Mål och strategi för hållbart samhällsbyggande

För ett par år sedan påbörjades ett omfattande omstruktureringsarbete för att göra Peab till ett mer konkurrenskraftigt företag med lägre riskprofil, förbättrad lönsamhet och finansiell stabilitet. Koncernen har nu en effektivare organisation med fyra specialiserade och kompletterande affärsområden som förflyttat sig närmare kunden.

På den lokala marknaden fortsätter Peab att bygga det traditionella entreprenörskapet och säkerställa rätt kompetens. Avgörande vid val av projekt är att ha rätt kompetenser och resurser samt att hantera projektriskerna. Idag består Peabs orderstock av en högre andel mindre och medelstora projekt och därmed en lägre riskprofil. Koncernen har arbetat aktivt med att minska kapitalbindning och skuldsättning vilket har resulterat i en bättre intjäning. Plattformen är lagd och Peab är idag mer lönsamt, finansiellt starkare och mer konkurrenskraftigt.

Vision – Nordens samhällsbyggare

Peab bygger framtidens hållbara samhälle; Vi är den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden. Vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Vi arbetar resurssnålt och våra klimatsmarta lösningar ligger i framkant. Det vi gör är hållbart genom hela livscykeln.

Peab är det nordiska företaget; Vi samarbetar över gränser för att överträffa våra kunders förväntningar. I Peab finns vi nära våra kunder vare sig de är lokala, nationella eller globala. Nöjda kunder bidrar till vår framgång i hela Norden.

Peab är en magnet för skickliga människor; Vi är arbetsgivaren nummer ett i Norden. Våra värderingar är enkla och tydliga. Våra medarbetare är djupt engagerade och våra ledare brinner för att få människor att utvecklas. När medarbetarna växer, då växer också Peab.

Affärsidé

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, ska vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Värdeskapande verksamhet

En koncernstrategi i sex delar

Lönsamheten har varit i fokus sedan ett antal år tillbaka. Förflyttningen med ett ökat fokus på kunder, medarbetare och produktion har gett en mer effektiv och lönsam verksamhet. Peabs sex koncernstrategier beskriver hur företaget ska utveckla verksamheten och nå målen i affärsplanen.

Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnadseffektivitet och en god intjäningsförmåga är grunden för att kunna utveckla en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet. Kostnadseffektivitet handlar både om produktivitet och rätt omkostnadsnivå. Peab har som ett resultat av tidigare omorganisation etablerat sig på en tillfredsställande omkostnadsnivå och fortsätter nu att fokusera på att öka produktiviteten i hela verksamheten.

Stärka och utveckla kundrelationerna

Starka kundrelationer är nyckeln till ett positivt samarbete och en effektivare produktion med lägre kostnader och en högre kvalitet. De tre områden som kunderna främst lägger vikt vid är; trygg och pålitlig samarbetspartner, strukturerat och transparent arbetssätt samt rätt kompetens på rätt plats. Genom ett uttalat fokus på kundrelationer i verksamheten, i kombination med kontinuerliga mätningar, har Peab förflyttat sig i rätt riktning och stärkt relationerna med sina viktigaste intressenter under de senaste åren.

Bästa arbetsplatsen

Det är medarbetarna som är Peab och det är deras engagemang och yrkesskicklighet som är grunden i företagets framgångar. Att möta branschens utmaningar med resursbrist med initiativ för en långsiktig kompetensförsörjning och kompetensutveckling för befintliga medarbetare är viktiga faktorer för att säkerställa rätt kompetens i verksamheten. Under de närmaste åren kommer Peab behöva attrahera många nya kvalificerade medarbetare med olika kompetenser. Peab arbetar för att säkra en ökad jämställdhet och mångfald enligt fastställda koncernmål. Peabs fokus under de senaste åren har varit att implementera planer för att nå målet inom arbetsmiljöområdet att antalet arbetsplatsolyckor ska halveras från 2015 till 2017.

Långsiktigt lönsam verksamhet

En långsiktig lönsamhet är nödvändigt för Peabs värdeskapande. Lönsamheten är en förutsättning för att Peab ska kunna fortsätta växa och utvecklas vidare. Den strategiska inriktningen beaktar såväl marginal- som avkastningsmål. Fortsatt gäller ett arbete med kostnadseffektiv produktion och val av rätt projekt.

Hållbarheten integrerad i Peabs verksamhet

Hållbarhet som helhet, både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor, ska vara integrerat i verksamheten. Ansvar och befogenheter har delegerats till affärsområdena och till stöd finns spetskompetens på olika nivåer i organisationen.

Synas och höras

Peab har ambitionen att vara Nordens Samhällsbyggare. Genom att medverka och bidra till samhällsutvecklingen ökar förmågan att attrahera kunder, medarbetare och investerare. Peab ska vara synligt i samhället och arbeta nära kunderna. Peab fortsätter prioritera den regionala närvaron, men har även valt att engagera sig i större samhällsfrågor som exempelvis byggbranschens överenskommelse mot mutor och korruption och lösningar för ökad integration.

Genom ett uttalat fokus på kundrelationer i verksamheten, i kombination med kontinuerliga mätningar, har Peab förflyttat sig i rätt riktning och stärkt relationerna med sina viktigaste intressenter under de senaste åren.

Under de närmaste åren kommer Peab behöva attrahera många nya kvalificerade medarbetare med olika kompetenser.

4,5%

Hållbara affärsmål är tydligt uttalat i Peabs vision och koncernstrategier. I affärsplanen 2015–2017 är målet att bli det bästa företaget i branschen genom tre identifierade målområden som kontinuerligt mäts och följs upp. Under 2016 förbättrades den operativa rörelsemarginalen till 4,5 procent (2,4).

Mål för affärsplan 2015-2017

Hållbara affärsmål är tydligt uttalat i Peabs vision och koncernstrategier. Peabs hållbara affärsmål för 2015-2017 är att bli det bästa företaget i branschen. De tre målområden som identifierades 2015 mäts och följs upp kontinuerligt.

Finansiella mål

Peabs ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer som baseras på tre finansiella mål: Räntabilitet på eget kapital, Soliditet och Utdelning.

Räntabilitet på eget kapital

Räntabilitet på eget kapital ska vara minst 20 procent.

Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 20,1 procent (9,9) under 2016 och målnivån uppnåddes efter flera år av lägre avkastning. I affärsområde Industri och Projektutveckling förbättrades resultatet medan affärsområde Bygg och Anläggning redovisade stabila nivåer. De tidigare åren har präglats av lägre lönsamhet och nedskrivningar i verksamheten, vilket har haft en negativ effekt på räntabiliteten.

Soliditet

Soliditeten ska vara minst 25 procent.

Soliditeten har de senaste åren legat över målet och förbättrades till 29,7 procent (28,8) under 2016. Förbättringen förklaras främst av en ökad intjäning i verksamheten.

Utdelning

Utdelningen ska vara minst 50 procent av årets resultat.

För 2016 förslås en utdelning med 3,60 kr (2,60) per aktie. Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat för året uppgår föreslagen utdelning till 61 procent (96). Utdelningsförslaget motsvarar en direktavkastning på 5,0 procent (4,0) beräknat på slutkursen den 31 december 2016.