Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Upplupna lönekostnader  39 28
Upplupna sociala avgifter  19 16
Upplupna omkostnader  5 4
Summa 63 48