Resultaträkning – Moderbolaget

Mkr Not 2016 2015
Nettoomsättning  3  242 267
Administrationskostnader  9,10  -404 -284
Rörelseresultat   -162 -17
Resultat från finansiella poster  12
Resultat från andelar i koncernföretag  0 0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  4 2
Räntekostnader och liknande resultatposter  -142 -151
Resultat efter finansiella poster   -300 -166
Bokslutsdispositioner  13  1 855 220
Resultat före skatt   1 555 54
Skatt  14  -334 9
Årets resultat 1 221 63