Not 16 Immateriella anläggningstillgångar

Intangible assets, external purchase Intangible assets, internally developed
Group 2019‚ MSEK Goodwill Brands Customer relations Tenancies gravel and rock quarries Other intangible assets Balanced development costs Total
Immateriella tillgångar, externt förvärvade Immateriella tillgångar, internt utvecklade
Koncernen 2019, Mkr Goodwill Varumärken Kundrelationer Nyttjanderätter grus- och bergtäkter Övriga immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 1 867 288 50 202 137 73 2 617
Purchases Inköp 1 79 44 124
Purchases through acquired companies Inköp via förvärvade företag 2 1 3
Exchange rate differences Valutakursdifferens 6 3 9
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 875 292 51 202 216 117 2 753
Opening depreciation Ingående avskrivningar -173 -41 -80 -23 -20 -337
Depreciation 1) Avskrivningar 1) -13 -4 -8 -6 -4 -35
Exchange rate differences Valutakursdifferens -2 -2
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -188 -45 -88 -29 -24 -374
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -24 -6 -30
Write-downs 2) Årets nedskrivningar 2) -15 -15
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -39 -6 -45
Closing recognized value Utgående redovisat värde 1 836 104 6 114 187 87 2 334

 

Intangible assets, external purchase Intangible assets, internally developed
Group 2018‚ MSEK Goodwill Brands Customer relations Tenancies gravel and rock quarries Other intangible assets Balanced development costs Total
Immateriella tillgångar, externt förvärvade Immateriella tillgångar, internt utvecklade
Koncernen 2018, Mkr Goodwill Varumärken Kundrelationer Nyttjanderätter grus- och bergtäkter Övriga immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 1 844 306 51 202 73 39 2 515
Purchases Inköp 66 34 100
Purchases through acquired companies Inköp via förvärvade företag 16 16
Sales and disposals Försäljningar och utrangeringar -21 -1 -3 -25
Exchange rate differences Valutakursdifferens 7 3 1 11
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 867 288 50 202 137 73 2 617
Opening depreciation Ingående avskrivningar -163 -39 -72 -17 -16 -307
Sales and disposals Försäljningar och utrangeringar 8 1 9
Depreciation 1) Avskrivningar 1) -17 -3 -8 -6 -4 -38
Exchange rate differences Valutakursdifferens -1 -1
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -173 -41 -80 -23 -20 -337
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -24 -11 -6 -41
Sales and disposals Försäljningar och utrangeringar 12 12
Exchange rate differences Valutakursdifferens -1 -1
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -24 -6 -30
Closing recognized value Utgående redovisat värde 1 843 115 9 122 114 47 2 250

 

1) Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen:

MSEK 2019 2018
Mkr 2019 2018
Production costs Kostnader för produktion -30 -34
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -5 -4
Total Summa -35 -38

2) Nedskrivningar ingår i följande rad i resultaträkningen:

MSEK 2019 2018
Mkr 2019 2018
Production costs Kostnader för produktion -15
Total Summa -15

Nedskrivningsprövning av goodwill i kassagenererande enheter

I Peabkoncernens balansräkning 2019-12-31 ingår goodwill med totalt 1 836 Mkr (1 843). I nedanstående tabell redovisas goodwill per grupp av kassagenererande enheter för vilken goodwill nedskrivningsprövas.

MSEK 2019 2018
Mkr 2019 2018
Construction Bygg
Construction Sweden Bygg Sverige 68 68
Construction Finland Bygg Finland 67 66
Construction Norway Bygg Norge 159 155
Civil Engineering Anläggning
Civil Engineering Sweden Anläggning Sverige 150 165
Civil Engineering Norway Anläggning Norge 9 7
Industry Industri
Business area level, when repurchased by Peab 2008 Affärsområdesnivå, vid Peabs återköp 2008 1 274 1 274
Industry Sweden Industri Sverige 66 66
Project Development Projektutveckling
Property Development Sweden Fastighetsutveckling Sverige 21 21
Housing Development Sweden Bostadsutveckling Sverige 14 14
Housing Development Norway Bostadsutveckling Norge 8 7
Total Summa 1 836 1 843

Nedskrivningar av goodwill

Koncernen har under 2019 gjort nedskrivning av goodwill med 15 Mkr (–). Årets nedskrivning är hänförbar till affärsområde Anläggning och är en följd av låg lönsamhet i befintlig verksamhet. För de kassagenererande enheter där beräkning av återvinningsvärdet genomförts och nedskrivningsbehov ej har identifierats, är det koncernledningens bedömning att inga rimligt möjliga förändringar i viktiga antaganden skulle föranleda att återvinningsvärdet skulle understiga det redovisade värdet.

