Långsiktigt ansvarstagande som samhällsbyggare

Peabs samhällsengagemang inriktas på initiativ för ungas utbildning, lokala samhällsbyggarprojekt, mentorskap och hållbar sponsring. Med utgångspunkt i vår kärnverksamhet finns goda förutsättningar att bidra till lokalsamhällena där vi är verksamma.

Ungas utbildning en investering i framtida tillväxt

Att investera i ungdomar är på samma gång att investera i framtida tillväxt. Peabs engagemang för ungas utbildning och ett behov av framtida kompetens har varit grunden för vår fristående gymnasieskola, Peabskolan. Skolans bärande idé är att skapa en högkvalitativ och modern gymnasial byggutbildning, där lika stort fokus finns på att eleven ska bli en trygg, medveten samhällsmedborgare som en skicklig och anställningsbar yrkesarbetare. Det uttrycks också i skolans målsättning Bästa skolan – Bästa resan. Peabskolan ska vara en trygg plats och erbjuda en god studie- och arbetsmiljö för alla som vistas där. Därför bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete i skolvardagen med ett gemensamt arbete för att motverka och förebygga alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Årligen går cirka 430 elever det gymnasiala bygg- och anläggningsprogrammet vid de sammanlagt fem Peabskolorna – i Ängelholm, Malmö, Göteborg, Solna och Upplands Väsby. Exempel på initiativ vid Peabskolorna under 2016:

 • Språkintroduktion för 100 nyanlända unga vid Peabskolan i Göteborg
 • I arbetet för ökad mångfald och tolerans gjorde Peabskolans elever i Ängelholm en studieresa till förintelselägret Auschwitz
 • Arbetet med att rusta byggnaderna på ön Utøya fortgick. Vi ser det som ett tydligt ställningstagande för yttrandefrihet och demokrati där vi också kan göra nytta genom att eleverna får praktisera sina yrkeskunskaper genom att bygga för Utøyas framtid

Bland Peabskolans planer framöver ingår en breddning av verksamheten vid sidan av bygg- och anläggningsprogrammet med fler satsningar på vuxenutbildning och utbildningsinsatser för ökad integration.

Under 2016 var Peab en av huvudsponsorerna till Yrkes-EM/EuroSkills som hölls på Svenska mässan i Göteborg. Under tre dagar tävlade cirka 500 unga yrkesverksamma från 28 länder i olika yrken. Över 65 000 personer besökte Yrkes-EM och medarbetare i Peab som tidigare varit elever på Peabskolan fanns på plats för att inspirera nästa generation.

Praktik och examensarbete – ett första steg in i arbetslivet

För att bidra till ett effektivare tillvaratagande av nyanländas kunskaper och erfarenheter har Peab signerat en avsiktsförklaring med den svenska Arbetsförmedlingen. Ambitionen är att under perioden 2016-2018 erbjuda 100 nyanlända praktikplats. Den så kallade 100-klubben syftar till en långsiktig och strategisk samverkan kring nyanländas etablering i Sverige. Vid 2016 års utgång hade 31 personer fått möjlighet till anställning eller praktik i Peab genom 100-klubben.

Peab tar även emot praktikanter från branschrelaterade utbildningar och praktiserande yrkesarbetare, och varje år gör ett antal studenter på högskole- och universitetsnivå sitt avslutande examensarbete i Peab.

Hållbarhetsaspekter

 • Ungas utbildning
 • Lokala samhällsbyggarprojekt
 • Mentorskap
 • Hållbar sponsring

Årligen går cirka 430 elever det gymnasiala bygg- och anläggningsprogrammet vid de sammanlagt fem Peabskolorna – i Ängelholm, Malmö, Göteborg, Solna och Upplands Väsby.

Peabskolan utbildar nyanlända ungdomar

Redan under våren 2016 inleddes förberedelserna vid Peabskolan i Göteborg för att kunna öppna dörrarna till språkintroduktion för 100 nyanlända unga mot slutet av sommaren. Målet med språkintroduktionen är att bereda eleverna för studier på ett nationellt svenskt gymnasieprogram tillsammans med att ge dem kunskaper om det svenska samhället för att underlätta integrationen. En förutsättning, för att genomgående kunna hålla högsta kvalitet på utbildningen, är att ha rätt kompetens på plats i form av erfarna, legitimerade pedagoger tillsammans med tolkar och andra viktiga stödfunktioner.

En sammanfattning av intrycken från den första terminen är elever med mycket hög studiemotivation och en stark vilja att lyckas i Sverige. Framtidsdrömmarna är många och varierande, där inte minst intresset för att fortsätta inom byggbranschen finns hos mer än hälften av eleverna.

Lokala samhällsbyggarprojekt viktiga i människors vardag

Peab är en stor arbetsgivare med stark lokal förankring. Det Peab bygger och anlägger påverkar arbetsmarknad och människors vardag på både stora och små orter, vilket ger oss ansvar för och möjlighet till att bidra till lokalsamhällets utveckling. Norska Utøya är ett talande exempel på hur Peab vill ta sitt samhällsansvar: genom att bygga ett långsiktigt partnerskap som både Peabskolan och Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) lär sig av och där båda parter är vinnare.

