Affärsområde bygg

Fokus på kvalitet i en stark byggmarknad

Nyckeltal

2016 2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 24 121 23 845 24 474
Rörelseresultat, Mkr 542 -225 552
Rörelsemarginal, % 2,2 -0,9 2,3
Orderingång, Mkr 27 883 25 999 22 735
Orderstock per 31 december, Mkr 24 160 19 529 17 966
Antal anställda per 31 december 6 600 6 320 6 434

 

Med lokal förankring nära kunderna utför affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna kunder. Byggprojekten omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster.

Affärsområde Byggs verksamhet bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden, organiserade i elva regioner i Sverige, två i Norge och två i Finland. Tre specialiserade bostadsproducerande regioner finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten är en rikstäckande organisation med fokus på storstadsområdena. Övriga regioner bedriver alla typer av byggprojekt inom sitt geografiska område.

VERKSAMHETEN 2016

Byggmarknaden 2016 var stark och präglades av en god tillväxt i Sverige. Den svenska marknaden drevs i stor utsträckning av en ökad bostadsproduktion, vilket har märkts i affärsområde Bygg genom ett stort antal pågående bostadsprojekt över hela landet. Övrigt byggande, kommersiella och offentliga lokaler, ökade också. Svensk bostadsproduktion går just nu för högtryck i storstadsregionerna och i nästan varje större stad i Sverige. Trenden ser ut att kunna fortsätta också under 2017.

I centrala Stockholm håller Peab på med ett stort om- och tillbyggnadsprojekt. Det är kvarteret Björnen vid Drottninggatan, Regeringskansliets lokaler, som ska byggas om och byggas till. Det är Statens Fastighetsverks hittills största byggprojekt på totalt 44 000 kvm BTA med cirka 1 000 arbetsplatser. På Kungliga Djurgården i Stockholm påbörjades under året en varsam om- och tillbyggnad av den anrika konsthallen Liljevalchs som skall stå klart 2018. Arkitekten är Gert Wingårdh. Samtidigt sker den omvälvande stadsflytten i Kiruna. Peab har fått förtroendet att uppföra det nya Stadshuset, Kristallen, på uppdrag av byggherren LKAB. Stadshuset skall stå klart 2018 och är på totalt 14 400 kvm.

Marknaden i Norge var mer splittrad. Städerna med exponering mot oljeindustrin gick svagt på grund av sjunkande oljepriser. Det kompenserades av växande infrastrukturprojekt över landet och ökad produktionstakt i Oslo och Nordnorge, framförallt vad gäller byggande av bostäder. I Osloregionen har Peabs byggverksamhet varit fördelad på olika typer av byggprojekt medan Peab i Tromsö har haft ett flertal bostadsprojekt pågående under året. Åt norska Statsbygg utför Peab byggnationen av nya lokaler för medicinsk forskning vid universitetet i Tromsö.

Finland hade en fortsatt svag utveckling. Det finns dock ett eftersatt behov och från låga nivåer sågs en ökning av byggandet under 2016. För Peabs finska verksamhet har ett flertal bostadprojekt pågått i de större städerna utanför Helsingfors under året. I huvudstadsregionen är det framför allt byggnation av övrig husbyggnad tillsammans med renoveringsarbeten som präglat året.

Samhälleliga nyckelfunktioner

I samtliga länder som Peab verkar i finns en tydlig urbaniseringstrend. Det ökar trycket på kommuner och landsting att säkerställa att det finns skolor, äldreboenden, vårdplatser och handelsområden som går i takt med bostadsbyggandet. Peabs kunder står inför valet att bygga om eller att bygga nytt. Nya och skarpare miljö- och energikrav gör att det långsiktigt kan bli dyrare att renovera och bygga om, vilket driver upp takten i byggsektorn ytterligare.

Större beställningar under året vad gäller offentliga fastigheter inkluderade om- och tillbyggnad av Nälstaskolan i Vällingby (kontraktssumma 229 Mkr), byggnation av en ny sporthall och grundskola i centrala Malmö (kontraktssumma 293 Mkr), utbyggnad av Hyvinge sjukhus norr om Helsingfors i Finland (kontraktssumma 31 MEUR) samt om- och tillbyggnad av Morö backe skola i Skellefteå (kontraktssumma 223 Mkr).

Rikstäckande byggentreprenader

I en bransch som upplever en av sina starkaste uppgångar på mycket länge är det av yttersta vikt att fortsatt vara nära sina kunder oavsett läge och storlek. Peabs byggportföljstrategi har med åren förfinats vilket gör att uppgången i marknaden kan balanseras med ett tydligt fokus på kvalitet i alla led samt ett gott affärsmannaskap.

Att kunna erbjuda lokala hantverkare efter att projekten tagits i bruk är en styrka som gör Peab till en trygg leverantör framförallt för stora kunder. Peab Byggservice blev i mars 2016 ensam leverantör av enklare byggentreprenader till Postnords cirka 2 000 utlämningsställen, brevbärarkontor och terminaler i Sverige. Därtill blev Peab Byggservice i oktober 2016 ensam rikstäckande leverantör av byggentreprenader till Swedbanks om- och tillbyggnadsprojekt över hela landet. Sammantaget gör Peab Byggservice varje år över 50 000 stora och små uppdrag hos offentliga beställare och privatpersoner.

Inköpsstyrning och digitalisering

Under 2016 har arbetet med att bygga framtidens inköpsorganisation intensifierats. Med ökad styrning och specialisering kommer Peab kunna ställa högre krav på högkvalitativa produkter som skyddar miljö, hantverkare och slutanvändare. Ökad styrning och tvärfunktionella samarbeten redan från anbudsstadiet maximerar skalfördelarna samt minimerar onödigt spill i produktionsfasen. Digitaliseringen skapar också ständigt nya möjligheter för kunskapsöverföring inom samtliga verksamheter.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättning för 2016 uppgick till 24 121 Mkr (23 845). Exkluderat nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia uppgick omsättningen för jämförelseåret till 24 645 Mkr.

Rörelseresultatet för året uppgick till 542 Mkr (-225) och rörelsemarginalen till 2,2 procent (-0,9). Exkluderat nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia uppgick rörelseresultatet till 575 Mkr och rörelsemarginalen till 2,3 procent i jämförelseåret.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under året ökade med sju procent jämfört med föregående år och uppgick till 27 883 Mkr (25 999). Orderingången är diversifierad vad gäller produkt och geografi, även om en stor andel utgörs av bostadsprojekt. Orderstocken per den 31 december 2016 uppgick till 24 160 Mkr (19 529).

Projektstorlek i orderstock, 31 dec 2016

Rörelseresultat och marginal

Nettoomsättning

Per produktkod, 2016

Per verksamhetstyp, 2016

Per kundtyp, 2016

Per geografisk marknad, 2016