Not 17 Andelar i joint ventures

Upplysning om väsentliga joint ventures i koncernen

Fastighets AB Centur ägs till 50 procent. Bolaget ska äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter och bostäder.

Fastighets AB ML4 ägs till 50 procent. Bolaget ska utveckla, äga och förvalta forskningsanläggningen Max IV i Lund. Anläggningen hyrs ut till Lunds Universitet och färdigställdes 2015.

Visio Utveckling AB ägdes till 50 procent under år 2016. Bolaget ansvarar för exploateringen av Arenastaden och har som verksamhet att äga och förvalta bolag med ansvar för utveckling, inklusive detaljplane- och exploateringsfrågor, genomförande, byggande och försäljning av mark. Bolaget förvärvades i december 2015 och ingick före förvärvet i joint ventureföretaget Visio Property Ltd. Under 2016 har justering skett av den preliminärt redovisade köpeskillingen. I januari 2017 såldes andelarna i Visio Utveckling AB till Fabege.

Tornet Bostadsproduktion AB ägs till 31 procent. Bolaget förvärvades i juni 2015 och ingick före förvärvet i joint ventureföretaget TCL S.à.r.l. Bolaget ska äga, förvalta och utveckla bostäder.

Point Hyllie Holding AB ägs till 50 procent. Bolaget ska utveckla Hyllies högsta hus, den 110 meter höga kontorsfastigheten The Point. Bolaget ska även äga och förvalta hotellfastigheten Värdshuset 5 vid Hyllie Stationstorg. Bolaget bildades genom att Peab sålde 50 procent av aktierna i dotterbolaget till Volito Fastigheter AB den 1 juni 2016. Internvinster samt koncernmässiga värden motsvarande kvarstående ägarandel omklassificerades och redovisas som andelar i joint venture.

För joint ventures som är förvärvade under räkenskapsåret redovisas i nedanstående tabell resultaträkning för hela kalenderåret justerat till Peabkoncernens redovisningsprinciper. Koncernens andel av summa totalresultat avser endast resultat under koncernens innehavstid.

Väsentliga joint ventures 2016-12-31 Väsentliga joint ventures 2015-12-31
Koncernen, Mkr Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Visio Utveckling AB Tornet Bostadsproduktion AB Point Hyllie Holding AB Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Visio Utveckling AB Tornet Bostadsproduktion AB
Nettoomsättning 245 51 50 93 26 274 42 41 71
Rörelseresultat 1) 199 9 24 55 7 359 15 57 40
Ränteintäkter och liknade resultatposter 4 0 0 0 4 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -68 -25 -45 -47 -11 -87 -21 -25 -36
Skatt -25 4 0 -2 1 -24 1 -10 -1
Årets resultat 110 -12 -21 6 -3 252 -5 22 3
Övrigt totalresultat 1 -2
Årets totalresultat 111 -12 -21 6 -3 250 -5 22 3
Avgår innehav utan bestämmande inflytande -2 -1
Summa totalresultat efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande 111 -12 -23 6 -3 250 -5 21 3
1) Avskrivningar uppgår till 40 4 14 14 27 5 11
Anläggningstillgångar 5 1
Kortfristiga placeringar och likvida medel 166 57 7 51 17 64 84 48 31
Projekt- och exploateringsfastigheter 4 132 1 870 313 1 908 675 3 908 1 862 980 1 685
Övriga omsättningstillgångar 97 3 144 7 11 558 8 115 10
Summa tillgångar 4 395 1 935 464 1 966 704 4 530 1 954 1 143 1 726
Långfristiga finansiella skulder 3 758 1 853 276 1 707 715 3 972 1 895 863 1 483
Övriga långfristiga skulder 75 17 43 17
Kortfristiga finansiella skulder 23 6 61
Övriga kortfristiga skulder 57 36 11 27 11 123 24 29 18
Summa skulder 3 890 1 912 310 1 734 726 4 138 1 919 970 1 501
Nettotillgångar 505 23 154 232 -22 392 35 173 225
Avgår innehav utan bestämmande inflytande -55 -52
Nettotillgångar efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande 505 23 99 232 -22 392 35 121 225
Koncernens andel av nettotillgångar vid årets ingång 196 17 61 70 71 0 0 0
Andel av summa totalresultat 56 -6 -9 2 1 125 -3 0
Förvärv -16 61 70
Tillskott / nyemission 13 5 20
Omklassificering vid delavyttring av aktier i dotterbolag -17
Koncernens andel av nettotillgångar vid årets utgång 252 11 49 72 -11 196 17 61 70
Koncernens andel av orealiserad internvinst vid årets ingång -15 -51 -1 -20 -4 -41 0 0
Omklassificering av internvinst vid delavyttring av aktier i dotterbolag -99
Eliminering av orealiserad vinst -15 -3 0 0 -11 -10 -1 -20
Koncernens andel av orealiserad internvinst vid årets utgång -30 -54 -1 -20 -99 -15 -51 -1 -20
Redovisat värde vid årets utgång 222 -43 48 52 -110 181 -34 60 50
Totalresultatet fördelas på följande rader i resultaträkningen:
Kostnader för produktion 40 -9 -9 2 1 115 -13 -1 -20
Övrigt totalresultat 1 -1
Summa 41 -9 -9 2 1 114 -13 -1 -20
Redovisat värde fördelas på följande rader i balansräkningen:
Andelar i joint ventures 222 48 52 181 60 50
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1) -43 -110 -34
Summa 222 -43 48 52 -110 181 -34 60 50

1) Avser joint venture där nettot av eget kapital och internvinsteliminering är negativt.

