Säkra affärer lägger grunden för vår framgång

Peab ska vara en trygg och kompetent samarbetspartner med stark lokal närvaro som genomgående levererar kvalitet och gör kundens intresse till vårt. Vi arbetar aktivt med att säkerställa en hållbar leverantörskedja där risker hanteras och oegentligheter förebyggs. God affärsetik och transparens ska genomsyra allt vi gör.

Mot målet till branschens nöjdaste kunder

För att skapa en god förståelse för våra kunders behov och önskemål, arbetar vi kontinuerligt med att mäta och följa upp hur nöjda våra kunder är. Det ökar också våra förutsättningar för att bygga långsiktiga kundrelationer vilket stärker Peabs varumärke och ger nya affärsmöjligheter.

Peab genomför årliga NKI-undersökningar med externa och interna företagskunder respektive privata bostadskunder. De tre områden som kunderna främst lägger vikt vid är att vi är en trygg och pålitlig samarbetspartner, att vi har ett strukturerat och transparent arbetssätt samt att vi har rätt kompetens på rätt plats. Resultaten från NKI-undersökningarna inkluderas i de operativa verksamhetsplaner som stödjer koncernstrategin; att stärka och utveckla Peabs kundrelationer.

För 2016 var det sammanvägda NKI-resultatet för Peabkoncernen 73 (73) på skalan 1-100. Koncernens målsättning är ett sammanvägt NKI-resultat om minst 75 vid 2017 års utgång.

Antalet respondenter 2016 uppgick totalt till drygt 2 200 (2 000). Det motsvarar en genomsnittlig svarsfrekvens på 40 (42) procent vilket kan jämföras med ett branschgenomsnitt för svarsfrekvens på mellan 25 till 30 procent.

Partnering – ett dynamiskt och effektivt sätt att samarbeta

Partnering som samarbetsform ökar i bygg- och anläggningsbranschen då det har visat sig ge bättre resultat ur ett helhetsperspektiv för kunden. Partnering är precis som namnet antyder ett partnerskap där huvudentreprenören och kunden tillsammans med arkitekter, konsulter och andra nyckelaktörer organiserar och ansvarar för byggprocessen. Samarbetsformen lämpar sig framförallt för komplexa bygg- och anläggningsprojekt där ett kreativt och lösningsorienterat samarbete mellan nyckelaktörerna ger de bästa projektresultaten.

Upphandlingar för en hållbar samhällsutveckling

Sedan några år tillbaka är krav på verksamhetens sociala hänsyn vanligt i offentlig upphandling. Det innebär att vi som den upphandlade parten ska bidra med att exempelvis skapa sysselsättning lokalt för ungdomar, nyanlända eller personer med funktionsnedsättningar i samband med genomförandet av uppdraget. Detta är en utveckling som ligger helt i linje med Peabs engagemang för att göra livet i lokalsamhället bättre liksom i vårt engagemang för ökad integration och att ungdomar ska få möjlighet till arbete.

Peabs ansvar i leverantörskedjan

Peabs affärsidé bygger på kvalitet i alla led av byggprocessen. Koncernens fyra affärsområden utgör de grundläggande delarna av kedjan och är i sin tur beroende av en mängd leverantörer och underentreprenörer. Inköpen i Peab motsvarar mer än 70 procent av omsättningen och involverar cirka 41 000 leverantörer årligen. Som leverantör räknas de affärspartners från vilka Peab mottagit minst en faktura från ett unikt organisationsnummer under ett år. Att göra rätt och säkra affärer genom ett inköpsarbete som tar ansvar för såväl affärsetik och ekonomi som för miljö och sociala faktorer är avgörande för vår ambition att gå från störst till bäst.

Intensiv utveckling av säkra affärer

Med utgångspunkt i en grundlig nulägesanalys och en omfattande förankring i organisationen sattes en gemensam inriktning för inköpsarbetet i Peab under 2016. Fokus ligger på att säkerställa att vi gör säkra affärer och att vi har en inköpsorganisation med specialistkompetens för att stödja och utveckla arbetet. Säkra affärer syftar till att vi arbetar med rätt leverantörer på rätt sätt för att kunna hantera risker och förebygga oegentligheter.

Från generalister till specialister

Stora delar av Peabs inköp är projektinköp som sker direkt i den operativa verksamheten, vilket innebär att inköpen hanteras av den lokala projektorganisationen. För att stärka projektinköpen och stödja projektorganisationen finns en central inköpsorganisation. Inom den centrala inköpsorganisationen utvecklar vi nu ett kategoristyrt arbetssätt, vilket innebär att vi organiserar funktionen efter vilka produkter och tjänster de är specialiserade på att köpa. Genom ett kategoristyrt arbete ökar vi förståelsen för risker och effektiviseringsmöjligheter inom respektive inköpskategori. I kombination med central koordinering ökar dessutom möjligheterna att dra nytta av Peabs storlek.

Tydliga krav och förväntningar

Samtliga avtal som Peab tecknar med leverantörer anger vilka regler och krav som gäller för det specifika projektet liksom för att göra affärer med Peab. Uppförandekoden biläggs alla avtal och nytt för 2016 är att även en etikklausul, som bland annat tydliggör förväntningarna på leverantörerna och eventuella konsekvenser om de inte lever upp till uppförandekoden, arbetsrättsliga krav och skyddsregler på arbetsplatsen, ingår i avtalen.

