Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Upplupna lönekostnader 39 28
Upplupna sociala avgifter 19 16
Upplupna omkostnader 5 4
Summa 63 48