Rapport över förändringar i eget kapital – Koncernen

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Mkr Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-reserv Verkligt värde- reserv Säkrings-reserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2015-01-01 1 584 2 576 -90 -184 -175 4 286 7 997 0 7 997
Årets totalresultat
Årets resultat 798 798 798
Årets övrigt totalresultat -167 90 22 -55 -55
Årets totalresultat -167 90 22 798 743 0 743
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Lämnade utdelningar -664 -664 -664
Utgående eget kapital 2015-12-31 1 584 2 576 -257 -94 -153 4 420 8 076 0 8 076
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 584 2 576 -257 -94 -153 4 420 8 076 0 8 076
Årets totalresultat
Årets resultat 1 727 1 727 1 727
Årets övrigt totalresultat 178 153 20 351 351
Årets totalresultat 178 153 20 1 727 2 078 0 2 078
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Lämnade utdelningar -767 -767 -767
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare -7 -7 -7
Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare -774 -774 -774
Utgående eget kapital 2016-12-31 1 584 2 576 -79 59 -133 5 373 9 380 0 9 380