 2018 (%)
Moderbolaget, Mkr 2019 2019 (%) 2018 2018 (%)
Pre-tax profit Resultat före skatt 1 558 3 211
Tax according to tax rate for the parent company Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -334 21,4 -706 22,0
Non-deductible expenses Ej avdragsgilla kostnader -18 1,2 -29 0,9
Tax exempt income Ej skattepliktiga intäkter 43 -2,8 333 -10,4
Deductible non profit-influencing items Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster 14 -0,9 6 -0,2
Tax attributable to previous years Skatt hänförlig till tidigare år 1 -0,0
Changed tax rates Förändrade skattesatser -7 0,2
Recognized effective tax Redovisad effektiv skatt -295 18,9 -402 12,5

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat

Pre-tax Tax After tax Pre-tax Tax After tax
Group, MSEK 2019 2018
Före skatt Skatt Efter skatt Före skatt Skatt Efter skatt
Koncernen, Mkr 2019 2018
Translation difference for the year foreign operations Årets omräkningsdifferens utländska verksamheter 49 8 57 86 1 87
Cash flow hedges Kassaflödessäkringar 9 -2 7 20 -4 16
Other comprehensive income Övrigt totalresultat 58 6 64 106 -3 103

Redovisade i balansräkningen

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Deferred tax recoverables Deferred tax liabilities Net Changes recognized in profit/loss for the year
Group, MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Förändringar redovisade i årets resultat
Koncernen, Mkr 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar -57 -60 -57 -60 3 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar -543 -389 -543 -389 -20 -9
Investment property Förvaltningsfastigheter -14 -2 -14 -2 -1 0
Financial fixed assets Finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 1 0 0
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter -278 -152 -278 -152 -77 -175
Inventories Varulager 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 14 3 14 3 11 -15
Worked-up not invoiced income Upparbetad ej fakturerad intäkt 183 72 183 72 111 154
Other receivables Övriga fordringar 7 0 7 0 2 1
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 270 107 270 107 -19 5
Provisions for pensions Pensionsavsättningar 228 125 228 125 103 17
Provisions Avsättningar 98 64 98 64 33 -22
Invoiced income not worked-up Fakturerad ej upparbetad intäkt 95 223 95 223 -128 -43
Other liabilities Övriga skulder 243 263 243 263 -20 44
Loss carry-forwards Underskottsavdrag 171 200 171 200 -32 51
Tax allocation reserves Periodiseringsfonder -527 -427 -527 -427 -100 -138
Safety reserve Säkerhetsreserv -31 -151 -31 -151 120 157
Tax recoverables/tax liabilities Skattefordringar/-skulder 1 310 1 058 -1 450 -1 181 -140 -123
Offset Kvittning -1 302 -1 058 1 302 1 058
Net Netto 8 -148 -123 -140 -123 -14 35

 

Deferred tax recoverables Changes recognized in profit/loss for the year
Parent company, MSEK 2019 2018 2019 2018
Uppskjuten skattefordran Förändringar redovisade i årets resultat
Moderbolaget, Mkr 2019 2018 2019 2018
Provisions for pensions Pensionsavsättningar 117 109 8 2
Other liabilities Övriga skulder 2 2 0 -1
Net Netto 119 111 8 1

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag

Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott. Per 2019-12-31 likt 2018-12-31 är bedömningen att det inte finns någon osäkerhet i avdragsrätten för underskotten i Sverige och den uppskjutna skatten är därför fullt ut redovisad som en tillgång.

För den norska verksamheten kvarstår en osäkerhet kring det framtida utnyttjandet av underskottsavdrag uppgående till 595 Mkr (508). Dessa har inte aktiverats. Skattevärdet av de ej aktiverade underskottsavdragen uppgår till 131 Mkr (112).

Förändrade skattesatser

Från och med 2019 är skattesatsen i Sverige ändrad till 21,4 procent från 22 procent som gällde under 2018. Från och med 2021 kommer skattesatsen i Sverige att ändras till 20,6 procent.

Från och med 2019 är skattesatsen i Norge ändrad till 22 procent från 23 procent som gällde under 2018.

De skattemässigt temporära skillnaderna i Sverige och i Norge är värderade till den skattesats som gäller vid den tidpunkt som den temporära skillnaden förväntas upphöra.