Konkreta åtgärder för uppföljning och säkra affärer

En summering av de åtgärder för uppföljning som gjorts hittills:

  • Kvartalsvisa kontroller av leverantörsbasen med godkänd eller avslag som resultat. 17 leverantörer är listade för avslag och ej godkända som leverantörer till Peab under 2016. Nio på grund av oegentlighetsrisk och åtta på grund av kommersiell risk.
  • Halvårsvisa undersökningar med inriktning på arbetsmiljö, arbetsrättsliga, och inköpsrelaterade frågor på samtliga Peabs arbetsplatser.
  • Kompetensutveckling av inköpsorganisationen för att säkerställa god insikt i de krav som ska ställas på leverantörerna.
  • Utifrån risker med koppling till vår uppförandekod och säkra affärer har vi under året startat riktade insatser och uppföljning mot leverantörsmarknader och leverantörer.

Arbetet med säkra affärer kommer fortgå med oförminskad styrka under 2017 och handlar främst om att säkra leverantörsbasen genom att minimera identifierade risker.

Hållbarhetsaspekter

  • Kund- och leverantörssamverkan
  • Ansvar i leverantörskedjan
  • Etik och antikorruption

GRI: SO4, SO5, SO7, PR5
GC: 1-7, 10

73

För 2016 var det sammanvägda NKI-resultatet för Peabkoncernen 73 (73) på skalan 1–100.

Leverantörsbas

affaren_pie_1

7 500 leverantörer står för 95 procent av leverantörsbasen

Leverantörerna är uppdelade i 415 kategorier där varje kategori representerar en leverantörsmarknad som spänner över ett brett fält av varor och tjänster. De tre största kategorierna är anläggningstransporter, elentreprenader och VS entreprenader.

Ordning och reda på bygget

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete har vi under 2016 utökat kontrollerna av våra UE och leverantörer. Ett resultat av detta är att allt fler UE tillämpar de branschgemensamma kraven inom UE 2015. Det innebär ett ansvar för att se till att hela kedjan av underentreprenörer har kollektivavtal, F-skattebevis, och att inga tvistiga fordringar på lön eller annan ersättning till arbetstagarna finns. Syftet är framförallt att få bort oseriösa aktörer, få kontroll på entreprenörskedjorna och att skapa säkra arbetsplatser. Det ligger också helt i linje med Peabs ambition att verka för en sund byggbransch där god affärsetik, kvalitet och arbetsmiljö i byggandet värnas.

Ett etiskt råd som tydliggör vår inställning

Peabs arbete med etik och mot korruption syftar till att skapa trygga och lönsamma affärer för alla parter samt att bygga förtroende och förebygga varumärkesrisker för Peab. Genom att förebygga, kontrollera och hantera risker kan dessa vändas till möjligheter som genererar långsiktiga värden för kunder, Peabs verksamhet och samhället i stort. Ett systematiskt etikarbete med fokus på förebyggande utbildningar och tydliga konsekvenser vid överträdelser lägger grunden för sunda värderingar i företaget och bidrar till ett starkt varumärke.

Peabs Etiska råd säkerställer att incidenter i koncernen, såsom övertramp av lagar, etiska riktlinjer och uppförandekod, behandlas konsekvent, oavsett verksamhet och befattning. Etiska rådets uppdrag är:

  • att hantera frågor av etisk karaktär från verksamheten och medarbetarna.
  • att kommunicera Peabs förhållningssätt i etiska frågor internt och externt.
  • att bereda ärenden och besluta om åtgärder vid överträdelser.

Gemensamt arbete mot korruption

Korruption, genom mutor eller annan ekonomisk brottslighet, är olagligt och leder dessutom till osund konkurrens, ineffektivitet och godtycke. Inom Peab råder nolltolerans mot korruption. Peab är en av parterna i Överenskommelse mot mutor och korruption, ÖMK, från 2015. ÖMK är ett viktigt led i arbetet för att gemensamt motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Överenskommelsen ger branschens aktörer en gemensam spelplan och praktisk vägledning i vanligt förekommande situationer, som till exempel vid representation och sponsring, som gör det enklare att göra rätt.

Kanaler för visselblåsning

Peab strävar efter ett öppet företags- och arbetsklimat. Medarbetarna har en viktig roll i att fånga upp eventuella lagöverträdelser och allvarliga övertramp av Peabs etiska riktlinjer och uppförandekod. I Peab finns flera vägar att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand förespråkas en öppen rapportering men som komplement finns även ett externt webbaserat visselblåsarsystem som garanterar anonymitet för anmälaren.

Händelser under året

Under 2016 har inga fall av konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelser av konkurrenslagstiftningen eller monopolbeteenden som lett till juridiska åtgärder förekommit.

Peab har under 2016 uppdagat två interna händelser av misstänkt ekonomiska oegentligheter. Samtliga ärenden har hanterats av ansvarig chef med stöd av medlemmar av Etiska rådet. De två fallen har renderat i arbetsrättsliga åtgärder och ett av fallen ledde till en polisanmälan.

Antal medarbetare som utbildats i etik och antikorruption

Antal medarbetare uppdelat på kön

Antal medarbetare uppdelat på personalkategori

I statistiken för etikutbildning ingår antal medarbetare som genomfört Etikrundan, Introduktionsutbildning samt Att leda Peab.

Peab är en av parterna i Överenskommelse mot mutor och korruption, ÖMK, från 2015. Överenskommelsen ger branschens aktörer en gemensam spelplan och praktisk vägledning i vanligt förekommande situationer.

1 600

Cirka 1 600 medarbetare utbildades under 2016 i etik och antikorruption inom ramarna för Etikrundan, Introduktionsutbildning och Att leda Peab.

Ett systematiskt arbete med fokus på förebyggande utbildningar och tydliga konsekvenser vid överträdelser lägger grunden för etikarbetet.