Not 7 Övriga rörelsekostnader

Koncernen, Mkr 2016 2015
Realisationsförlust vid försäljning av koncernföretag/joint ventures -6
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar -5 -7
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -5 -6
Andelar i joint ventures resultat -9
Övrigt -2 -4
Summa -12 -32