Upplysning om övriga joint ventures värde i koncernen

Koncernen, Mkr 2016 2015
Andel av totalresultat för övriga joint ventures 59 -5
Totalresultatet fördelas på följande rader i resultaträkningen:
Kostnader för produktion 53 6
Övriga rörelseintäkter 7 6
Övriga rörelsekostnader -9
Finansiella kostnader -1 -8
Summa 59 -5
Redovisat värde av övriga joint ventures 339 447
Redovisat värde fördelas på följande rader i balansräkningen:
Andelar i joint ventures 393 496
Övriga avsättningar 1) -43 -46
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2) -11 -3
Summa 339 447

1) Avser joint venture med negativt eget kapital.
2) Avser joint venture där nettot av av eget kapital och internvinsteliminering är negativt.

Företag, Säte, Organisationsnummer Andel procent 2016 Andel procent 2015
Acturum Development AB, Stockholm, 556910-5488 50 50
Ale Exploatering AB, Göteborg, 556426-2730 50
Blåsut Åstorp AB, Stockholm, 556627-4386 50 50
Bondistranda Utvikling AS, Lysaker, 992 512 741 50 50
Brekkeveien 5 Bolig AS, Lysaker, 991 935 177 50 50
Byggutveckling Svenska AB, Linköping, 556627-2117 50 50
Express Betong AB, Halmstad, 556317-1452 50
Fastighets AB Centur, Stockholm, 556813-6369 50 50
Fastighets AB ML4, Malmö, 556786-2155 50 50
Fastighets AB Tornet, Göteborg, 559008-2912 50 50
Fjällvärme i Sälen AB, Malung-Sälen, 556536-1895 50 50
Flöjfjellet Eiendom AS, Tromsö, 915 467 407 50 50
Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB, Malmö, 556727-4641 12,5
Hans Haslums Vei Utvikling AS, Lysaker, 914 498 937 50
Hälsostaden Ängelholm Holding AB, Ängelholm, 556790-5723 33,33 33,33
ITolv AB, Eksjö, 556513-2478 35 35
JHCS Skolfastigheter AB, Nacka, 559030-6923 50
Kaldslettneset AS, Tromsö, 911 692 058 50 50
KB Blåsut Åstorp, Stockholm, 969691-9043 50
KB Järnvägsstaden, Stockholm, 969681-8294 50
KB Älvhögsborg, Trollhättan, 916899-2734 50 50
Kirkebakken Vest AS, Horten, 988 796 174 50 50
Kungsörs Grusaktiebolag, Kungsör, 556044-4134 50 50
Ljusta Projektutveckling AB, Sundsvall, 556668-4899 50 50
Ljusta Projektutveckling KB, Sundsvall, 969700-6188 50 50
Log. Sunnanå AB, Helsingborg, 556699-7788 50 50
Log. Sunnanå Två AB, Helsingborg, 559023-3911 50 50
Log. Tostarp AB, Helsingborg, 556667-8784 50 50
Log. Tostarp Två AB, Helsingborg, 559025-2259 50 50
Medkila Nord AS, Harstad, 998 565 545 50 50
Mountain Resort Trysil AS, Trysil, 996 284 115 50 50
Nedre Holte AS, Harstad, 985 911 495 50 50
Nya Bara Utvecklings AB, Malmö, 556858-4311 50 50
Nyckel 0328 AB, Stockholm, 556871-6541 33,33
Nye Egne Hjem AS, Lysaker, 913 624 149 50 50
PeBri Projektutveckling AB, Helsingborg, 556752-1108 50 50
PeKum AB, Kumla, 559041-7464 50
Point Hyllie Holding AB, Solna, 559023-4034 50
Polarkanten AS, Tromsö, 994 417 657 50 50
PPE Holding AB, Solna, 559003-7304 50 50
Runö Fastigheter Handelsbolag, Stockholm, 969723-2107 30 30
Sicklaön Bygg Invest AB, Solna, 556911-5479 50 50
Sikrenodalen AB, Stockholm, 556616-7242 50 50
Sjökrona Exploatering AB, Helsingborg, 556790-5624 25 25
Skiab Invest AB, Malung-Sälen, 556848-5220 50 50
Skiab Invest AS, Trysil, 915 659 454 50 50
Solligården Bolig DA, Lysaker, 913 765 516 50 50
Solligården Naering AS, Lysaker, 913 764 862 50 50
Stadsliden Utveckling AB, Umeå, 556874-7413 50 50
Strandvegen Utvikling AS, Tromsö, 916 575 939 50
Strömstad Exploatering AB, Solna, 559002-4518 50 50
Svenska Fräs och Asfaltåtervinning SFA AB, Markaryd, 556214-7354 40 30
Sydpartner AB, Ängelholm, 556712-4952 50 50
TCL S.à.r.l., Luxemburg, 19982401227 50 50
Telemark Vestfold Utvikling AS, Skien, 987 208 279 33,4 33,4
Tomasjord Park AS, Tromsö, 983 723 853 50 50
Tornet Bostadsproduktion AB, Stockholm, 556796-2682 31 31
Trysil Hotellutvikling AS, Trysil, 987 054 409 50 50
Trysil Suiter AS, Trysil, 991 276 068 50 50
Täljö Utveckling nr 4 AB, Stockholm, 556750-5069 30 30
Vardenbakken 99 AS, Oslo, 998 347 211 50 50
Visio Property Ltd, Buckingham, 3871355 50 50
Visio Utveckling AB, Solna, 556848-9032 50 50
Överby Trollhättan Fastigheter AB, Stockholm, 559049-7482 50