Not 40 Närstående

Koncernen står under ett betydande inflytande från Mats Paulsson, Fredrik Paulsson och Anita Paulsson tillsammans med familjer, barn och bolag. Vid en sammanslagning av deras totala antal röster uppgår deras innehav totalt till cirka 58 procent av rösterna i Peab AB den 31 december 2016.

Skistar

Skistarkoncernen står under betydande inflytande från Mats Paulsson tillsammans med familjer, barn och bolag genom deras ägande i företaget. Mats Paulsson har varit styrelseledamot i Skistar fram till och med december 2015.

Kranpunkten

Kranpunkten står under betydande inflytande från Fredrik Paulsson med familj och bolag genom deras ägande i företaget. Fredrik Paulsson är också verkställande direktör i Kranpunkten.

Ocay

Fredrik Paulsson har varit delägare i Ocay fram till augusti 2012 då han avyttrade majoriteten av sin andel i företaget. Fredrik Paulsson har varit styrelseledamot i Scandinavian Office Group fram till och med december 2015, vilket är moderbolag till Ocay. Transaktioner är därmed medtagna fram till och med december 2015.

AB Axel Granlund/Volito

Karl-Axel Granlund är styrelseledamot i Peab och har tillsammans med familjer, barn och bolag bestämmande inflytande i AB Axel Granlund/Volito.

Samarbetsarrangemang

Utöver de närståenderelationer som anges ovan har koncernen en närståenderelation med sina samarbetsarrangemang, se not 17 och 18.

Dotterföretag

Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen ovan har moderbolaget en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 41.

Sammanställning över närståendetransaktioner

Koncernen, Mkr 2016 2015
Transaktioner med samarbetsarrangemang
Försäljning till samarbetsarrangemang 1 081 1 065
Inköp från samarbetsarrangemang 118 121
Ränteintäkter från samarbetsarrangemang 86 63
Räntekostnader till samarbetsarrangemang 12 80
Fordran på samarbetsarrangemang 1 986 2 203
Skuld till samarbetsarrangemang 1) 53 58
Utdelning från samarbetsarrangemang 180 621
Kapitaltillskott till samarbetsarrangemang 19 28
Borgensförbindelser till förmån för samarbetsarrangemang 2 267 2 188
Transaktioner med Skistar
Försäljning till Skistar 7 27
Inköp från Skistar 1 1
Fordran på Skistar 0 3
Transaktioner med Kranpunkten
Försäljning till Kranpunkten 36 29
Inköp från Kranpunkten 48 53
Fordran på Kranpunkten 7 5
Skuld till Kranpunkten 6 5
Transaktioner med Ocay 2)
Försäljning till Ocay 10
Inköp från Ocay 30
Fordran på Ocay 2
Skuld till Ocay 2
Transaktioner med AB Axel Granlund/Volito
Försäljning till AB Axel Granlund/Volito 28 4
Försäljning av 50 procent av aktierna i Peab FU Linné AB 3) 389
Inköp från AB Axel Granlund/Volito 1 1
Fordran på AB Axel Granlund/Volito 8 1
Utdelning till AB Axel Granlund/Volito 50 44

1) I not 35, avsnitt Kvittningsavtal beskrivs kvittningsrätt avseende preferensaktier i joint venture och räntebärande långfristig skuld, vilken ej har inkluderats i Skuld till samarbetsarrangemang.2) Peab har fortsatt transaktioner med Ocay men i ovanstående belopp ingår endast transaktioner under den tid de varit närstående till Peab.3) På årsstämman den 10 maj 2016 godkändes styrelsens förslag att överlåta 50 procent av aktierna i det av Peab helägda dotterbolaget Peab FU Linné till Volito Fastigheter. För ytterligare information se här i Förvaltningsberättelsen.

Sammanställning över närståendetransaktioner

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Transaktioner med dotterföretag
Försäljning till dotterföretag 241 267
Inköp från dotterföretag 48 46
Räntekostnader till dotterföretag 142 151
Fordran på dotterföretag 2 444 1 263
Skuld till dotterföretag 7 339 7 456
Kapitaltillskott till dotterföretag 35 82
Utdelning från dotterföretag 200
Transaktioner med Ocay 1)
Inköp från Ocay 2
Transaktioner med AB Axel Granlund/Volito
Utdelning till AB Axel Granlund/Volito 50 44

1) Peab har fortsatt transaktioner med Ocay men i ovanstående belopp ingår endast transaktioner under den tid de varit närstående till Peab.

Ledande befattningshavare

Vad gäller styrelsens, VDs och övriga ledande befattningshavares löner och andra ersättningar, kostnader som avser pensioner och liknande förmåner samt avtal avseende avgångsvederlag, se not 9.

Transaktionsvillkor

Transaktioner med närstående bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor.