2016 i korthet

  • Den operativa nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 46 489 Mkr (44 252). Den starka bostadsmarknaden har haft en positiv påverkan på samtliga affärsområden.
  • Det operativa rörelseresultatet förbättrades till 2 075 Mkr (1 052) och den operativa rörelse­­marginalen förbättrades till 4,5 procent (2,4).
  • Orderingången ökade med 10 procent till 41 445 Mkr (37 812). Samtliga affärsområden har en ökad orderingång, drivet av en stark bostadsmarknad.
  • Orderstocken per den 31 december 2016 uppgick till 33 572 Mkr (26 991) med bra spridning vad gäller produkt och geografi.
  • Stärkt finansiell ställning med ett minskat räntenetto som en effekt av lägre skuldsättning. Ett starkt kassaflöde har bidragit till att nettoskulden minskat till 1 862 Mkr (3 118).
  • Soliditeten uppgick till 29,7 procent (28,8).
  • Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 20,1 procent (9,9).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kronor per aktie (2,60), vilket motsvarar 61 procent (96) av årets resultat.

 

Finansiellt sammandrag

2016 2015 2014 Finansiella mål
Operativ nettoomsättning, Mkr 1) 46 489 44 252 43 820
Nettoomsättning, Mkr 46 337 44 376 43 630
Operativt rörelseresultat, Mkr 1) 2 075 1 052 1 783
Operativ rörelsemarginal, % 1) 4,5 2,4 4,1
Rörelseresultat, Mkr 2 098 1 009 1 752
Rörelsemarginal, % 4,5 2,3 4,0
Resultat före skatt, Mkr 2 050 906 1 230
Resultat per aktie, kr 5,85 2,71 3,48
Utdelning per aktie, kr 2) 3,60 2,60 2,25 > 50%
Räntabilitet på eget kapital,% 20,1 9,9 13,1 > 20%
Soliditet, % 29,7 28,8 28,2 > 25%
Kassaflöde före finansiering, Mkr 2 651 1 787 2 803
Nettoskuld, Mkr 1 862 3 118 3 886
Orderingång, Mkr 41 445 37 812 31 690
Orderstock, Mkr 33 572 26 991 24 922
Antal anställda per 31 december 13 869 13 300 13 213

1) Med operativ nettoomsättning och operativt rörelseresultat menas redovisning enligt successiv vinstavräkning motsvarande segmentsredovisning. Med nettoomsättning och rörelseresultat avses legal redovisning.
2) För 2016, styrelsens förslag till årsstämman.

Finansiella mål

Räntabilitet på eget kapital

Soliditet

Utdelning