Not 25 Kundfordringar

Kundfordringar är nedskrivna med konstaterade och befarade kundförluster om totalt 26 Mkr (28). Konstaterade kundförluster uppgick till 14 Mkr (8) i koncernen, varav 6 Mkr var nedskrivna 2015. Förlusterna har uppstått i samband med konkurs hos några av företagets kunder. I moderbolaget finns inga kundförluster.