Vår syn på en hållbar verksamhet

Som samhällsbyggare och stor arbetsgivare påverkar Peabs verksamhet samhället och människorna som lever och arbetar där, på både kort och lång sikt. Vi lägger därför stor vikt vid att det vi planerar och genomför ska vara hållbart. En god förståelse för våra intressenters krav och behov bidrar till ökade möjligheter att göra rätt prioriteringar i vårt hållbarhetsarbete.

Peabs vision är att vara Nordens Samhällsbyggare. Vår dagliga verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen genom att vi planerar, bygger och anlägger allt ifrån bostäder, kontor och skolor till sjukhus, vägar och broar. Genom att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden för våra intressenter skapas. Rollen som stor arbetsgivare med lokal förankring ger oss en god förståelse för behoven i lokalsamhället. Vår ambition är att omsätta denna kunskap i ett aktivt samhällsengagemang med fokus på att ge ungdomar en bra framtid.

En transparent dialog med intressenterna

Peabs verksamhet påverkar och påverkas av en mängd olika intressenter. En transparent dialog med intressenterna är ett viktigt verktyg för att skapa förståelse för vilka frågor som är i fokus för respektive intressentgrupp. En god förståelse för de utmaningar och möjligheter som våra intressenter står inför är en förutsättning för att agera i en riktning som tillför värde för våra intressenter och därigenom också för Peab.

En majoritet av Peabs intressentrelationer sker via väletablerade kanaler, löpande i den dagliga verksamheten och vid återkommande tillfällen under året. Sedan ett antal år genomför vi hållbarhetsfokuserade intressentdialoger. Det samlade resultatet av dialogerna anger riktningen för det kontinuerliga hållbarhetsarbete där integreringen av hållbarhetsfrågorna i verksamheten är en del av koncernstrategin. Resultatet ligger även till grund för innehållet i Peabs hållbarhetsredovisning.

Peabs definition av hållbart samhällsbyggande

Allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Intressent Förväntningar på Peab inom följande områden Exempel på dialogtillfällen
Aktieägare Långsiktig ekonomisk värdeutveckling som skapar årlig utdelning, riskhantering, ansvar längs värdekedjan för miljöpåverkan, arbetsförhållanden, affärsetik och uppförandekod. Årsstämma, analytikerträffar, enkäter från etik- och miljöfonder, års- och hållbarhetsredovisning, delårsrapporter.
Medarbetare Ansvarsfullt företagande, arbetsmiljö och säkerhet, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet och mångfald, arbets- och anställningsvillkor, praktikplatser och ungas arbetslivserfarenhet, attraktiv arbetsgivare, affärsetik. Medarbetarundersökning, arbetsplatsmöten, internutbildningar, incidentuppföljning, chefsmöten, mål- och utvecklingssamtal, facklig samverkan.
Kunder Ansvarsfullt företagande, uppförandekod, affärsetik, ekonomi, kompetens, resurskapacitet, tillgänglighet, arbetsförhållanden, certifieringar, ansvar längs värdekedjan. Personliga möten, dagliga kontakter, nätverk, samarbetsprojekt, kundträffar, mässor, kundenkäter, frågeformulär från kunder, upphandlingar.
Lokalsamhället Lokal samhällsutveckling, naturvårdsfrågor, arbetstillfällen, praktikplatser, integration, utsläpp till luft och vatten, buller, avfallshantering, miljö- och hälsofarliga ämnen, sponsring. Studiebesök, samverkansprojekt, informationsträffar, nätverk, kontakter länsstyrelser/kommuner, miljöredovisningar, visionsarbeten, mentorskap.
Leverantörer Ansvarsfullt företagande, ansvar längs värdekedjan, uppförandekod, affärsetik, ekonomi. Upphandlingar, leverantörsutvärderingar, personliga möten, dagliga kontakter, leverantörsträffar och samarbetsprojekt.

Hållbarhetsaspekter

Fyra områden som ringar in de mest väsentliga frågorna

För att ringa in de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Peabs verksamhet görs en sammanvägning av de aspekter som är av störst strategisk vikt för företaget, respektive de med störst relevans för intressenternas beslutsfattande. Inom de fyra fokusområdena; Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang, samlas de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna.

Medarbetarna

– Hälsa och arbetsmiljö
– Kompetensförsörjning
– Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Klimat och miljö

– Klimatpåverkan
– Resurseffektivitet
– Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen

Affären

– Kund- och leverantörssamverkan
– Ansvar i leverantörskedjan
– Etik och antikorruption

Samhällsengagemang

– Ungas utbildning
– Lokala samhällsbyggarprojekt
– Mentorskap
– Hållbar sponsring

Styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhet som helhet, både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor, ska vara integrerade i verksamheten. Ansvar och befogenheter har delegerats ut i affärsområdena och till stöd finns spetskompetens på olika nivåer i organisationen. Detta kompletteras med styrande och stödjande dokument.

Uppförandekod, policyer och ledningssystem

I Peab gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Ett antal policyer utgör sedan styrdokument inom hållbarhetsområdet. Uppförandekoden bygger på FN:s Global Compact, som Peab undertecknade 2012, tillsammans med Peabs kärnvärden. Under 2016 har uppförandekoden utvecklats och en uppdaterad version kommer att antas och integreras i verksamheten under 2017.

Uppförandekoden kompletteras av ett antal underliggande policyer och riktlinjer, såsom Peabs etiska riktlinjer. Den övergripande företagspolicyn är en integrerad miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy som uppfyller kraven i kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2008, miljöledningsstandarden ISO 14001:2004 och de krav som finns i Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1. För mer information om styrningen av arbetsmiljö- och miljöarbetet se här respektive här.

Organisation för hållbarhetsarbetet

Peabs koncernledning har det övergripande ansvaret för att hållbarhetsarbetet drivs och utvecklas i verksamheten. Under 2016 har Peabs hållbarhetsråd, under VDs ordförandeskap, ansvarat för att samordna det övergripande hållbarhetsarbetet och skapa förutsättningar för integrering av hållbarhetsarbetet i verksamheten. Hållbarhetsrådet har också berett frågor för vidare förankring i koncernledningen, som i sin tur ansvarar för att fatta de formella besluten. För att driva det löpande arbetet med hållbarhetsfrågorna i verksamheten ansvarar respektive affärsområde med stöd av spetskompetens på olika nivåer i organisationen. Under 2017 görs en översyn av hur det strategiska hållbarhetsarbetet ska bedrivas framgent. Peab har också ett etiskt råd som dels arbetar förebyggande med utbildning inom affärsetik, dels bereder och beslutar i frågor där misstanke om oegentligheter uppkommit. Läs mer om etiska rådet här.

Hållbarhet i sin helhet ska vara integrerat i vår verksamhet. På så sätt skapas mervärden för Peabs intressenter.