Med ambitionen att ytterligare stärka vår position ska Peab i samverkan med Peabskolan och en extern aktör årligen genomföra minst ett lokalt samhällsbyggarprojekt. Under hösten 2017 kommer Peab, Peabskolan och stiftelsen Mentor tillsammans genomföra ett projekt som handlar om att renovera delar av en högstadieskola i Malmö. Målet är att Peabskolans elever ska handleda yngre högstadieungdomar i arbetet med att rusta upp deras egen skola. Två gånger tidigare har liknande projekt genomförts med mycket positiva resultat för både individer och lokalsamhälle.

Mentorskap som lyfter vikten av goda förebilder

Peabs tioåriga samarbete med stiftelsen Mentor – en ideell organisation som arbetar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år – har bidragit till vår övertygelse om vikten för unga människor att ha goda förebilder. Under 2016 har 26 av Peabs medarbetare varit mentorer i någon form. Utöver det individuella mentorskapet, omfattar samarbetet vägledning i yrkeslivet för högstadieelever genom konceptet Jobbmentor samt seminarier kring föräldraskap för våra medarbetare.

Ytterligare en form av mentorskap är det engagemang som så många av Peabs yrkesarbetare lägger på att handleda unga som ska hitta sin väg in i branschen. Peabskolan har etablerat en handledarutbildning (godkänd av Skolverket) som syftar till att stärka dessa handledares kompetens inom bland annat Peabs kärnvärden, arbetsmiljö för minderåriga, ungdomspsykologi, lärande, motivation, konflikthantering och värdegrundsarbete. Totalt finns nu cirka 1 000 utbildade handledare bland Peabs medarbetare.

”Känslan när man ser alla engagerade och flitiga elever på språkintroduktionen, som är så fulla av framtidstro, är att vi faktiskt kan prata om samhälls­byggande på riktigt.”

Christer Borkenhagen,
rektor vid Peabskolan i Göteborg

Peabs tioåriga samarbete med stiftelsen Mentor har bidragit till vår övertygelse om vikten för unga människor att ha goda förebilder.

Hållbar sponsring där Peabs hjärta klappar för ungdomar

Peab har under många år haft ett stort sponsringsengagemang, ofta med lokal förankring. Under året har policyn för Peabs sponsring reviderats för att tydliggöra engagemanget för ungdomar, innovation och mångfald. Grundläggande för all sponsring är att den ska stödja vår vision, vår affärsplan och de mål vi beslutat för hållbarhet. Allt vi sponsrar ska också ha en tydlig koppling till en eller flera av huvudområdena:

 • Ungas fritid; bidra till en meningsfull fritid för unga i bred mening
 • Ungas utbildning; bidra till att de unga möter skickliga och engagerade lärare, mentorer och handledare på sin väg in i vuxen- och yrkeslivet
 • Innovation och ungt entreprenörskap; bidra till att ungdomar från alla delar av samhället får möjlighet att utveckla sin förmåga till nytänkande och innovation
 • Morgondagens mångfaldssamhälle; ambitionen är att vara med och forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra aktörer i samhället

Peabs sponsringsengagemang sker med lokal utgångspunkt med den gemensamma nämnaren att samtliga sponsrade verksamheter ska generera någon form av motprestation tillbaka till samhället. Organisationen är formad runt ett koncernövergripande sponsringsråd, som träffas en gång i månaden för att ta ställning till sponsringsförfrågningar och den sökandes motprestation. Under 2016 ökade vår sponsring av ungdomsidrott med 100 procent och vår sponsring av sociala samhällsbyggarprojekt med 130 procent. Vi har satt minst lika offensiva mål för 2017. Vi vill se traditionell sponsring ge plats för modern, engagemangsbaserad sponsring som gör konkret samhällsnytta. Vi engagerar oss i verksamheter som ger engagemang tillbaka.

En röst i samhällsdebatten

Att bidra i samhällsdebatten är ett ansvar vi tar som samhällsbyggare. De primära frågorna för vårt engagemang riktar sig till ungdomar, branschens utmaning med kompetensförsörjning, samt en ökad mångfald och jämställdhet i branschen, vilka alla är viktiga områden för att säkerställa en långsiktigt och effektiv byggsektor som kan tillgodose de behov som marknaden har. Ett annat viktigt område som kan bidra till detta är tillgång till utländska byggföretag och utländska byggarbetare. När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade regeringens nya regler för utstationerade arbetstagare för media i februari 2017 skedde det på ett av Peabs bostadsbyggen i Ulriksdal i Solna. Peabs VD och koncernchef Jesper Göransson, som deltog vid mötet, välkomnade både utländska byggföretag och utländska byggarbetare till Sverige men påtalade samtidigt vikten av att klara och tydliga spelregler skall gälla för alla som verkar på den svenska byggmarknaden. Detta ger förutsättningar för en sund bransch där det råder ordning och reda.

Under 2016 ökade vår sponsring av ungdomsidrott med 100 procent och vår sponsring av sociala samhällsbyggarprojekt med 130 procent.