Resultaträkning – Moderbolaget

Mkr Not 2016 2015
Nettoomsättning 3 242 267
Administrationskostnader 9,10 -404 -284
Rörelseresultat -162 -17
Resultat från finansiella poster 12
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 4 2
Räntekostnader och liknande resultatposter -142 -151
Resultat efter finansiella poster -300 -166
Bokslutsdispositioner 13 1 855 220
Resultat före skatt 1 555 54
Skatt 14 -334 9
Årets resultat 1 221 63