Metod för beräkning av återvinningsvärde

För samtliga goodwillvärden har återvinningsvärdet framtagits genom en beräkning av nyttjandevärdet för den kassagenererande enheten. Beräkningsmodellen bygger på en diskontering av framtida prognostiserade kassaflöden som ställts mot enhetens redovisade värden. De framtida kassaflödena har baserats på 5-årsprognoser framtagna av ledningen för respektive grupp av kassagenererande enheter. Vid test av goodwill har en evig horisont antagits och extrapolering av kassaflöden för åren efter prognosperioden har baserats på tillväxttakt från och med år sex på cirka två procent.

Viktiga variabler vid beräkning av nyttjandevärde

Följande variabler är väsentliga och gemensamma för samtliga kassagenererande enheter vid beräkningar av nyttjandevärdet;

Omsättning: Verksamhetens historiska utveckling, förväntad konjunkturutveckling för byggproduktion, allmän samhällsekonomisk utveckling, investeringsplaner för offentliga och kommunala beställare, ränteläge och lokala marknadsförutsättningar.

Rörelsemarginal: Historisk lönsamhetsnivå och effektivitet för verksamheten, tillgång till nyckelpersoner och kvalificerad arbetskraft, tillgång till interna resurser, kostnadsutveckling för löner, material och underentreprenörer.

Rörelsekapitalbehov: Bedömning utifrån varje enskilt fall om nivån på rörelsekapitalet återspeglar verksamhetens behov eller behöver justeras för prognosperioderna. För utvecklingen framåt är ett rimligt eller försiktigt antagande att det följer omsättningstillväxten. Hög grad av egenutvecklade projekt kan innebära ett större behov av rörelsekapital.

Investeringsbehov: Verksamheternas investeringsbehov bedöms utifrån de investeringar som krävs för att uppnå prognostiserade kassaflöden i utgångsläget, det vill säga utan expansionsinvesteringar.

Skattebelastning: Skattesatsen i prognoserna baseras på Peabs förväntade skattesituation i Sverige, Norge och Finland avseende skattesats, underskottsavdrag m.m.

Diskonteringsränta: Prognostiserade kassaflöden samt restvärde diskonteras till nuvärde med en vägd kapitalkostnad enligt WACC (Weighted-average cost of capital). Räntenivån på lånat kapital har marknadsanpassats till respektive land. Avkastningskravet på eget kapital är uppbyggt enligt Capital Asset Pricing Model. I genomförda beräkningar av nyttjandevärde har en vägd diskonteringsränta efter skatt använts. För kassagenererande enheter i Sverige har en diskonteringsränta efter skatt i snitt om 8,2 procent (7,9) använts, i Norge 9,3 procent (9,0) och i Finland 8,7 procent (8,4). Dessa motsvaras av diskonteringsränta före skatt i snitt i Sverige om 8,3 procent (8,0), i Norge 9,5 procent (9,3) och i Finland 8,7 procent (8,5).

Intangible assets, external purchase Intangible assets, internally developed
Parent company 2019‚ MSEK Other intangible assets Balanced development costs Total
Immateriella tillgångar, externt förvärvade Immateriella tillgångar, internt utvecklade
Moderbolaget 2019, Mkr Övriga immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 30 25 55
Purchases Inköp 4 4
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 25 59
Opening depreciation Ingående avskrivningar -4 -4
Depreciation 1) Avskrivningar 1) 0 -4 -4
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -8 -8
Closing recognized value Utgående redovisat värde 34 17 51
Intangible assets, external purchase Intangible assets, internally developed
Parent company 2018‚ MSEK Other intangible assets Balanced development costs Total
Immateriella tillgångar, externt förvärvade Immateriella tillgångar, internt utvecklade
Moderbolaget 2018, Mkr Övriga immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 22 17 39
Purchases Inköp 8 8 16
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 25 55
Opening depreciation Ingående avskrivningar -1 -1
Depreciation 1) Avskrivningar 1) -3 -3
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -4 -4
Closing recognized value Utgående redovisat värde 30 21 51
1) Depreciation is recognized in the following line of the income statement:
1) Avskrivningar ingår i följande rad i resultaträkningen:
MSEK 2019 2018
Mkr 2019 2018
Administration expenses Administrationskostnader -4 -3
Total Summa -4 -3