Peabaktien

Peabs B-aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. Vid utgången av 2016 uppgick Peabs börsvärde till 21,4 miljarder kronor (19,2).

HANDEL MED PEABS AKTIE

Stängningskursen för Peabs B-aktie årets sista dag den 31 december 2016 var 72,30 kr (64,85), vilket innebär en ökning med 11 procent under året. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, steg under året med 6 procent (7). Under 2016 har Peabs B-aktie som högst noterats i 77,30 kr (74,70) och som lägst i 54,60 kr (55,00). Under 2016 omsattes totalt cirka 106 miljoner aktier (136) och det motsvarar cirka 421 000 aktier per börsdag (540 000) och en omsättningshastighet med 40,7 procent.

TOTALAVKASTNING

Peabaktiens totalavkastning under 2016 uppgick till 16,0 procent, att jämföras med SIX Return Index på 9,6 procent. Under femårsperioden 1 januari 2012 till 31 december 2016 har totalavkastningen på Peabs B-aktie uppgått till 160,3 procent, att jämföras med SIX Return Index på 108,9 procent för samma period.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Det totala antalet Peabaktier uppgick vid ingången av 2016 till totalt 296 049 730 aktier fördelat på 34 319 957 A-aktier med ett röstetal på 10 och 261 729 773 B-aktier med ett röstetal på 1. Aktiekapitalet uppgick till 1 583,9 Mkr (1 583,9).

Vid 2016 års utgång uppgick antalet A-aktier till 34 319 957 motsvarande 11,6 procent (11,6) av kapitalet och 56,7 procent (56,7) av rösterna. Antalet B-aktier uppgick till 261 729 773, vilket motsvarar 88,4 procent (88,4) av kapitalet och 43,3 procent (43,3) av rösterna. För mer information om aktiekapitalets utveckling över tid, se www.peab.se.

INNEHAV AV EGNA AKTIER

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2016 till 1 086 984 B-aktier, motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier. Under 2016 har Peab inte gjort några återköp eller avyttringar av egna aktier.

UTDELNING

För 2016 föreslås en utdelning med 3,60 kronor per aktie (2,60). Exkluderat de 1 086 984 aktier som innehas av Peab AB den 31 december 2016 och som ej berättigar till utdelning, innebär den föreslagna utdelningen ett totalt utdelningsbelopp om 1 062 Mkr (767). Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat efter skatt uppgår föreslagen utdelning till 61 procent (96).

Direktavkastningen beräknat på föreslagen utdelning och till slutkurs den 31 december 2016 uppgår till 5,0 procent (4,0).

Kursutveckling

1 januari – 31 december 2016

Totalavkastning

31 december 2011 – 31 december 2016

Ägarförteckning 2016-12-31

A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Mats Paulsson med bolag 13 754 910 35 255 750 49 010 660 16,6 28,6
Karl-Axel Granlund med familj bolag 1 500 000 17 902 000 19 402 000 6,6 5,4
Anita Paulsson med familj och bolag 8 280 811 5 013 905 13 294 716 4,5 14,5
Fredrik Paulsson med familj och bolag 8 280 810 5 002 154 13 282 964 4,5 14,5
Carnegie fonder 13 060 062 13 060 062 4,4 2,2
Peabs Vinstandelsstiftelse 8 928 432 8 928 432 3,0 1,5
Familjen Kamprads stiftelse 8 600 000 8 600 000 2,9 1,4
CBNY-Norges Bank 6 758 255 6 758 255 2,3 1,1
Handelsbanken fonder 6 699 574 6 699 574 2,3 1,1
SIX SIS AG, W8IMY 823 500 4 096 268 4 919 768 1,7 2,0
CBNY-DFA-INT SML CAP V 3 768 937 3 768 937 1,3 0,6
Danica Pension 3 439 809 3 439 809 1,2 0,6
Clients Account-DCS 3 100 281 3 100 281 1,0 0,5
Övriga aktieägare 1 679 926 139 017 362 140 697 288 47,3 25,8
Totalt utestående aktier 34 319 957 260 642 789 294 962 746
Peab AB 1 086 984 1 086 984 0,4 0,2
Totalt registrerade aktier 34 319 957 261 729 773 296 049 730 100,0 100,0

Nyckeltal per aktie

2016 2015
Resultat, kr 5,85 2,71
Eget kapital, kr 31,80 27,38
Kassaflöde före finansiering, kr 8,99 6,06
Börskurs vid årets slut, kr 72,30 64,85
Börskurs/eget kapital, % 227,4 236,9
Utdelning, kr 1) 3,60 2,60
Direktavkastning, % 2) 5,0 4,0
P/E-tal 2) 12 24

1) För 2016, styrelsens förslag till årsstämman.
2) Baserat på slutkurs vid årets slut.

Fördelning av aktieinnehav 1)

Antal aktier Antal aktieägare Andel av kapitalet, procent Andel av rösterna, procent
1– 500 20 653 1,3 0,6
501– 1 000 5 910 1,7 0,8
1 001– 5 000 7 685 6,3 3,1
5 001– 10 000 1 420 3,5 1,7
10 001– 15 000 512 2,1 1,1
15 001– 20 000 272 1,6 0,8
20 001– 706 83,5 91,9
37 158 100,0 100,0

1) Per 2016-12-31

Aktier och röster per aktieslag 1)

Aktieslag Antal Röstetal Andel av kapitalet, % Andel av rösterna, %
A 34 319 957 10 11,6 56,7
B 261 729 773 1 88,4 43,3
Totalt 296 049 730 100,0 100,0

Andel av kapitalet 1)

Andel av rösterna 1)

1) Per 2016-12-31

Utdelning och direktavkastning

Nyckeltal

Resultat och utdelning per aktie 1)

1) För 2016, styrelsens förslag till årsstämman.

Eget kapital per aktie